4 Paaszondag C  -  'Luisteren naar Zijn stem'  (07/05/2022)

Openingslied:   6  De kracht

Inleiding  (Frans)

Vandaag horen we een vervolg op de parabel van de Goede Herder.

Herders, schapen en al wat daarbij hoorde was iedereen bekend in Jezus tijd. De verwijzingen en de beeldspraak daarrond dus ook. Maar dat is nu niet meer het geval. Wie heeft er de laatste jaren nog een herder met schapen gezien? ….

In Jezus’ tijd waren er verschillende kuddes met elk hun herder en die werden ‘s avonds bijeengebracht in een dorpsstal (eigenlijk een ommuurde plaats met een toegangspoort) met een nachtwachter. Zo konden de herders gaan slapen.
‘s Morgens kwamen ze hun schapen halen, maar die verschillende kudden liepen deels dooreen. De herder ging ze niet één voor één uitzoeken maar riep en zijn schapen kenden zijn stem en kwamen naar de poort om met hem te volgen.

Herders zochten de goede plaatsen uit om te eten, zorgden dat de schapen niet verloren liepen en verdedigden die tegen wilde dieren en tegen rovers.

Misschien helpt dit om de lezing beter te kunnen plaatsen. Het tiende hoofdstuk van Johannes begint met de parabel van de Goede Herder. Vele mensen voelden zich aangesproken, maar sommigen wilden Jezus niet erkennen, integendeel.  In de winter daarop werd Jezus op het Feest van de tempelwijding opnieuw aangesproken en uitgedaagd om te zeggen wie hij was. Luisteren we naar een stuk uit zijn antwoord.

Lezing:  Johannes 10, 27-30  (NBV21)

Mijn schapen luisteren naar mijn stem,
Ik ken ze en zij volgen Mij.

Ik geef ze eeuwig leven:
ze zullen nooit verloren gaan
en niemand zal ze uit mijn hand roven.

Wat mijn Vader Mij gegeven heeft
gaat alles te boven,
niemand
kan het uit de hand van mijn Vader roven,
en de Vader en Ik zijn één.’

Deelmoment  (Frans)

Jezus heeft het uiteraard niet over schapen, maar over mensen.
Die "luisteren" naar zijn stem. Niet zo van 'het ene oor in en het andere weer uit', maar het actief luisteren, om te begrijpen wat Jezus zegt.
Bij diegenen die hem vertrouwden kwam er verbondenheid met Jezus. Zij vertrouwden Jezus en daardoor wilden ze hem ook "ge-hoor-zamen", hem navolgen.
Dat was toen, dat is ook nu nog zo.

Jezus heeft het dus over die mensen die er voor kiezen om Hem te volgen .… mensen die er voor KIEZEN om Hem, Jezus te volgen.
Mensen zoals jij en ik. Jezus stelt geen bijzondere voorwaarden, we moeten geen speciale kwaliteiten hebben, geen bewijs van goed gedrag en zeden, geen bewijs van taalkennis of van woonst, … Mooi toch dat we, dat elke mens, vrij is om te kiezen om in te gaan op Gods uitnodiging om verbinding met Hem/Haar te maken.

En dan zegt Jezus “ik ken ze”.
We moeten hem niet alles vertellen (al mag dat wel). Hij neemt ons zoals we zijn, met onze goede en minder goede kanten ….
Iets om stil van te worden en even bij stil te staan: …
we worden gezien, we zijn gekend,
we zijn aanvaard en geliefd door Jezus, door God.
We moeten ons niet bewijzen. We zijn de moeite waard.
God vind ons de moeite waard.
Hij nodigt ons uit tot een persoonlijke relatie, tot diepe verbondenheid …

Uiteraard hoopt Hij dat wij Hem volgen, dat ook wij de Weg van Liefde zullen gaan:

  • Dat we aandacht hebben voor de mens op ons pad, dat we ons zullen inzetten voor de mensen die arm of gevlucht zijn, voor hen die het moeilijk hebben.
  • Dat we zullen opkomen tegen onrecht ipv stilletjes te zwijgen en een blokje om te lopen om zelf niet in de problemen te komen.
  • Dat we tijd zullen maken om stil te worden, om te bidden, te spreken met God en te luisteren naar zijn Geest.

Jezus "geeft" ons eeuwig leven. Niet "Hij belooft" ons het eeuwig leven.
Bij de apostel Johannes is "leven", "eeuwig leven" niet iets dat zich alleen in de toekomst situeert (na onze dood), maar in het heden, nu.
Voor hem is het een gave van de verbondenheid met God. Zowel vandaag als na onze dood.

Door in die verbondenheid te blijven, zijn we als het ware "beschermd", kunnen we weerstaan aan de verlokkingen waarmee het Kwade ons probeert te verleiden om de Weg van de Liefde te verlaten.
Verlokkingen die dikwijls mooi verpakt zijn, waardoor we er gemakkelijk intuimelen, maar die in wezen onze blik verengen naar onszelf. Die ons doen kiezen voor onze eigen behoeften en pleziertjes.
Daardoor dreigen we de openheid naar en verbondenheid met anderen en met God te verliezen. En daardoor, ongewild dikwijls, op langere termijn onszelf tekort te doen en niet meer ten volle te leven.

En wat kunnen wij vandaag 7 mei 2022 doen met deze tekst?
Opnieuw verrijzen met de Heer door:

  • Echt te luisteren naar zijn Woord, de boodschap te laten doordringen én te geloven dat wij voor God de moeite waard zijn, dat we geliefd zijn.
  • Te Ge-hoor-zamen, ttz kiezen, telkens opnieuw te kiezen om Jezus te volgen, na te volgen
  • De mensen om ons heen te nemen zoals ze zijn, onze vooroordelen laten vallen, ze alle kansen geven … ze zo liefdevol te behandelen als we zelf behandeld zouden willen worden.

Het klinkt simpel, maar uit ervaring weet ik dat het in de praktijk niet zo simpel is. Laten we daar deze week tijd voor nemen.

Offerandelied:   20  Waar vriendschap is

Onze Vader

Waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Laten wij ons dan richten tot die God die niemand van ons vergeet en zich kenbaar maakt met de naam ‘Ik zal er zijn voor jou’.
Een God die ons zo nabij wil zijn dat Jezus Hem aansprak met Vader.
Leggen wij al onze noden en verlangens in het gebed dat wij van Jezus ontvangen hebben.

Onze Vader …

Vredeswens

Wat is het antwoord op de vraag …
‘Wat is het beste:
iemand onderricht geven,
iemand een verhaal vertellen,
of iemand groeten?’

‘Groeten’ zo luidt het antwoord,
want zonder groet is er geen aanzet tot een verhaal.
Zonder groet is er geen bereidheid tot onderricht.
Zonder groet is er ook geen vrede!

Wensen wij elkaar daarom nu vrede toe …

Lied:  ♫  26   Sjaloom, Gods vrede kome over jou

Sjaloom, Gods vrede kome over jou!
Sjaloom, Gods vrede kome over jou!
Sjaloom, breng Gods vrede bij de mensen om je heen.
Sjaloom, dan rust ook Gods vrede over jou!

Inleiding op communiegebed

Laten we aan tafel gaan. Laten we samen brood breken.
Klein en kwetsbaar als we zijn, worden we, met open armen, aan deze tafel ontvangen.

Samen aan deze tafel van gerechtigheid komen we op het spoor van de Ene, de Barmhartige.
Hij, die liefde is, diep als de zee, flitsend als weerlicht, sterker dan de dood.

Week na week, jaar na jaar, eeuw na eeuw doen we dit al, niet alleen, maar schouder aan schouder met allen
die hetzelfde gebaar gebruiken overal ter wereld, met allen die streven naar een betere wereld voor iedereen,
en in verbondenheid met hen die ons hierin voorgingen.

Communiegebed  220

Broodbreking

Brood breken is een profetisch gebaar van Gods aanwezigheid onder ons.

Als brood gebroken wordt, zei Jezus
dan wordt liefde uitgedeeld,
dan worden mensen gered en bewaard.

Laten wij daarom het brood nemen en daarmee heel uitdrukkelijk zeggen:
ook ik wil een nieuwe wereld waar brood en vrijheid en liefde is voor alle mensen.

Communielied:  ♫  83   Maria

Gij draagt Hem die draagt al wat bestaat.
Als uw kind maakt God zich openbaar.

Moeder van de mensen, Huis van God
gij baart Hem die is de levensbron.

Moeder van de Herder en het Lam
hoed de kudde, leid ons bij de hand.

Refrein:  Maria onze moeder, Maria heil'ge maagd. Amen.

Bezinning:  Ik wil bij U zijn 

Ik wil bij U zijn,
daar waar U
alles en allen
beweegt en leidt.

Niet ergens alleen
in de natuur,
noch in de ruimte
van mijn denken.

Ik wil bij U zijn,
daar waar U
één bent met
alles en allen.

Wek in mij Uw liefde,
daar waar U
alles en allen
aanraakt en bezielt.

Liefde is open,
zoekt zichzelf niet,
maar straalt uit
als golvend licht.

Daar wil ik zijn,
waar U voor
alles en allen
volle vreugde bent.

(uit: Gitanjali – naar een nieuwe dageraad, Rabindranath Tagore)

Slotgebed

God onze Vader, Jij roept alle mensen op om de weg van jouw Zoon te volgen.

Het is voor ons niet altijd gemakkelijk om in ons leven de juiste beslissingen te nemen.

Maak soepele mensen van ons, die altijd bereid zijn om, als het nodig is,
een andere weg te kiezen dan die die we gewoon zijn.

Vader, maak van ons mensen, 
die een heel leven lang luisteren naar de roep van uw stem.

Zo werken wij samen aan een nieuwe wereld, aan jouw Rijk van liefde op aarde.

Dit vragen wij Je, naar het voorbeeld van Jezus, onze Herder.
Amen.