31 zondag door het jaar C  (29/10/2022)

Openingslied:  ♫  115  Drempelgebed

Inleiding:  zie 'Bijbelblaadje' van Luc Maes → "Et alors?"

Lezing:  Lucas 19, 1-10  (NBV21)

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette. Deze Zacheüs was hoofdtollenaar, en hij was erg rijk. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. Toen Jezus daarlangs kwam, keek Hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden.’ Jezus antwoordde: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Homilie:  zie 'Bijbelblaadje' van Luc Maes → "Et alors?"

Offerandelied:  ♫  59   Geproefd, geleefd, herkend

Tafelgebed:  204   Gij die uw gemeente bijeen roept

Communielied:   ♫  24   God is dan alles

Bezinning

Twee woorden vielen me op in het verhaal van Zacheüs:
‘vandaag’ en ‘vlug’.

Het Rijk Gods duldt geen uitstel.
Liefde, gerechtigheid,
vertrouwen, vergeving, solidariteit
is voor vandaag.
Hier en nu is het te doen.

Jezus steekt zijn nek uit.
Hij neemt initiatief:
uitgestotenen in de kring halen,
redden wat aan echte menselijkheid verloren gaat,
zondaars vergeven, armen - met of zonder geld - te hulp komen, zieken genezing brengen
en wie gevangen zit of bezeten is van wat dan ook, verlossen,
tafelgemeenschap houden met alle mensen, wie ze ook zijn …

Hij begon ermee:
vandaag,
en snel.
En daarom was Hij gevaarlijk,
moest Hij opgeruimd worden.