7 zondag door het jaar C  -  19/02/2022

Openingslied:  ♫  81   Door de wereld gaat een woord

Refrein: Here God wij zijn vervreemden door te luist'ren naar uw stem, breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jerusalem.

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort.
Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.

Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed,
die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.

Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.

Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Lezing:  Lucas 6, 27-38  (NBV21)

Tegen jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Bezinningslied:  "Thank you" - Carrie Grossman

I'm sorry
Please forgive me
I thank you
I love you

Het spijt me
Alsjeblieft vergeef me
Dank je wel
Ik hou van jou

Offerandelied:  ♫  59   Geproefd, geleefd, herkend

Geen ander brood dan wat door onze handen gaat.
Geen ander woord dan wat aan mensen adem geeft.
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, onnoembare geliefde.

Geen ander licht dan dat in onze ziel gelegd.
Geen and're kracht dan zout van deze aarde zijn.
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, een levende nabije.

Geen and're weg dan die door Jezus werd gegaan.
Geen ander vuur dan aangeblazen door zijn Geest.
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, Gij eeuwige getrouwe.

Tafelgebed:  ♫  86   Ik zal er zijn

Laten we in herinnering brengen, hij die ons voorbeeld is
van zorg voor kwetsbaren: Jezus, Messias, Mensenzoon.
Laten we dat doen met alle dierbaren die hier niet kunnen zijn,
met onze lieve doden,
met mensen die overal elders nu samen vieren.
Laten we dat ook doen voor deze wondere maar zo vaak gekwetste wereld.
Laten we dat bidden en uitzingen met tafelgebed nr. 86 …

Onze Vader

God, Vader van ons allen, niemand uitgezonderd,
geef ons moed en kracht om met vriend en vijand
het gebed te bidden dat Jezus ons leerde.
Onze Vader …

Vredeswens

Jezus heeft zijn vrienden vrede gewenst.
Geen vrede die zomaar uit de hemel neerdwarrelt,
maar één die we zelf moeten bewerken en in stand houden,
door te zien, bewogen te worden en in beweging te komen.

Vrede bereik je,
wanneer je de ander leert zien als je naaste,
wanneer je mededogen boven oordeel plaatst,
wanneer je de belofte voor ogen houdt.

Wensen we elkaar die vrede.

Lied:  ♫  35  Hevenu shalom alechem

Hevenu shalom alechem, hevenu shalom alechem.
Hevenu shalom alechem, hevenu shalom, shalom, shalom alechem.

Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede van God.
Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer.

Broodbreking

Jezus toonde ons dat er genoeg is voor iedereen, als wij met hen leren delen in verbondenheid.
Wij worden opgeroepen om te geloven en te leven in gemeenschap met Hem.

Het brood staat voor ons klaar.
Als wij eten van dit brood, het breken en delen met elkander ...
dan zal er vreugde zijn op aarde …

♫  17   Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede in Jezus' Naam.
               Door Hem en met Hem bieden wij U barmhartige Vader, dit dankoffer aan.
               In de gemeenschap van de Kerk die leeft door Jezus' Geest
               vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Brood breken is een profetisch gebaar van Gods aanwezigheid onder ons.

Als brood gebroken wordt, zei Jezus
dan wordt liefde uitgedeeld,
dan worden mensen gered en bewaard.

Deel dan dit brood met elkaar;

volg na wat je in handen neemt en tracht voor alle mensen zo goed als God te zijn;
en laat van je uitgaan, van hand tot hand, van mens tot mens,
de liefde, de vrede, het Lichaam van Christus …

Bezinning:  (Walter)

Kijken met de ogen van God ...

Soms kan het leven hard voor je zijn en zelfs onrechtvaardig.
Mensen kunnen je kwetsen zonder reden.
Je kan slecht behandeld worden.
Soms kunnen families diep verdeeld geraken en in vijandschap leven met elkaar.

Soms kunnen we gevangen geraken in onze kleine bubbel.
Ook christelijke bubbels kunnen hard zijn voor wie niet tot de bubbel behoort.

Het is van alle tijden.
Jezus zag het ook bij zijn eerste volgelingen.
Voor hem klopt het niet om je vijanden te haten en hij kon er niet tegen dat zijn volgelingen zich opsloten in veilige groepjes.

Hij had ontdekt hoe bevrijdend het was als we net zoals God met ons omgaat,
wij met elkaar zouden omgaan.

Maar niets voor niets.
Die blik van God in je leven verweven gaat niet zomaar.
Het vraagt de moed om je terug te trekken, te vertragen, te verstillen.
Het is jouw manier zoeken om niet met je hoofd maar met je hart
verbinding te maken met die bron van onvoorwaardelijke liefde.
Een tegenwoordigheid die warm, positief is en nooit van ons wijkt en die je van mij God mag noemen …

Eens als we deze verbinding hebben gevonden kunnen we de mensen die op ons pad komen nieuw zien.
We kijken dan naar elkaar met nieuwe ogen.
Ogen die kansen geven, die waardering en aanvaarding uitstralen.
Ogen die mensen in hun kracht zetten en vertrouwen geven.
Langzaam gaan het oordelen, veroordelen, kwetsen, haten naar de achtergrond.

En als we kijken naar elkaar met de ogen van God, met God in ons,
God die aanwezig is door ons, bouwen we een nieuwe wereld op.
Een wereld vol overvloed, waar meer dan genoeg is voor iedereen.

Doe je mee deze week en neem je tijd om je door God te laten aankijken
om dan met zijn ogen naar iedereen te kijken die op je pad komt.

Slotgebed

Barmhartige God,
geef ons een nieuw hart,
open en vriendelijk voor alle mensen.

Geef ons nieuwe ogen,
om Jou te ontdekken in mensen,
in al wat ons overkomt.
Geef ons een nieuw geloof
dat ons in staat stelt vol vertrouwen opnieuw te begin­nen.

Geef ons nieuwe hoop,
die durft uitzien naar die bijna onmogelijke vrede.

Geef ons nieuwe liefde,
diep als de zee,
warm als vuur,
sterker dan de dood.

Amen.