A-jaar  -  2019-2020

34 zondag door het jaar A  -  'Over witte schapen & zwarte geiten'  (21/11/2020)

Als je student was en toevallig achter de vragen van je eindexamen zou komen, zou je jezelf een geluksvogel vinden en de antwoorden grondig bestuderen. Het leven is een proef en aan het eind moet er ook een examen worden afgelegd.

Lees meer


33 zondag door het jaar A  -  'Talent van de liefde'  (14/11/2020)

Een man die op reis ging, riep zijn dienaren bij zich en gaf het geld dat hij bezat aan hen in beheer, in totaal 8 talent. Talent is een munteenheid, zoals euro, frank of dollar. Daarom wordt het woord in het enkelvoud gebruikt. Wij spreken ook over 5 of 2 euro (enkelvoud). 1 talent was veel geld. Op sommige plaatsen had 1 talent de waarde van 6000 denarie, dat zijn 6000 daglonen. De man vertrouwt dus heel veel toe aan zijn dienaren.

Lees meer


32 zondag door het jaar A  -  'Die olie is de liefde'  (07/11/2020)

We luisteren vandaag naar een parabel die deel uitmaakt van de laatste grote toespraak van Jezus zoals die aangetekend in het Matteüsevangelie.
Deze toespraak wil onze aandacht richten naar ‘de einddag’. Met het beeld van het “einde” wil deze parabel ons inderdaad iets zeggen over de “uiteindelijke” bedoeling, het zinvolle van ons bestaan, de dynamiek die ons aanzet, nu al in deze wereld waarin wij leven, om te werken aan het Rijk van God, vandaag en in de toekomst.

Lees meer


Allerheiligen A  (31/10/2020)

Deze tekst is het begin van de Bergrede van Matteüs, een soort programmarede: een proclamatie van het goede nieuws van het koninkrijk van de hemel. Centraal in de Bergrede staat het Onzevader en vooral de woorden: “laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.” (Mt. 6, 10) Matteüs spreekt over het ‘koninkrijk van de hemel’ en niet over het ‘koninkrijk van God’. Als christen van joodse afkomst gebruikt hij de naam van God zo weinig mogelijk.

Lees meer


30 zondag door het jaar A - 'Denkend aan Guatemala/Eric Gruloos' (24/10/2020)

Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Lees meer


29 zondag door het jaar A  -  We zijn op weg naar een andere wereld (17/10/2020)

We zijn op weg naar een andere wereld …
Als we om ons heen kijken merken we veel sporen van onrust.
Onze wereld is tegelijk in volle beweging en is tegelijk aan het stilvallen.
We zitten dichter bij elkaar dan ooit maar we hebben nog nooit zoveel uren achter een scherm doorgebracht ...
Lees meer


28 zondag door het jaar A  -  'Wij zijn allemaal geroepen'  (10/10/2020)

In het evangelie van vandaag bevinden we ons, zoals de vorige weken, in de tempel van Jeruzalem.
Jezus praat er met de hogepriesters, oudsten en farizeeën. Hij verweet hen de manier waarop ze met hun geloof omgingen.
In zijn tijd deden ze dat in een “wettisch” systeem, dat té gemakkelijk een zelfrechtvaardiging werd en té gemakkelijk anderen uitsloot die niet pasten in hun systeem – Jezus bv. ...
Lees meer


27 zondag door het jaar A  -  'Eerste Communie van Jakob'  (03/10/2020)

Heer onze God, wij leggen de namen van onze kinderen in uw zegenende handen ... l
Lees meer


26 zondag door het jaar A  -  'Startviering: Herbronnen'  (26/09/2020)

De parabel waar we vandaag gaan naar luisteren moet je zien in de opbouw van verschillende bouwstenen die we nu aangereikt krijgen door Matteüs. Jezus is pas met een ezel binnengekomen in Jeruzalem, heeft juist schoon schip gehouden in de tempel en komt in conflict met de schriftgeleerden, hogepriesters en oudsten van het volk die hem duidelijk maken: wie peist gij wel dat gij zijt …
Lees meer


25 zondag door het jaar A  -  'Werkers van het elfde uur'  (19/09/2020)

We krijgen vandaag een weerbarstige parabel te horen! Een parabel die de wenkbrauwen doet fronsen ...  Een parabel die, zeker bij een eerste lezing, de reactie oproept: “Hoe KAN dat nu? Dat is toch totaal onrechtvaardig!” En toch …
Jezus laat ons hier God kennen als een God die andere normen hanteert dan wij …
Wiens oordeel soms haaks staat op het onze. 
Laten we luisteren ...
Lees meer


24 zondag door het jaar A  -  'Vormselviering'  (12/09/2020)

God vol van liefde, als meters en peters van onze vormelingen willen we je iets vragen … 
Lees meer


23 zondag door het jaar A  -  'Liefde vervult de gehele wet'  (05/09/2020)

In het evangelie van Matteüs vinden we 5 redevoeringen die Jezus zou gehouden hebben voor zijn leerlingen en die Matteüs dan met zijn eigen woorden wil doorgeven aan die eerste christelijke basisgroepen. Vergeet ook niet Matteüs schrijft heel duidelijk vanuit een joodse denkwereld, hij spreekt vooral in eerste instantie de christenen uit de joodse gemeenschap aan en gebruikt dus ook hun taal (taal die bij ons soms wat ongemakkelijk aanvoelt) ...
Lees meer


22 zondag door het jaar A  (29/08/2020)

Wat is het grootste geschenk dat Jezus ons gegeven heeft? Misschien wel hoe hij omging met God. Meer nog, God was voor hem Vader, een liefdevolle papa. God was voor hem geen woord, geen gedachte, geen term, maar een diepe ervaring van zich bemind weten ...

Lees meer


21 zondag door het jaar A  -  'Sleutels tot Gemeenschap'  (22/08/2020)

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ...

Lees meer


13 zondag door het jaar A  (27/06/2020)

Vakantie is tijd maken:

Tijd maken om gewoon goed te zijn,
liefdevol en vriendelijk.
Tijd maken om te lachen
en om het leven met wat meer humor te kruiden ...

Lees meer


12 zondag door het jaar A  (20/06/2020)

Heb je het een beetje gevolgd …
Elon Musk de durver met zijn raket …
Wat als Jezus eens zo’n raket was
met een immense kracht om je naar het hart van de Vader te brengen …
Wat als je vandaag wordt uitgenodigd om plaats te nemen in deze raket
en je te  laten voeren naar het hart van het evangelie … 

Lees meer


Drie-eenheid A  -  'Vanuit verbondenheid met God liefde delen'  (06/06/2020)

Vandaag vieren we het feest van de Drie-eenheid. Het blijft voor mij na al die jaren nog altijd iets bijzonders en mysterieus. Misschien kan het evangelie van vandaag ons helpen.

Het is een klein stukje, drie verzen slechts, uit het verhaal van Johannes over de ontmoeting tussen Jezus en Nikodemus. Dat was één van de leiders van de joden, die ‘s nachts naar Jezus kwam om met hem te praten. Hij geloofde dat Jezus door God gezonden was, maar begreep niet goed wat Jezus bedoelde als Hij zei dat je opnieuw geboren moet worden “uit water en Geest” om het rijk van God binnen te gaan ...

Lees meer


Pinksteren A  (30/05/2020)

In het woord ‘Pinksteren’, kan men het Griekse woord voor vijftig (pentekostè) terugvinden, net als het Franse woord voor Pinksteren: ‘Pentecôte’. In sommige streken van Vlaanderen spreekt men over ‘Sinksen’ (Bijvoorbeeld: de sinksenfoor). Dit woord werd afgeleid van het Franse ‘cinquante’, dat ‘vijftig’ betekent. Want Pinksteren wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen en sluit zo de paastijd af. In de Bijbel is 'vijftig' een getal dat 'volheid', 'vervulling' oproept ...

Lees meer


7 Paaszondag A  -  'Heerlijk'  (23/05/2020)

We lezen al enkele weken uit het evangelie volgens Johannes. Dit evangelie, geschreven rond het jaar honderd, wordt toegekend aan de apostel Johannes, maar vermoedelijk werd het geschreven door een onbekende man, geleerd en diep gelovig, behorend tot een christelijke gemeenschap, die de apostel Johannes als eerste voorganger had ...

Lees verder


6 Paaszondag A  -  'Het estafettestokje doorgeven'  (16/05/2020)

Het zijn bijzondere tijden en bijzondere dagen …
Jezus komt ons vandaag te hulp door ons een schitterend doel te geven.
Hij zegt: bekijk je leven als een loopkoers in een stadium.  Je loopt in een unieke baan en je zit in een team.
Ik nodig je uit om het estafettestokje over te nemen van het Jezus’ team  en jouw race te lopen met al je kracht ...

Lees meer


5 Paaszondag A  -  'Ik ben de weg, de waarheid en het leven'  (09/05/2020)

In Gods huis zijn vele kamers. Bij God is er geen ‘one size fits all’, geen onwrikbaar geloofskadertje waarin je moet passen en aan moet voldoen, maar vele verschillende kamers zodat je je kan gaan nestelen op een plaatsje dat bij jou past.. Ik kan me zelfs inbeelden dat God je vrij laat om die kamer zelf in te richten ...

Lees meer


4 Paaszondag A  -  'Herder en deur'  (02/05/2020)

De tekst van vandaag (over de deur) is een van de meest raadselachtige. De tekst werkt als een camera. Eerst zoomen wij in op de herder en het hele beweeglijke gebeuren rond herder, schaap-stal en kudde … dan staat de camera stil op de ‘deur’ ...

Lees meer


3 Paaszondag A  -  'Hoop zet ons in beweging'  (25/04/2020)

We horen (lezen) vandaag een mooi en hoopgevend verhaal.

We horen hoe de Emmaüsgangers in contact komen met de verrezen Heer. Hoe zij daar hoop en moed uit putten, hoe hen dat helpt om uit hun moeilijke situatie los te komen, want hoop zet ons in beweging ...

Lees meer


2 Paaszondag A  -  'We herdenken onze overledenen'  (18/04/2020)

In het teken van de ‘verrijzenis’ heeft de Effatagemeenschap de gewoonte om op de 2de Paaszondag haar overledenen te gedenken:  de mensen die ons het voorbije jaar ontvielen, dierbaren die we ons leven lang met ons meedragen, en in deze bijzondere corona-tijd nemen we niet in het minst ook het verdriet van ontelbaren over de hele wereld mee ...

Lees meer


Pasen A  (11/04/2020)

Het is nacht, donkere nacht.
Hij wordt bewaakt.
Zelfs in de dood is men nog bang voor hem …
Het is nacht, donkere nacht,en niet alleen omdat de zon is ondergegaan ...

Lees meer


Goede Vrijdag A  (10/04/2020)

De profeet Jesaja zegt
Hij is door de mensen veracht en verstoten; man van smarten door lijden getekend.
Ze hebben hem mishandeld en Hij verdroeg het gelaten, heeft nauwelijks een klacht geuit.
Als een lam voor zijn scheerders was Hij met stomheid geslagen ...

Lees meer


Witte Donderdag A  (09/04/2020)

Aan de vooravond van zijn lijden en sterven zaten ze samen: Jezus en zijn leerlingen. Ze vierden het Paasfeest zoals zoveel generaties voor hen hadden gedaan. Ze aten een met sterke kruiden klaargemaakt schaapje, ongezuurd brood en ze toasten op de God van de Uittocht, de God van het leven. Het was een feest van warmte en verbondenheid ...

Lees meer


Palmzondag A  (04/04/2020)

Hangt er aan jouw raam ook een wit laken als dank voor alle hulpverleners? Zit er een beertje voor jouw raam voor de
kinderen die op “berenjacht” gaan met hun ouders? Is het in jouw straat ook de gewoonte om ’s avonds om 20 uur voor een
open raam een applaus te geven voor alle zorgverleners?
Op Palmzondag was er ook applaus toen Jezus Jerusalem binnentrok. ...

Lees meer


5 zondag van de vasten A  (28/03/2020)

Word je ook moedeloos als je hoort dat we nog een hele tijd niet mogen samenkomen voor onze wekelijkse Effataviering?Hoe reageren we op de cijfers van de zovele besmettingen en doden door het coronavirus? Maar daarnaast zijn er ook nog de zovele slachtoffers van geweld, oorlog en uitbuiting. Gelukkig zijn er mensen die niet berusten in de onmacht ...

Lees meer


4 zondag van de vasten A  (21/03/2020)

Het evangelie nodigt ons deze keer uit om onszelf af te vragen of we op een goede manier naar de wereld om ons heen kijken. Kijken we niet te eenzijdig met onze westerse bril naar andere levenswijzen en naar nieuwe situaties waarin we terecht komen, o.a. de huidige coronacrisis ...

Lees meer


3 zondag van de vasten A  (14/03/2020)

Vandaag mogen we luisteren naar een mooi, maar vrij lang verhaal uit het Johannesevangelie.
Jezus ontmoet een Samaritaanse vrouw.
Ze bevinden zich op een speciale plek, de Jacobsbron. Een verwijzing naar hun gemeenschap-pelijke voorgeschiedenis, naar God die met zijn volk op weg gaat ...

Lees meer