C-jaar 2021-2022

34 zondag door het jaar C  -  Christus Koning  (19/11/2022)

Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden Hem en zeiden: ‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij de messias van God is, zijn uitverkorene!’ Ook de soldaten dreven de spot met Hem, ze gingen voor Hem staan en boden Hem water met azijn aan, terwijl ze zeiden: ‘Als Je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’  (...)

Lees meer

33 zondag door het jaar C  -  'Getuigen van Hoop'  (12/11/2022)

Wanneer Lucas zijn evangelie schrijft, is de tempel van Jeruzalem al verwoest en zijn er christenen die vervolgd worden. Dat klinkt door in de lezing van vandaag. Het lijkt alsof het einde nabij is … Maar Jezus is geen onheilsprofeet, integendeel! Hij roept op om te getuigen door volop en vertrouwvol ons geloof te be-leven.  (...)

Lees meer

32 zondag door het jaar C  (05/11/2022)

Allerheiligen, Allerzielen en de herfst waarin we volop zitten stimuleren ons om na te denken over de dood en om stil te staan bij de vraag of er leven is over de dood heen. Ook de mensen in  Jezus’ tijd dachten daarover na.
In het evangelie dat we nu gaan beluisteren, komen de Sadduceeën, mensen van de Joodse priesterkaste, bij Jezus om Hem hierover vragen te stellen.  (...)

Lees meer

31 zondag door het jaar C  (29/10/2022)

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette. Deze Zacheüs was hoofdtollenaar, en hij was erg rijk. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. Toen Jezus daarlangs kwam, keek Hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.  (...)

Lees meer

30 zondag door het jaar C  (22/10/2022)

Het is een levenslange zoektocht …
Hoe vinden we als moderne mensen contact met God, met de onnoembare Aanwezige?
Lukt het door veel woorden te gebruiken?
Lukt het door enthousiast te zingen?
Lukt het door lang te bidden?  (...)

Lees meer

29 zondag door het jaar  -  Viering met Eric Gruloos  (15/10/2022)

Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’  (...)

Lees meer

28 zondag door het jaar  -  'Naamopgave'  (08/10/2022)

Dit verhaal lijkt een genezingsverhaal, maar het is er geen. Het is helemaal anders opgebouwd. Er wordt zelfs geen genezing verteld. De ‘reiniging’ van de tien mensen die door een huidziekte onrein waren brengt ons bij de joodse wet.

Dit verhaal lijkt te gaan over dankbaarheid. Slechts één van de tien valt neer aan Jezus' voeten om Hem te danken. Er wordt echter niet vermeld dat de negen anderen niet dankbaar waren. Ze zijn alleen niet naar Jezus teruggekomen.  (...)

Lees meer

27 zondag door het jaar  -  'Geloof in het kleine, geef niet op'  (01/10/2022)

Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons meer geloof!’ De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen.  (...)

Lees meer

25 zondag door het jaar  -  'Je kan niet God én de mammon dienen'  (17/09/2022)

Vorig week hoorden we de verhalen van het verloren schaap, de verloren drachme en de verloren zoon. Drie keer mensen die tot inkeer kwamen. Drie keer ze daarna feest vierden.
Vandaag horen we het verhaal dat we kennen als de “onrechtvaardige rentmeester” en lijkt er niet veel reden om feest te vieren.  (...)

Lees meer

24 zondag door het jaar  (10/09/2022)

Vervolgens zei Hij: ‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. Hij trok eropuit en verhuurde zich aan een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem.  (...)

Lees meer

23 zondag door het jaar  -  'Grondhouding'  (03/09/2022)

Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: ‘Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij aan komt, kan niet mijn leerling zijn.  (...)

Lees meer

22 zondag door het jaar  (27/08/2022)

Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug. Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’  (...)

Lees meer

21 zondag door het jaar -  'Betrokken zijn en loslaten - zo kom je door de nauwe deur'  (20/08/2022)

We zitten met het evangelie van vandaag nog steeds in het ‘grote reisverhaal’ van Lucas. Jezus is met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem.
Vandaag heeft Jezus het over de weg die we best volgen om in zijn spoor te gaan, in het bijzonder het einddoel van die weg en de smalle deur. Op de vraag hoeveel er door die deur zullen geraken geeft Jezus eigenlijk geen antwoord.  (...)

Lees meer

20 zondag door het jaar  -  'Geen vrede maar verdeeldheid'  (13/08/2022)

Vorige week hoorde we
"Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie in zijn goedheid het koninkrijk geschonken."  (Lc 12, 32)
gevolgd door de oproep om onze lenden te omgorden en altijd klaar te staan voor de Heer, om - zoals Mia het zei - op het puntje van onze stoel te gaan zitten, klaar om in actie te komen en de hand aan de ploeg te slaan.
Vandaag horen we het vervolg van deze lezing bij Lucas.  (...)

Lees meer

19 zondag door het jaar  (06/08/2022)

Toen ik dat evangelie onder ogen kreeg, dacht ik: Wat moet ik hiermee beginnen? Helemaal geen gemakkelijke tekst.
Ik begon dan maar de 3 uitdrukkingen eruit te halen die mij het belangrijkst leken en me ook het sterkst aanspraken.
Ik dacht: de rest van de puzzel zal zich dan wel vormen.
Hier deze 3 uitdrukkingen:
“Wees niet bevreesd …”
“Daar waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn …”
“Omgord je en hou je lampen brandend ...”  (...)

Lees meer

Ontmoetingsdag - 25 jaar Effata  (26/06/2022)

Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’ Daarop gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger Hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden.  (..)

Lees meer

Sacramentsdag  (18/06/2022)

Vaak komen er problemen op ons pad.

Soms zijn het kleine zorgen, soms kunnen het grote lasten zijn.
Er zijn mensen die dippend door het leven gaan.
Ze denken in problemen en ze gaan er onder gebukt.  (...)

Lees meer

Heilige Drie-eenheid  (11/06/2022)

Onze God waar christenen zich toe bekennen is een Drie-ene God.  Eén God en drie persona: het beeld komt uit de Griekse theaterwereld waar eenzelfde acteur drie persona (maskers) opzette om verschillende personen uit te beelden. Bijna alle Kerkvaders ) uit de vroege Kerk hebben meegeschreven en meegedacht om de leer van de Drievuldigheid op punt te krijgen. De Drie-Ene God was het DNA van het jonge christendom, het was belangrijk dat goed te kunnen formuleren en uitleggen.  (...)

Lees meer

Pinksteren  (04/06/2022)

We zijn vandaag Sinksen of Pinksteren.
Pinksteren vindt zijn oorsprong in het joodse ‘Wekenfeest’, dit is een dankfeest voor de oogst, het Sjavoeot. In de 2de eeuw van onze tijdsrekening kwam de nadruk te liggen op het herdenken van het verbond tussen God en het Joodse volk, dat verbond dat gesloten werd toen Mozes de Tien Geboden kreeg op de berg Sinaï. Het Wekenfeest werd gevierd 50 dagen (7 weken) na Pesach, de joodse uittocht uit Egypte.  (...)

Lees meer

7 Paaszondag  -  'Testament van Jezus'  (28/05/2022)

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals u Mij liefhad.  (...)

Lees meer

6 Paaszondag  (21/05/2022)

Dromen we niet allemaal van intens gelukkig worden?
Hoeveel wegen hebben we al bewandeld?
Hoeveel boeken hebben we al gelezen?

En vandaag wil Jezus ons zijn gratis diensten aanbieden als live coach.  (...)

Lees meer

Vormselviering  (14/05/2022)

Graag zouden wij iedereen bedanken die samen met ons op weg zijn gegaan naar ons vormsel.

Wij hopen dat we hetgeen we geleerd hebben op ons verdere levenspad zullen meenemen. Laat ons bidden (...)

Lees meer

4 Paaszondag  -  'Luisteren naar Zijn stem'  (07/05/2022)

Vandaag horen we een vervolg op de parabel van de Goede Herder.

Herders, schapen en al wat daarbij hoorde was iedereen bekend in Jezus tijd. De verwijzingen en de beeldspraak daarrond dus ook. Maar dat is nu niet meer het geval. Wie heeft er de laatste jaren nog een herder met schapen gezien?  (...)

Lees meer

3 Paaszondag  -  'Liefde is het sleutelwoord'  (30/04/2022)

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’  (...)

Lees meer

2 Paaszondag  (23/04/2022)

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’  (...)

Lees meer

Paaswake  (16/04/2022)

Het is goed om hier in dit uur samen te zijn.
Het is wel donker om ons heen, maar met vertrouwen zien wij uit naar wat komen gaat. Wij zijn op doortocht naar het licht.

De verhalen die we daarbij zullen horen, spelen zich af tussen oorsprong en bestemming.
Het zijn verhalen over het begin van alle leven, verhalen over het doel van ons bestaan.
Dat is de reis die we afleggen: van het duister naar het licht.
Aan dat licht en aan het leven, dat sterker is dan de dood, vertrouwen wij ons toe.  (...)

Lees meer

Goede Vrijdag  (15/04/2022)

Ziehier het kruis … Ziehier het lijden van de wereld,
het kruis dat mensen dragen,
en de kruisen die mensen elkaar opleggen.
Ziehier de mens, die lijdend stamelt: “Waarom?”,
“God, waarom hebt ge mij verlaten?”  (...)

Lees meer

Witte Donderdag  (14/04/2022)

Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken. (...)

Lees meer

Palmzondag  (09/04/2022)

De leerlingen wilden niet dat Hij naar Jerusalem zou gaan, maar Jezus was vastbesloten Pesach, het Joodse paasfeest, in Jerusalem te vieren. Hij voelde gewoon dat hij dit moest doen, kome wat komt. Misschien een goede mogelijkheid om de pelgrims die van heinde en verre zouden komen, te vertellen, te tonen wat voor hem belangrijk was.  (...)

Lees meer

5 zondag van de vasten  (02/04/2022)

Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
denk niet terug aan het verleden.
Zie, Ik ga iets nieuws verrichten,
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?  (...)

Lees meer

4 zondag van de vasten  (26/03/2022)

Al gedurende zo’n 4 weken zijn we samen op weg naar Pasen.
We laten ons daarbij inspireren door de zondagslezingen uit het O.T.
Die cirkelen steeds rond het grote thema van het Verbond dat God met de mensen sloot in de uitverkiezing van het Joods Volk. De hele geschiedenis komt aan bod: vanaf de schepping, over Abraham en Mozes tot Jozua vandaag. Het perspectief wordt niet beperkt tot het joodse vlok, maar uitgebreid tot alle volkeren, ook tot ons! Telkens weer zet God de eerste stap! Hij neemt het initiatief! En Hij blijft trouw, ook al is het volk en zijn wij vaak ontrouw!
Hij BLIJFT met Zijn mensen op weg gaan, in alle omstandigheden.  (...)

Lees meer

3 zondag van de vasten  (19/03/2022)

Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep Hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig.  (...)

Lees meer

1 zondag van de vasten  -  'De brug van Dankbaarheid en Delen'  (05/03/2022)

Vandaag horen we een stuk uit Deuteronomium, het vijfde boek van de Thora.

Na 40 jaar in de woestijn, staan de joden aan de rand van het beloofde land, het land van melk en honing dat de Heer zijn volk Israël schenkt. Mozes weet dat hij het zelf niet zal kunnen betreden, maar hij geeft de joden nog een aantal voorschriften en regels mee en probeert hen - nog eens - duidelijk te maken wat belangrijk is.  (...)

Lees meer

Aswoensdag  (02/03/2021)

Goede avond en welkom, vanwaar je ook komt, of waar je ook bent, wat er zich ook in je leven afspeelt.
We komen deze avond samen rond een oeroud, maar betekenisvol ritueel waarmee we de veertigdagentijd willen inzetten.

Een ritueel als startpunt om ons in het licht van onze vergankelijkheid te bezinnen over waarmee we bezig zijn. (...)
Lees meer

8 zondag door het jaar  -  'Jij bent zo mooi anders dan ik'  (26/02/2022)

Vandaag lezen we verder in het evangelieverhaal van Lucas uit de zogeheten ‘vlakterede’ van Jezus. In het Matteüs-evangelie vinden we deze aansporingen van Jezus terug in de Bergrede.
In het middendeel van deze vlakterede bij Lucas worden 2 hoofdthema’s behandeld:

  • De liefde voor de vijand
  • Niet oordelen

Lees meer

7 zondag door het jaar  (19/02/2022)

Tegen jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt ook je onderkleed niet. (...)

Lees meer

6 zondag door het jaar  (12/02/2022)

Toen Hij met hen de berg was afgedaald, bleef Hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon.  (...)

Lees meer

5 zondag door het jaar  -  'Vanuit en met vertrouwen de Weg gaan'  (05/02/2022)

Misschien heb je het ook al eens meegemaakt:
plots gebeurt er iets - positief of negatief - dat je volledig uit je comfortzone trekt.
Je bent geraakt, je beseft dat er iets verandert is, dat je leven niet meer zal zijn als daarvoor,
dat je moet kiezen welke richting je nu verder uit wilt …

Zo iets overkwam ook Petrus bij de beleving van de wonderbaarlijke visvangst.  (...)

Lees meer

4 zondag door het jaar  (29/01/2022)

Verleden week hoorden we Jezus spreken over een genadejaar van de Heer. Iedereen was enthousiast. Vandaag lijkt alles zich tegen Hem te keren. Hoe komt dat? We horen mensen zeggen: “Is dat dan niet de zoon van Jozef?” Eerst lezen we dat er woorden vol genade uit zijn mond vloeiden. Ik denk dat daar de clou zit. Woorden vol genade, dat lijken aardige woorden, lieve woorden, bemoedigende woorden. Jezus kondigt een genadejaar aan. Maar zijn genadewoorden altijd lieve woorden, altijd instemmend met mijn doen en laten, zijn genadewoorden ook geen woorden die je wakker maken, woorden die je een spiegel voorhouden en woorden die je corrigeren?  (...)

Lees meer

3 zondag door het jaar  (22/01/2022)

Telkens wanneer een nieuwe vereniging of een organisatie van start gaat, werkt ze aan een opdrachtverklaring, een missie.
Ze omschrijft wat ze wil bereiken, welke haar doelstellingen zijn.
Daarnet lazen we wat Jezus beschouwt als zijn missie, zijn programmaverklaring.
Dat zal ook bij Hem een zoektocht geweest zijn: wat wil ik? Wat vraagt God van Mij?  (...)

Lees meer

2 zondag door het jaar  (15/01/2022)

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea.
De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.
Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’  (...)

Lees meer

Doop van de Heer  -  Jij bent mijn allerliefste  (08/01/2022)

Eergisteren vierden we het feest van de Driekoningen, ik weet niet of jullie ook allemaal taart hebben gegeten met een boon? Wie was er de koning? Maar vandaag springen we 30 jaar verder. En zoals ieder jaar horen wij het verhaal van de doop van Jezus door Johannes de doper.
Ik denk dat het goed doet te reflecteren over wat het betekent gedoopt te zijn. Als ik vanuit mijn persoonlijk leven reflecteer en met bv. met mijn kinderen hier over praat (ik denk dat we allemaal kinderen, vooral kleinkinderen hebben waar men het niet evident vindt om de kinderen te dopen) dan stelt men de vraag waarom zouden we dat doen? Voor de vergeving van de zonden (de doop schenkt vergeving van de zonden)?  (...)

Lees meer

Openbaring van de Heer  -  De Ster volgen  (01/01/2022)

We zijn nog altijd in de kersttijd. Buiten is het nog het grootste deel van de dag donker.
En toch kwam met kerstmis Gods Licht terug in ons leven om ons de weg naar geluk te wijzen.

Vandaag viert de kerk het feest van de Openbaring: Jezus is in de wereld gekomen voor iedereen.  (...)

Lees meer

Kerstmis  -  Een Kind ons geboren  (24/12/2021)

Gedurende de vier adventsweken, dolend in het donker hebben wij een plek gezocht waar God kan wonen,
langs de gerechtigheid de weg naar vrede zoekend en opkomend voor de ander vanuit onze vreugde,
als het ware Gods droom leven.

Moge Gods liefde waar worden in deze gemeenschap om aan mensen een veilige plek te bieden.
Immers een kind is ons geboren. (...)

Lees meer

4 zondag v/d advent  -  Gods droom leven  (18/12/2021)

Vandaag ontsteken we de vierde kaars.
Mag deze kaars ons helpen onderzoeken wat we beter kunnen doen
als we het samen met iemand anders doen, als we iets doen in groep.

Pas als we onze dromen en plannen overleggen met anderen,
zal er doorbraak van inzicht en uitstraling komen.
Wat zouden we anderen kunnen voorleggen?
Met wie zouden we contact kunnen opnemen?
Waar kunnen we een tandje bijsteken om samenleving en kerk te vernieuwen? (...)

Lees meer

3 zondag v/d advent  -  Opkomen voor de ander vanuit onze vreugde  (11/12/2021)

In het Museum Unterlinden in Colmar is het Issenheimer retabel van Mathias Grünewald te bewonderen. Onder het kruis staat Johannes de Doper. Hij wijst naar Jezus. Tussen zijn hoofd en zijn wijsvinger staan de woorden: “Hij moet groter worden, ik kleiner”. Wat betekenen die woorden over iemand die sterft aan een kruis? (...)

Lees meer

2 zondag v/d advent -  De weg naar vrede leidt langs gerechtigheid  (04/12/2021)

In de tijd van het jaar dat de duisternis veel plaats inneemt, snakken mensen naar licht …
Vooral mensen die in armoede leven, mensen die eenzaam zijn, mensen aan wie onrecht wordt aangedaan …
De feeërieke lichtjes en de glitter zijn, zeker voor hen, niet hartverwarmend. (...)

Lees meer

1 zondag v/d advent  -  God zoekt een plek waar Hij kan wonen  (27/11/2021)

We hebben zopas de eerste adventskaars aangestoken. Daarmee is ook het nieuwe kerkelijk jaar begonnen.
Van de advent zeggen we dat het een sterke tijd is. Een periode waarin we als christenen onderweg, ons meer dan anders bezinnen over wat “christen zijn”, wat de “geboorte van Jezus” voor elk van ons betekent. Ons herbronnen en, waar nodig, ons herpakken. (...)

Lees meer