Teksten van de vieringen  -  A-jaar 2022-2023

34 zondag door het jaar A  -  Christus Koning  (25/11/2023)

We zijn weeral in het laatste weekend van het liturgisch jaar beland: het feest van Christus Koning.
Ik herinner mij hoe dat vroeger de dag van de Chiro was. De tijd dat jongeren in hun uniform achter hun vlag aan marcheerden, ter gelegenheid van Christus Koning, is echter reeds lang voorbij. EN we leven, sinds 1925, het jaar waarin het Feest van Christus Koning door de paus werd uitgeroepen, ook in een totaal andere tijd.  (...)

Lees meer

33 zondag door het jaar A  (18/11/2023)

Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.  (...)

Lees meer

32 zondag door het jaar A  (11/11/2023)

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in.  (...)

Lees meer

31 zondag door het jaar A  (04/11/2023)

We ontmoeten vandaag een boze Jezus.
Jezus is geërgerd omdat mensen zijn diepe verbinding met zijn Vader verduisteren.
Jezus heeft het niet voor geboden en verboden.
We ontdekken een Jezus op zijn scherpst.  (...)

Lees meer

30 zondag door het jaar A  (28/10/2023)

Zoals Frans vorige week aangaf is de persoon van Jezus Christus, voor ons als Effata, als basis christen geloofsgemeenschap onderweg, de belangrijkste inspiratie bron. Wij streven er naar te leven naar het voorbeeld van Jezus. Dit is dan ook de reden waarom we wekelijks samenkomen om te luisteren naar zijn woord en dit om te zetten in ons leven, niet in theorie, maar in de praktijk van elke dag.Vandaag verhaalt Matteüs ons een 3de twistgesprek (zoals hij dat noemt), ditmaal met een farizese wetgeleerde, met toch een belangrijke vraag die ons zeker zal boeien. Wat is het voornaamste gebod in de Wet van Mozes? Laat ons luisteren!  (...)

Lees meer

29 zondag door het jaar A  -  'God geven wat hem toebehoort'  (21/10/2023)

Vandaag horen we hoe de farizeeën Jezus proberen in de val te lokken met een vraag over het betalen van belastingen.
In Jezus tijd was dat een heikel punt. Van de romeinse bezetter moest iedereen belasting betalen en dat moest met romeins geld gebeuren. Op dat geld stond een beeltenis van de keizer met het randschrift “Tiberius, zoon van de goddelijke Augustus”.  (...)

Lees meer

28 zondag door het jaar A  -  Naamopgave  + Eric Gruloos  (14/10/2023)

Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft bijeen te roepen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb het feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’”  (...)

Lees meer

27 zondag door het jaar A  (07/10/2023)

Het stukje evangelie dat we vandaag gaan beluisteren, heeft ons wonderwel iets te zeggen over de context waarin we ons als Kerk vandaag bevinden.
Jezus heeft het over een wijngaard, als symbool van het Rijk God, van de wereld zoals God die droomt, van een Kerk zoals God die droomt.  (...)

Lees meer

25 zondag door het jaar A  (23/09/2023)

Kennen jullie de term ‘Matteüs effect’ of hebben jullie al gehoord van het Matteüs effect?
Dit wordt beschreven zowel in sociologie, in geneeskunde, in onderwijs …
Ik geef een klein voorbeeld om Matteüs effect te illustreren vanuit de wereld waar ik mee vertrouwd ben.
Preventieve gezondheidszorg.  (...)

Lees meer

24 zondag door het jaar A  (16/09/2023)

Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven.  (...)

Lees meer

22 zondag door het jaar A  (02/09/2023)

Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam Hem terzijde en begon Hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!’ Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, Satan, achter Mij! Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen.’  (...)

Lees meer

21 zondag door het jaar A  (26/08/2023)

Vandaag lezen we uit het evangelie van Matteüs.
Dit stukje krijgt de titel: belijdenis van Petrus. Het wordt verteld door de 3 synoptische evangelisten Marcus, Matteüs en Lucas en hun verhaal stemt opvallend met elkaar overeen. In aanvang neemt Matteüs zelfs de tekst van Marcus praktisch letterlijk over. Jezus vraagt op de man af aan zijn leerlingen: ‘wie zeggen jullie dat ik ben?  (...)

Lees meer

20 zondag door het jaar A  (19/08/2023)

“Eigen volk eerst!”: die slogan zou je in het evangelie van vandaag aan Jezus kunnen toeschrijven.
Dit lijkt Hij aanvankelijk te denken. Een niet-Joodse inwoner van wat vandaag Libanon is, een vrouw dan nog, brengt Hem tot andere gedachten. In die zin kun je deze tekst het “verhaal van de bekering van Jezus” noemen.  (...)

Lees meer

19 zondag door het jaar A  (12/08/2023)

Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had weggestuurd. Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadiën van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd.   (...)

Lees meer

Gedaanteverandering van de Heer  (05/08/2023)

Als er iets belangrijk is voor de Effatagemeenschap dan is het wel de inspirerende figuur van Jezus van Nazareth. Daar willen wij ons leven naar richten. Vele andere zaken die men ons voor houdt durven wij wel eens aan de kant te schuiven om steeds terug te keren tot de vraag die Jezus ons telt: wie zegt gij dat ik ben? Met andere woorden: wil je me goed leren kennen? Wil je luisteren naar mij? Wil je na dit luisteren er ook naar leven?

Dat is dan ook een belangrijke reden (naast het feit dat we graag samen komen als gemeenschap) waarom wij ieder weekend, telkens opnieuw, tijdens de Effataviering naar hier komen om te luisteren naar dat woord. Ook vandaag willen we Jezus beter leren kennen.  (...)

Lees meer

© Sieger Köder

12 zondag door het jaar A  -  Ontmoetingsdag  (24/06/2023)

We zijn hier samen op een wat ongewoon uur, voor de viering die samenhangt met ons jaarlijks Ontmoetingsfeest.
Dit impliceert dat er alweer een werkjaar voorbij is én dat de ‘grote vakantie’ begint.
Hoewel het woord “vakantie” of “verlof” niet voorkomt in de bijbel, spreekt die wel over rusten en tot rust komen.
Het voorbije werkjaar stond in het thema van de vier liefdes (voor mezelf, de anderen, de natuur en het mysterie dat wij God noemen).  (...)

Lees meer

11 zondag door het jaar A  (17/06/2023)

Het stukje uit het Matteüsevangelie dat we straks gaan beluisteren, is inhoudelijk heel sterk
EN heel belangrijk voor christelijke gemeenschappen vandààg en voor de Kerk in de nabije toekomst.
Haar overleven hangt er voor een groot stuk van af.

Lees meer

10 zondag door het jaar A  (10/06/2023)

Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem. Toen Hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met Hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?’  (...)

Lees meer

Heilige Drie-eenheid A  (03/06/2023)

Volgens de liturgische kalender staat de zondag na Pinksteren aangegeven als het feest van de heilige Drie-eenheid.
Drie-eenheid is als woord een godsaanduiding. Zeg je heilige Drie-eenheid dan zeg je God. Zeg je God … Ja, wat zeg je dan eigenlijk? Niemand heeft God ooit gezien. Voor alle duidelijkheid wijs ik u er op dat dit niet zo maar een opmerking van mij is, maar woorden zijn van niemand minder dan de evangelist Johannes. Ik kan eraan toevoegen dat ik zelf nog nooit iemand ontmoet heb die zegt: ik heb God wel gezien. Niemand heeft ooit God gehoord.  (...)

Lees meer

Pinksteren A  (27/05/2023)

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.  (...)

Lees meer

7 zondag A  (20/05/2023)

We hebben allemaal ons beeld van Jezus. We houden van de mens Jezus.
De verhalenverteller en de man die al goeddoende rondging, Jezus 1.0.
Vandaag worden we uitgenodigd om een stap te zetten.
Kan je verliefd worden op de Jezus die intiem is met zijn Vader.
Kan je verliefd worden op Jezus die voortdurend in gesprek is met zijn Vader.
Kan je verliefd worden op Jezus die enkel datgene doet wat zijn Vader hem vraagt.  (..

Lees meer

6 zondag A  -  Vormselviering  (13/05/2023)

Bjarne, Mats en ik zijn blij dat jullie samen met ons dit moment willen vieren. We hebben hier elke maand rond gewerkt, en we zijn blij om het nu te kunnen beleven. We hebben dit natuurlijk niet alleen gedaan. Daarom danken we graag: onze ouders, Luc om ons te begeleiden en vormen, de muzikanten, iedereen die de Parel mooi maakte, de mensen die de viering en de receptie hebben voorbereid, Anneleen, Frans, Lieve en Wout die tijdens de catecheses langs kwamen, onze Effata-meters en peter en niet te vergeten Bernadette, Mieke en Karen voor de fijne catechese.  (...)

Lees meer

5 zondag A  -  'Op tocht langs Jezus' weg'  (06/05/2023)

We zitten nog altijd in de Paastijd. Vandaag staan we stil bij een stuk uit de lange afscheidsrede van Jezus, die bij Johannes niet minder dan 5 hoofdstukken in beslag neemt. Op de avond voor zijn dood kondigt Jezus zijn heengaan aan. Tegelijk wil Hij de leerlingen bemoedigen voor de periode dat Hij niet meer tastbaar en zichtbaar in hun midden zal zijn. Boodschappen die ook ons vandaag kunnen helpen.  (...)

Lees meer

4 paaszondag A  -  'Roepingenzondag'  (29/04/2023)

Wie staat te draaien voor mijn deur? Ik herken de voetstap = geeft vertrouwen.
Evangelie: herkennen en vertrouwen hebben in de stem van God.
Roepingenzondag: herken ik Gods stem in de veelheid van stemmen rondom en in mij?  (...)

Lees meer

3 paaszondag A  -  'Blijf bij ons'  (22/04/2023)

Lucas vertelt ons een mooi verhaal. Het is wel een doordenkertje.
Hij schreef dat zo’n 50 jaar na de dood van Jezus. Hij schreef vooral voor christenen van niet-joodse afkomst. Hij wil hen - en ons - iets duidelijk maken over wat geloof kan betekenen, hoe het kan groeien.
Voor Lucas was Jeruzalem de plaats waar je moest zijn. Daar gebeuren alle  belangrijke dingen. Daar is er leven, dood én verrijzenis.
Voor hem is Jeruzalem verlaten hetzelfde als de verkeerde kant opgaan, op weg naar miserie.  (...)

Lees meer

2 paaszondag A  -  'Herdenking van onze overledenen  (15/04/2023)

Na Golgotha en de perikelen rond het lege graf, waren de leerlingen samen, eigenlijk nog altijd als bange mensen voor eventuele represailles van de Romeinen of de Joodse leiders. Er is niets te ervaren van euforisch geloof in de verrijzenis.
En dan is daar plots Jezus: Geen verwijten in de trant van “kleingelovigen’, maar begrip voor hun toestand en bemoediging: “Vrede”. Blijkbaar geen enkele aarzeling meer bij de leerlingen. Ineens zijn ze vol enthousiasme.  (...)

Lees meer

Pasen A  (08/04/2023)

“Ik ben er voor jou” heeft God gezegd.
Van zijn trouw getuigen de oude geloofsverhalen.
We zingen het lied over de schepping en de mens.
Daarna laten we ook het water zijn verhaal doen.
Gods volk werd door het water gered bij de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte.
Tenslotte lezen we in het evangelie hoe God de mensheid definitief redt van de dood in de verrijzenis van Jezus.  (...)

Lees meer

Goede Vrijdag A  (07/04/2023)

Welkom in deze Goede Vrijdagviering waarin we stilstaan bij het lijden en de dood van Jezus, en bij het lijden van zovele mensen vandaag, ook van onszelf. Het is het verhaal van het kruis waarop iedereen vroeg of laat botst in zijn leven.
Laat ons daarom, misschien bewuster dan anders nog, een kruisteken maken bij het begin van deze viering, opdat wij in elke nacht vol wanhoop, God bij ons mogen weten als + Vader, + Zoon, en + Heilige Geest. Amen.  (...)

Lees meer →                                                                                                                                  

Witte Donderdag A  (06/04/2023)

Wees welkom, vrienden.
Wij gedenken en vieren deze avond dat Jezus, in het spoor van bevrijding en licht, hoop en toekomst gaf.
Zijn leven is voor ons het voorbeeld dat deze avond uitgedrukt wordt als één voetwassing,
dienend er zijn voor mensen,
gegeven Liefde als brood dat gebroken en wijn die gedeeld wordt.  (...)

Lees meer

Palmzondag A  (01/04/2023)

Welkom, lieve Effata vrienden,
welkom in deze Palmzondagviering waar wij op weg willen gaan naar Pasen,
Jezus’ voetspoor volgen,
tot de kern van ons geloof komen,
tot de dagen waar het allemaal mee begonnen is,
tweeduizend jaar geleden.  (...)

Lees meer

5 zondag v/d veertigdagentijd A  -  'Kom naar buiten en ga opgewekt verder' (25/03/2023)

Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zus Marta woonden – dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ Toen Jezus dit hoorde zei Hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’  (...)

Lees meer

4 zondag v/d veertigdagentijd A  -  'Dieper zien'  (18/03/2023)

In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’ Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem: ‘Ga u wassen in het badhuis van Siloam.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.  (...)

Lees meer

Gijs Frieling: Genezing van een blinde

3 zondag v/d veertigdagentijd A  -  'Water voor iedereen'  (11/03/2023)

Het is het derdeweekend van de veertigdagentijd.
Dit jaar krijgen we doorheen de lezingen een beter beeld van wie Jezus was en wat Hij voor ons kan betekenen. Daarom kozen we met de werkgroep liturgie als rode draad voor  “Jezus is de weg naar het volle Leven!”. Elke viering krijgen we een nieuwe stapsteen om de weg van Jezus te gaan.

Vandaag krijgen we een nieuwe stapsteen 'Water voor iedereen'.  (...)

Lees meer

2 zondag v/d veertigdagentijd A  -  'Vanuit de stilte gezonden'  (04/03/2023)

In het boek genesis brengt onder meer het verhaal van de roeping van Abraham. Hoe hij op 75 jarige leeftijd op vraag van God zijn land verliet en op weg trok naar Kanaän.

De apostel Paulus schrijft in zijn 2e brief aan Timotheüs hoe we allemaal geroepen zijn tot een heilige taak, vertrekkend vanuit Gods liefdevolle aandacht voor ons.

In het evangelie vertelt hoe Jezus met drie van zijn leerlingen opnieuw een berg opgaat. Men denkt de berg Tabor en die is 588 met hoog. Daar gebeurt iets heel speciaals.  (...)

Lees meer

1 zondag v/d veertigdagentijd A  'Neen zeggen tegen ... kiezen voor'  (25/02/2023)

De Geest drijft Jezus naar de woestijn. De woestijn is een plaats van leegte, van eentonigheid, van dorheid en van hitte. In de woestijn moet de mens zien te overleven en ze fungeert vaak als een smeltoven die de mens doet veranderen. Veertig dagen brengt Jezus door in de woestijn, het doet denken aan Mozes die zijn volk 40 jaar lang door de woestijn leidt om uiteindelijk het beloofde land te bereiken.  (...)

Lees meer

Aswoensdag A - 'Jezus is de weg naar het volle Leven!'  (22/02/2023)

De weg naar het volle leven, wordt ons door Jezus getoond! Hij is onze Gids!
Om die weg naar het volle leven te gaan, worden ons STAPSTENEN aangereikt!
Elke week opnieuw zal er één, 
in de vorm van een boomstamschijf, worden aangebracht en zullen we een kleine versie ervan meegeven.
Op onze weg naar het volle leven, staan we er niet alleen voor! De Heer is BIJ ons.  (...)

Lees meer

7 zondag door het jaar A - 'Relaties'  (18/02/2023)

Veel mensen klagen erover dat er te veel wetten zijn om te onderhouden. Maar mocht men het welzijn van zijn medemens in alles voor ogen houden, dan hoefden al die wetten niet. Want uit respect voor de medemens zijn er heel wat dingen die men uit zichzelf al niet wil doen, of juist wel. Dit is wat Jezus ons vandaag wil vertellen.  (...)

Lees meer

6 zondag door het jaar A  (11/02/2023)

Jezus is geen slaaf van de wet.
Hij wil mensen de ruimte ervan laten zien.
Het gaat Hem niet om de letter, maar om de geest.
Hij daagt mensen uit tot respect en eerbied voor God, voor mens en wereld.
Liefde is daarbij het enige richtsnoer.  (...)

Lees meer

Lichtmisviering  (04/02/2023)

Het licht wordt steeds sterker!
Begin februari … we vieren Lichtmis.
We vieren hoe Maria en Jozef Jezus naar de tempel brengen
en hoe Jezus daar door 2 oude, vrome mensen,
erkend wordt als het Licht der wereld,
de Messias naar wie zo velen hebben uitgekeken.
Jezus, het Licht der wereld.  (...)

Lees meer

4 zondag door het jaar A  (28/01/2023)

In het Matteüs-evangelie vinden we 5 grote toespraken van Jezus. De eerste ervan is de zogenaamde “Bergrede”.
Gedurende 3 volle hoofdstukken lezen we het kernprogramma van Jezus’ boodschap. Deze wordt ingeleid door 8 zaligsprekingen. Vroeger noemde men die de “8 zaligheden”. Eigenlijk zijn het 8 “gelukwensen”. Acht keer wordt er “proficiat” gewenst.  (...)

Lees meer

3 zondag door het jaar A  -  'Openstaan voor het Woord'  (21/01/2023)

Matteüs citeert vandaag in zijn evangelie een tekst van Jesaja over het gebied van Zebulon en Naftali.
Twee stammen van Israël die rondom het meer van Galilea leefden.

Dat zegt de meesten van ons niks, maar voor degenen voor wie Matteüs schreef was dat betekenisvol.
Ze dreven veel handel met niet-joden. Ze nemen een deel van hun gebruiken over. Ze werden op gelovig vlak wat halfslachtig: ze waren formeel wel in orde, maar kozen niet echt, ten volle voor de God van het Verbond. De streek werd daarom wel eens spottend het “Galilea van de heidenen” genoemd. Niet echt de plaats waar je als rechtgeaarde jood zou aanprijzen.  (...)

Lees meer

2 zondag door het jaar A  (14/01/2023)

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór mij.” Ook ik wist niet wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en Hij bleef op Hem rusten. Nog wist ik niet wie Hij was, maar Hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.’

Lees meer

Openbaring van de Heer  -  'De Wijzen wijzen de weg'  (07/01/2023)

Jullie voelden het waarschijnlijk al komen.
Het eerste lied … de heilige driekoningen uit zoverre land …
We waren het ook niet vergeten. Het is vandaag (eigenlijk was het gisteren op 6 januari) feest van driekoningen.
Vandaag lezen we deze heel bijzondere tekst in het Matteüs evangelie.  (...)

Lees meer

Oudejaarsavondviering  (31/07/2022)

De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:
“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen.’  (...)

Lees meer

Kerstmis A  -  'Lichtpuntjes voor elkaar'  (24/12/2022)

Kerstmis: feest van Licht en Vrede in onze donkere tijd.
Want in Jezus, wiens geboorte we vieren, is God ons nabij gekomen.
In Jezus heeft God ons laten zien hoe Hij droomt van mensen die gerechtigheid en liefde rondstrooien.
Jezus wordt daarom door velen “Licht” van de wereld genoemd.
Zetten we nu de deur van ons hart open voor dat Licht zodat het ook in ons kan geboren worden
en wij lichtpuntjes kunnen zijn voor elkaar.  (...)

Lees meer

4 zondag van de advent A  -  'Verbind je met Jezus Christus'  (17/12/2022)

Welzijnszorg maakt het voor ons heel concreet.
De campagne van dit jaar toont hoe de groeiende digitalisering in onze maatschappij een nieuwe bron van ongelijkheid is.
Wie niet mee is in het digitale verhaal, mist een stuk verbondenheid.
Vandaag worden we uitgenodigd om niet te accepteren dat mensen uit de boot vallen.
Laat ons niet lijdzaam toezien maar ons inzetten tot iedereen mee is, ook in onze steeds digitaler wordende wereld.  (...)

Lees meer

3 zondag van de advent A  -  'Verbind je met Gods droom'  (10/12/2022)

Voor de vieringen van de advent gekozen om te lezen uit Jesaja, het oude testament. Soms wat moeilijke teksten, maar vorige week van Jackie gehoord dat we die kunnen beluisteren als poëzie, als een groot & lang gedicht.
Jesaja probeert met beelden uit te drukken wat er leeft in zijn hart. Dat krijgt zijn vorm in poëzie, maar vaak ook in schilderijen, prenten en kleuren.  (...)

Lees meer

2 zondag van de advent A  -  'Verbind je met elkaar'  (03/12/2022)

Jesaja vertelt ons vandaag over een verwachte koning, een koning bekleed met Gods geest, een koning die opkomt voor armen en misdeelden, een wijze koning met inzicht. Een koning met een geest van liefde. Het beleid van die koning wordt gekenmerkt door rechtvaardigheid. Op de eerste plaats verwacht men dat die koning de zwaksten zal beschermen.
Jesaja brengt ons dan een idyllische beschrijving van de paradijselijke vrede die onder het beleid van die koning zal heersen, vrede tussen dier en mens, vrede tussen de mensen onderling, gedreven door de liefde van God.  (...)

Lees meer

1 zondag van de advent A  -  'Verbind je met het Licht'  (26/11/2022)

Vanaf deze avond, bij het begin van de advent,
worden we uitgenodigd te “Groeien in het vertrouwen dat het licht ZAL doorbreken”  …
ALS we ons maar verbinden  met het licht,
verbinden met elkaar, verbinden met Gods droom,
verbinden met Christus. (...)

Lees meer