B-jaar  -  2020-2021

34 zondag door het jaar  -  Christus Koning  (20/11/2021)

Je kan je leven maar één keer leven.
Aan ons om het op de juiste manier te doen zodat het de moeite waard was.
Jezus toont ons vandaag een route.
Maar Jezus is zich ook bewust dat er een alternatieve route op de loer ligt (...)

Lees meer

33 zondag door het jaar B  (13/11/2021)

Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen (...)

Lees meer

32 zondag door het jaar B  -  "Delen"  (06/11/2021)

Vandaag zitten we aan het einde van een reeks tempeldiscussies en dat conflict groeit nu stilaan naar een climax. We horen een scherpe aanval van Jezus op de schriftgeleerden. Hij hekelt hun schijnheiligheid omdat ze zich mooi en vroom voordoen, maar een gedrag vertonen dat daarmee niet in overeenstemming is en eerder getuigt van machtsmisbruik. Hij stelt dit in sterk contrast met het authentiek gebaar van de ‘arme weduwe’. (...)

Lees meer

29 zondag door het jaar B  (16/10/2021)

Ciao …

We hebben stil voor ons zelf grote dromen.
We willen iemand zijn.
We willen gezien worden, een steen verleggen in de rivier van het leven.
We kijken naar de wolken. (...)

Lees meer

28 zondag door het jaar B  -  "Naamopgave"  (09/10/2021)

Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ (...)

Lees meer

27 zondag door het jaar B  (02/10/2021)

Van zodra je de radio aanzet, hoor je liedjes over de liefde.
Niets ter wereld is al zo bezongen geweest, in alle tijden en culturen, als de liefde.
Maar soms, wanneer je het reilen en zeilen van menselijke relaties van naderbij bekijkt,
lijkt het niet allemaal rozengeur en maneschijn te zijn.
Is levenslange liefde en trouw-aan-elkaar wel zo evident? (...)

Lees meer

25 zondag door het jaar B  (18/09/2021)

Samen leven blijft een hele uitdaging. En dat is van alle tijden.
Jezus als grote mensenkenner wist dat ook zijn leerlingen nog een weg hadden af te leggen.
Het zit zo in onze natuur om onderscheid te maken tussen mensen.
Wie we kennen en dicht bij ons leeft kan rekenen op veel liefde.
Wie we niet kennen of heel anders is dan we zelf zijn krijgt vaak minder liefde. (...)

Lees meer

23 zondag door het jaar B  -  "Effata ... ga open!"  (04/09/2021)

Mag ik jullie eens vragen jullie allereerste, jullie prilste herinnering naar voor te halen. Uit jullie eerste drie levensjaren zul je niet veel herinneren …. uit eigen ervaring bedoel ik. Misschien dat je wel via foto’s en filmpjes iets te weten bent gekomen, maar dat is indirect weten. Neen, pas wanneer de taalontwikkeling volop op gang komt, kunnen we de eerste levenservaringen vasthouden. Doofstom is daarom erg, de taal kan maar moeilijk op gang komen. Omdat je niets hoort kun je ook maar moeilijk tot spreken komen. (...)

Lees meer

22 zondag door het jaar B  -  "Gods droom als ijksteen"  (28/08/2021)

Elke gemeenschap, heeft zijn eigen geschreven en ongeschreven verwachtingen en regels over wat wel en niet mag, wat wel en niet hoort. Denk maar aan de vele Corona-regels, het verkeersreglement, de sociale zekerheid, belastingwetgeving, enz. Maar ook onze Kerk heeft veel regels en gebruiken.  (...)

Lees meer

21 zondag door het jaar B  -  "Kiezen"  (21/08/2021)

Vandaag sluiten wij hoofdstuk 6 in Johannes af en je zult voelen dat er enige wrijving blijft zitten bij de volgelingen van Jezus. Zij kunnen Jezus niet zomaar aanvaarden als Gods Woord dat uit de hemel neerdaalt. Zij kunnen Hem niet zomaar volgen, zeker niet in zijn liefde tot het uiterste. Dit wordt een moeilijke keuze. Kiezen is moeilijk. (...)

Lees meer

Tenhemelopneming van Maria  (14/08/2021)

Op deze hoogdag van Maria willen we eens op een bijzondere manier stilstaan bij Maria.
Men vroeg me in een kleine evocatie de figuur van Maria en van wat men noemt ‘de visitatie’ op te roepen.
Dat doe ik in 3 fragmenten.
Eerst een gedicht van Michel van der Plas ‘Anna tot Jozef’,
daarna is Maria zelf aan het woord
en tenslotte haar nicht Elisabeth. (...)

Lees meer

19 zondag door het jaar B  -  "Ik ben het brood dat leven geeft"  (07/08/2021)

In hoofdstuk 6 van Johannes ontwikkelt zich na de wonderbare spijziging, je weet wel ‘de 5 gerstebroden en de 2 vissen’ waarvan ongeveer 5.000 mensen aten, een heel lange dialoog tussen Jezus en het volk. Men noemt deze dialoog de ‘broodrede’. Je zult wel bemerken waarom. Vorig weekend lazen we al het begin hiervan, vandaag en de komende zondagen komt het vervolg. Je zou je kunnen afvragen ‘kan dat geen beetje korter’? Met onze westerse gedachtegang hebben we liever dat men sneller ‘to he point’ komt. Niet te veel rond de pot draaien. (...)

Lees meer

13 zondag door het jaar B  -  "Vertrouwen"  -  Ontmoetingsdag  (27/06/2021)

‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ 40Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. 41Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ 42Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. 43Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze haar te eten moesten geven (...)

Lees meer


12 zondag door het jaar B  -  Herdenking Lukas en ...  (19/06/2021)

Welkom aan allen hier aanwezig voor de Effataviering in de Parel.
Welkom aan wie meevolgt via Zoom, met dank aan de Clemenspoort-productions voor de voorlopig laatste streaming.
Welkom om samen met de familie Lukas te gedenken in deze viering (...)

Lees meer


11 zondag door het jaar B  (12/06/2021)

Iedereen kent de voetbalster Vincent Kompany. Dit jaar heeft hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen en is fulltime trainer geworden van Anderlecht. De club waar hij ooit als Brussels ketje zijn voetbalcarrière begon. De club moest de afgelopen jaren vooral beroep doen op de eigen jeugdspelers. Ze speelden dan ook met de jongste ploeg in de competitie. In het begin waren de resultaten niet goed, maar Kompany bleef maar telkens jonge voetballers opstellen. Als de journalisten hem aanvlogen na alweer een mindere match, waarom hij niet meer verdedigend speelde antwoordde Kompany “TRUST THE PROCESS”. (...)

Lees meer


10 zondag door het jaar B  (05/06/2021)

Zoals het soms ook gebeurt in het Nieuws wanneer de nieuwslezer ons wilt verwittigen voor schokkende beelden zou ik jullie vandaag ook willen verwittigen voor de harde taal van het evangelie van vandaag.

We komen vandaag terug op bezoek bij Marcus en zijn evangelie. We vallen in het hoofdstuk 3. (...)

Lees meer


Heilige Drie-eenheid B  -  "Ik ben met jullie, alle dagen"  (29/05/2021)

Zoals pater Guido nogal eens zei (en ik ben het met hem eens) is het niet evident om te preken op het feest van de Heilige
Drie-eenheid dat we vandaag vieren.
Telkens wanneer we een kruisteken maken verwijzen we naar de Drie-eenheid.
Ook in de evangelielezing vandaag komt dit aan bod bij de zending van de leerlingen. (...)

Lees meer


Pinksteren B  (22/05/2021)

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. (...)

Lees meer


7 Paaszondag B  (15/05/2021)

We bevinden ons in het weekend tussen Hemelvaart en Pinksteren. Voor de leerlingen een moment van onzekerheid en twijfel. Maar Jezus laat hen ook hier niet in de steek. Hij bidt tot zijn vader om ontferming over zijn apostelen. De tekst is heel toepasselijk voor deze zondag. Het afscheidsgebed van Jezus. In het Johannesevangelie is dit het laatste van een reeks afscheidsteksten die Jezus tijdens zijn laatste avondmaal met zijn vrienden uitspreekt.
Laten we luisteren naar het evangelie volgens Johannes (...)

Lees meer


6 Paaszondag B  -  "De vreugde van de liefde"  (08/05/2021)

‘All you need is love’: de bekende popsong van The Beatles.

Maar het woordje ‘liefde’ - vaak zomaar in de media te grabbel gegooid - krijgt hier vandaag,
in dit midden, pas zijn volle, diepe betekenis. (...)

Lees meer


5 Paaszondag B  -  "Intiem verbonden"  (01/05/2021)

Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier.
Gij zijt de ranken, dus blijf in mij, ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier.
Zing voor de Vader de wijngaardenier; dus blijf in mij, ik blijf in u, dan vindt hij vruchten hier.  (...)

Lees meer


4 Paaszondag B  - "Herderen"  (24/04/2021)

Vandaag, vierde week in de paastijd, beluisteren we het verhaal van de Goede Herder.

Beeldspraak die bekend was voor Jezus' tijdgenoten, vanuit de schriften en vanuit hun eigen ervaring. Schapen waren belangrijk voor de gemeenschap. Om hen te beschermen tegen gevaar (dieven, wilde dieren) werden ze 's nachts door hun herder naar een ommuurde schaapsstal gedreven. (...)

Lees meer


3 Paaszondag B  (17/04/2021)

Lieve Effata-mensen, welkom in deze Viering op de vooravond van de 3de paaszondag.
Ook al vierden we vorig weekend Beloken Pasen en sloten we daarmee de luikjes van de paasweek af,
de Paastijd, de Verrijzenistijd, is nog niet voorbij.
Vandaag beluisteren we opnieuw een prachtig verrijzenisverhaal,
een ontmoeting met de verrezen Heer als Licht in de duisternis (...)

Lees meer


2 Paaszondag B  -  'We herdenken onze overledenen'  (10/04/2021)

In onze Effatagemeenschap is het niet de gewoonte om op Allerzielen, maar wel vandaag, de zondag ná Pasen, onze geliefde doden te herdenken om te tonen dat we niet stilstaan bij Goede Vrijdag, maar de sprong wagen naar Pasen, naar verrijzenis … dat zij mogen rusten in de schoot van Gods ontferming. (...)

Lees meer


Pasen B  (03/04/2021)

Ik zeg welkom aan alle kinderen. Kom wees blij. We vieren feest! 't Is Pasen!

Aan alle jonge mensen, een lieve welkomgroet. Misschien zit je met je hoofd vol dromen. Feest toch mee! 't Is Pasen!

Welkom aan alle papa's en mama's, opa's en oma's. Heb je zorgen of wat verdriet. Toe, vergeet het en feest mee!
't Is Pasen! (...)

Lees meer


Goede Vrijdag B  (02/04/2021)

Voor allen die gekruisigd worden, wees niet niemand.
Wees hun toekomst ongezien.
Voor mensen die van U verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen. (...)

Lees meer


Witte Donderdag B  (01/04/2021)

Het was kort voor het pesachfeest.
Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader.

Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. (...)

Lees meer


Palmzondag B  (27/03/2021)

Palmzondag, aanhef van de Goede Week waarin overal ter wereld mensen samen vieren
hoe deze Man van Nazareth met Hosanna wordt verwelkomd en onthaald in de stad –
hoe Hij afscheid heeft genomen ergens in een verloren hoek –
hoe Hij is gekruisigd, veroordeeld na een schijnproces –
hoe Hij, dood en begraven, herkend is en gezien:
de mens naar Gods bedoeling, de Christus, Zoon van de Eeuwige. (...)

Lees meer


5 zondag van de vasten B  (20/03/2021)

We zijn op een boogscheut van de Goede Week. Eigenlijk is het eerder een pijnlijke week met een hoopvolle finale. Maar toch herbeleven we straks in deze week het hart van het leerling zijn van Jezus. Dit hart vind je terug in het mooie vastentafereel. En dat hart van Jezus heeft twee facetten. Het is bloedrood en dat staat voor het immense lijden waar Jezus mee te maken heeft gehad in zijn laatste dagen en dat in solidariteit met alle lijden dat over de wereld waait. Maar een hart blijft ook het symbool van de liefde, van een leven gericht op de Vader en gericht op alle mensen.

Lees meer


4 zondag van de vasten B  (13/03/2021)

Het evangelie van vandaag is een passage uit het gesprek van Jezus met Nikodemus. Nikodemus is een Farizeeër, een belangrijk man. Hij weet heel veel over God. Hij vertelt de mensen hoe God wil dat ze leven. De mensen kijken op naar hem. De mensen vertelden hem over Jezus. Jezus vertelt ook veel over God, heeft hij gehoord. Nikodemus wil wel eens met Jezus praten. Hij hoorde dat Jezus heel knap kan antwoorden. Daar houdt Nikodemus van. Bovendien schijnt het dat Jezus veel mensen helpt door goed naar ze te luisteren. Ze worden er beter van. Nikodemus neemt een besluit. Hij gaat naar Jezus toe ...

Lees meer


3 zondag van de vasten B  (06/03/2021)

Effata is een gemeenschap van christenen onderweg. Samen zoekend onderweg. Verbonden met God, verbonden met mensen. Een ontdekkingstocht …
Op reis in een onbekend gebied is het op momenten moeilijk om te weten of je nog op de juiste weg bent. Soms voel je je onzeker, alsof je verdwaald bent. Soms denk je dat je in de goede richting gaat, maar wil je dat eens aftoetsen. In beide gevallen neem je een rustpauze. Je raadpleegt je kaarten. Of je zoekt een hoogte op om een overzicht te krijgen, om verder te kunnen zien ...

Lees meer


2 zondag van de vasten B  (27/02/2021)

Boven op een hoge berg kan het prachtig zijn: een mooi en wijds uitzicht, zuivere lucht, een unieke beleving die met niets anders te vergelijken is. Je hebt een inspanning moeten doen om er te geraken, maar de beloning is schitterend, helende balsem op de pijn van de beklimming .
Geen wonder dat voor de Joden een berg de uitgelezen plaats was om God te vinden (dicht bij de hemel, waar God woont – zo dacht men) ...

Lees meer


1 zondag van de vasten B  (20/02/2021)

De vasten is op gang getrokken. De vasten is een kostbare tijd om ons te “resetten”. Ik merk dat de sterke tijden vaak als een geschenk komen. Net op het moment dat we wintermoe worden en de lente nog te veraf is worden we uitgenodigd om er terug voor te gaan. We worden uitgenodigd om ons klaar te maken voor een groot feest. Het grote Paasfeest, het feest van het leven en de hoop dat zal starten met een Goede Week. ...

Lees meer


Aswoensdag B  (17/02/2021)

Een goede avond iedereen en welkom in onze aswoensdagviering. Jullie hebben tijd gemaakt om middenin de drukte van de week, stil te staan, samen te komen (zij het digitaal) en deel te nemen aan de eeuwenoude traditie van aswoensdag. Nochtans is dit een dag die door velen wordt ervaren als een wrange dag … denk aan dat oude zinnetje: “Gedenk o mens, dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren”. ...

Lees meer


6 zondag door het jaar B  (13/02/2021)

Goedenavond aan elkeen in deze Effataviering tijdens het Valentijnsweekend.
We zijn blij terug samen te mogen komen. In deze periode zegt de volkswijsheid: “is de aarde met Sint-Valentijn in het wit gehuld, dan zijn de weiden en akkers met vreugde vervuld”. Dit hebben we deze dagen allemaal mogen ervaren: dat we samen uitkijken naar de krokussen, de zon en de komende lente ...

Lees meer


5 zondag door het jaar B  (06/02/2021)

God, Jij die al wat is, geschapen hebt en leidt,
Jij die door ons genoemd mag worden: Vader, Moeder,
aan Jou dragen wij in eerbied dit samenzijn op.

We luisteren naar Jouw Woord,
en we voelen ons verbonden met Jou en met elkaar.
Jij die voor ons bent: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. ...

Lees meer


4 zondag door het jaar B  (30/01/2021)

Welkom, lieve mensen, in onze digitale Effataviering.
We zijn eind januari. De donkerste weken zijn achter de rug … hopelijk ook het scherpste van de winter.
Stilaan begint het licht te dagen.
We verwelkomen het bij het beeld van het aansteken van de paaskaars en de kaarsen van de menora …

Lees meer


3 zondag door het jaar B  -  'Hem achterna'  (23/01/2021)

Marcus begint zijn evangelie met wat essentieel is: … het gaat om Jezus Christus, de Zoon van God, … de blijde boodschap die Hij brengt en de uitnodiging om Hem achterna te gaan.
Wanneer we Gods stem horen, komen vragen boven, gaan we – hopelijk – nadenken over wat essentieel, echt belangrijk is in het leven. Worden we uitgenodigd om buiten onze comfortzone te treden en te kiezen, opnieuw te kiezen hoe we verder door het leven willen gaan ...

Lees meer →


2 zondag door het jaar B  -  'Over Andereas ...'  (16/01/2021)

Welkom lieve mensen op onze wekelijkse, digitale Effataviering!
Wellicht riep het beeld van een spuitje nog nooit zoveel positieve gevoelens op!
Ja, we zitten nog altijd in donkere coronatijden, maar er is hoop! De vaccins zijn komende …

Lees meer


Doop van de Heer B  (09/01/2021)

Na het optreden van Johannes de Doper, dat we hoorden op de 2de zondag van de Advent, verhaalt Marcus nu de doop van Jezus. Dit verhaal vinden we ook bij Lucas en Matteüs. Marcus vermeldt heel eenvoudig dat Jezus afkomstig is uit Nazareth in Gallilea en dat Hij zich, samen met de mensen van Judea en Jeruzalem door Johannes laat dopen.
En dan gebeurt er toch iets bijzonders … luister maar ...

Lees meer


Openbaring van de Heer B  (02/01/2021)

Welkom allemaal, met onze Effatagemeenschap en samen met de ganse wereldkerk zijn wij verbonden rond Gods woord.
Hartelijk welkom op deze eerste zaterdag van het nieuwe jaar.
Maar er is meer te gedenken dit weekend, nl. het feest van Driekoningen. Driekoningen is meer dan een aanhangsel aan Kerstmis. Het is een feest waarop de kerk de vensters openzet, zodat een frisse wind kan binnenwaaien, zodat we verre vreemde stemmen kunnen horen die roepen 'Waar is de pasgeboren koning?' ...

Lees meer


Heilige Familie B  -  'Opgedragen aan God'  (26/12/2020)

Het Licht van de wereld is opnieuw verschenen, de Hoop en de Liefde. Nu kunnen we opnieuw op zoek naar Jezus in de mensen rondom ons.
Wat gebeurde er met het kindje uit die stal?
Lucas vertelt ons vandaag over de eerste tocht naar de tempel in Jeruzalem. Zoals hun geloof voorschreef, moest Maria zich laten reinigen. Jezus wilden ze als hun eerstgeboren zoon aan God opdragen.

Lees meer


Kerstmis B  -  'Het Licht'  (24/12/2020)

Kerstmis … een feest dat samenvalt met de donkerste dagen van het jaar.
Maar juist die diepste donkerte maakt mogelijk dat het licht erin kan doorbreken en zo fel gaat stralen dat het duister erin oplost. Veel is niet nodig, een kleine vlam kan een hele kamer verlichten, het liefdevol licht in iemands ogen kan een ander doen herleven. Nieuw leven wordt mogelijk wanneer licht levenskracht mag zijn.

Lees meer


4 zondag van de advent B  -  'Ontvangen'  (19/12/2020)

Welkom allemaal, met onze Effatagemeenschap en met gans de wereldkerk vieren we vandaag  de vierde adventszondag. Meer dan ooit kijken we uit naar Kerstmis, meer dan ooit worden we dit jaar weer aangetrokken door het Licht, zeker nu in deze toch moeilijke en donkere corona tijd.
Ik nodig jullie uit om heel rustig te worden, de knop even om te draaien en intens met elkaar verbonden te zijn, ook al is dit via zoom …

Lees meer


3 zondag van de advent B  -  'Voorbereiden'  (12/12/2020)

Vorige zaterdag kregen we al een portret van Johannes de Doper uit het oudste evangelie, dat van Marcus. Vandaag horen we de visie van de evangelist Johannes, toch wel het buitenbeentje van de 4 evangelisten. Hij legt dan ook vandaag enkele bijzondere accenten. Het is alsof hij onze nieuwsgierigheid wilt opwekken.

Lees meer


2 zondag van de advent B  -  'Dromen'  (05/12/2020)

Ik kocht eens in het boekenpunt een potlood, niets bijzonders ware het niet dat er een tekst op stond : ALLES BEGINT MET EEN POTLOOD EN EEN DROOM. Met deze boodschap wil ik het tweede weekend van de advent starten. Kunnen wij nog dromen??? Zijn we nog in staat onze dromen uit te tekenen. Tijdens deze viering geef ik onze kinderen en jongeren de kans hierover eens heel goed na te denken en hun dromen met kleur op papier te zetten. 

Lees meer


1 zondag van de advent B  -  'Loslaten'  (28/11/2020)

De lezing van vandaag is het laatste deel van de eschatologische rede van Jezus. “Eschatologisch”, een moeilijk woord om te spreken over de eindtijd. Marcus heeft het over de vernietiging van de tempel, over oorlogen, natuurrampen, deportaties. Maar ook over de komst van de Messias, de Verlosser en de hoop die hij brengt. Dan komt de oproep: “wees waakzaam”!
Geen negatieve boodschap, integendeel, wel een oproep om al hetgeen wat oud, vastgeroest, beklemmend is te laten verdwijnen en om ons terug vrij, ontvankelijk te maken voor Gods liefde.
Luisteren we naar het verhaal van Marcus …

Lees meer