33 zondag door het jaar A  -  Talent van de liefde - Kostbaar  (14/11/2020)

Openingsgebed

God,
Jij die al wat is,
geschapen hebt en leidt,
Jij die door ons
genoemd mag worden: Vader,
aan Jou dragen wij in eerbied
dit samenzijn op.

Wij kunnen nu het brood
en de wijn niet samen delen,
maar we voelen ons wel verbonden
met Jou en met elkaar.
Jij die voor ons bent:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Lied:  Uit vuur en ijzer - Huub Oosterhuis

Inleiding  (Luc Maes)

Een man die op reis ging, riep zijn dienaren bij zich en gaf het geld dat hij bezat aan hen in beheer, in totaal 8 talent. Talent is een munteenheid, zoals euro, frank of dollar. Daarom wordt het woord in het enkelvoud gebruikt. Wij spreken ook over 5 of 2 euro (enkelvoud). 1 talent was veel geld. Op sommige plaatsen had 1 talent de waarde van 6000 denarie, dat zijn 6000 daglonen. De man vertrouwt dus heel veel toe aan zijn dienaren.

Lezing:  Matteüs 25, 14 – 30  (NBV)

Het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij.

Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.

Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap.
Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.”
Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”
Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u
hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend.”

Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”

Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.”
Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”

Homilie  (Luc Maes)

De parabels van Matteüs geven ons beelden – hier dus beelden uit de wereld van het geld – over het koninkrijk van de hemel, de wereld zoals God hem bedoelt. Die wereld is geen kant en klaar afgewerkt product. Er dient voortdurend aan gewerkt te worden. Daarom vertrouwt God ons heel wat kostbaars toe. Hij heeft veel vertrouwen in ons. Wij kunnen er het beste van maken.

Zo staat het al in het scheppingsverhaal. De mens krijgt een opdracht: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag.’ (Genesis 1, 28) Die opdracht werd vaak gezien als ‘heersen’ over de schepping. Eigenlijk staat er dat de mens de schepping moet ‘bewaren en behoeden’. We weten intussen dat slecht beheer dramatische gevolgen heeft.

God heeft ook ons, mensen, aan elkaar toevertrouwd. Jezus heeft duidelijk gemaakt en ook getoond hoe we met elkaar kunnen omgaan: ‘behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.’ (Mt. 7, 12) Hij koppelt dat aan het antwoord op de vraag: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ (Mt. 22, 36-40) Mensen zijn kostbaar, zo kostbaar dat de liefde voor mensen en de liefde tot God één geheel vormen.

En Jezus gaat nog verder. Mensen die niet meetellen, mensen die het moeilijk hebben, mensen die in de fout gegaan zijn, komen op de eerste plaats: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” (Mt. 25, 40)

Het woord ‘talenten’ wordt in onze taal ook gebruikt voor onze goede eigenschappen en vaardigheden. Elke mens heeft kostbare talenten. Met die talenten kunnen we ons inzetten voor het koninkrijk van de hemel. De verbondenheid met God en de liefdevolle zorg voor mensen vormen de basis van dat koninkrijk. Op die basis wordt het vertrouwen gewekt, dat de derde dienaar miste. Uit angst besloot hij het talent te begraven. We hoeven niet bang te zijn. Heeft Jezus niet gezegd: ‘Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’ (Mt. 18, 20). Zo ontstaat en groeit een gemeenschap. Zo gebeurt het koninkrijk van de hemel.

In deze moeilijke tijden, waarin we veel moeten missen, is het goed vooral te kijken naar al het kostbare dat ons wél is gegeven. We kunnen zo ontdekken dat we het geluk niet te ver moeten zoeken. Zelfs met een knipoog op het goede moment gebeurt het koninkrijk van de hemel, soms heel dichtbij.

Lied:  Nada te turbe  (Taizé) 

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen.
Wie aan God vasthoudt hem ontbreekt het aan niets.
God alleen is genoeg!

Tussentekst

Aan ons is de aarde toevertrouwd met alles wat er op leeft.
God heeft heel de rijkdom van leven en liefde ons in handen gelegd.
Het is onze taak om goede beheerders te zijn.
Zolang onze aarde verscheurd wordt door oorlog en onvrede, zolang is ons werk niet af.
Waar mensen te lijden hebben onder vervolging en ziekte, daar mogen wij onze ogen niet sluiten.

Ons is een geweldige rijkdom toevertrouwd, maar daarmee ook een grote verantwoordelijkheid.
God vraagt van ons niet het onmogelijke. Wel, dat wij onze mogelijkheden benutten.
We hoeven ons niet te laten leiden door angst, want die werkt verlammend, die is dodelijk.
Op de plek waar we wonen en werken, daar worden we gevraagd om te werken aan een paradijs voor iedereen.
Het gaat niet om onze eigen veiligheid.
We worden uitgenodigd om ons in te zetten voor het geluk van elkaar, van iedereen.
Zo mogen we samen gemeenschap van Jezus zijn.Geloven in Hem betekent: zijn werk voortzetten, zo goed we kunnen.

Voorbeden:  Ubi caritas  (Taizé)

Waar naastenliefde en liefde zijn, waar liefde is, daar is God.

Vredeswens

God, Gij wilt uw Geest in ons binnenste leggen
en ons hart vullen met het vuur van uw liefde.
Gij schenkt ons 'vrede', niet om die voor onszelf te houden,
maar om ze door te geven aan alle mensen.
Wij willen mee werken aan uw droom van een nieuwe wereld,
vol met mensen die elkaar graag zien,
omdat ze weten dat Gij hen graag ziet.
Wij willen uw liefde voelbaar maken!
Amen.

Wens elkaar de vrede, dichtbij of van op afstand.

Hevenu shalom alechem.

Ik wens je vrede van God.

Slotgebed  (Luc Maes)

God,
Gij vertrouwt ons zoveel kostbaars toe:
uw schepping, met vooral de mensen en zoveel mogelijkheden en talenten  in elke mens.

Wij danken U voor uw vertrouwen in ons. Wij ontvangen het met open handen.

Jezus heeft ons in zijn parabels op weg gezet om aan de slag te gaan met alles
wat Gij ons in handen geeft om uw koninkrijk mogelijk te maken.

Moge uw vertrouwen in ons ook het vertrouwen wekken bij ons,
dat wij zelfs met kleine gebaren en dingen uw koninkrijk van de hemel kunnen realiseren.

Mogen wij zo onze aarde leefbaar houden,
mensen gelukkig maken en zelf ook gelukkige mensen zijn.

Amen.

Zegen

Als je alleen thuis bent,
doe dan even je ogen dicht,
wees heel stil en open.
Wij allen die samen vierden
komen tot bij jou en tekenen een kruisje op je voorhoofd:
God zegene en beware je …
Als je samen, in je bubbel,
mee gevierd hebt in gemeenschap met ons allemaal,
geef elkaar dan een kruisje:
God zegene en beware je …

Draag goed zorg voor elkaar!

Lied:  De Heer zegene u