2 zondag door het jaar C  -  15/01/2022

Openingslied:  ♫  12   Een nieuw bruiloftslied

Uit vuur en ijzer zuur en zout
zo wijd als licht zo eeuwen oud
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn
om zout en zoet en zuur te zijn
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn
om anderman een woord te zijn
om niemand weet hoe groot en klein
gezocht gekend verloren.
Om avond- en morgenland
om hier te zijn en overkant
om hand in een andre hand
om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn
om lippen water dorst te zijn
om alles en om niets te zijn
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet
door vuur dat mensen samensmeedt
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.

Lezing:  Johannes 2, 1-11  (NBV21)

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

Offerandelied:  ♫  64   Samen zitten wij  (strofe 1, 2, 4)

Refrein:  Samen zitten wij aan dezelfde tafel,
                    samen eten wij van hetzelfde brood:
                    rijken en armen delen met elkander,
                    samen dankend onze God ...

Samen eten is samen delen,
is leven voor elkaar.
Samen eten is samen leven,
is delen voor elkaar.

Brood dat alleen gegeten wordt,
is brood zonder zout, zonder smaak.
Brood dat gebroken, gegeven wordt,
is brood dat gelukkig maakt.

Kom dan allen als vrienden samen
en maak de tafels klaar.
Neem uw brood mee, uw geld, uw leven
en deel het met elkaar.

Inleiding op het tafelgebed

Laten we feest vieren rond het ontroerende gebaar van breken, delen, uitdelen, niemand vergeten, iedereen meenemen.
Zolang deze kleine gebaren tussen mensen blijven doorgaan, waar ook ter wereld, in welke vorm dan ook, zolang blijft de Bijbelse droom van bevrijding levend.
We doen dit:
- in verbondenheid met de mensen uit onze gemeenschap die hier vandaag niet kunnen zijn,
- in verbondenheid met de zieken, met de eenzamen in deze stad, met al wie op de vlucht is,
- ook in dankbare verbondenheid met allen die waar ook ter wereld nu samen vieren en Jezus’ testament uitvoeren.

Met bijna niets, kleine stukjes brood, vieren we hier vandaag opnieuw het feest van overvloed.

Bidden wij dan nu tafelgebed nr. 205  Die naar menselijke gewoonte

Onze Vader

In de lezing hoorden we dat Maria sprak: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt.’ 
Jezus zegt ons dat wij mogen bidden tot zijn Vader, die ook voor ons ‘Vader’ wil zijn:

Onze Vader …

Vredeswens

In onze wereld van overvloed ligt een wereld verscholen van tekorten.
Tekorten op allerlei gebieden, staan tegenover de vele overschotten die wij produceren.
Er is genoeg voor ieder en daarom bidden wij:

Heer Jezus, gulle Gever,
Je vraagt ons om Jou te volgen.
Je laat ons zien welke weg wij daarbij moeten gaan:
een weg van verbondenheid met God en met de mensen.
Schenk ons de kracht en de moed
om ons steeds te blijven toekeren naar elkaar
en zo jouw vrede uit te dragen,
overal waar wij gaan in jouw naam.

Deze vrede moge met ons zijn, dit uur en ons leven lang.

Geven wij elkaar dan een teken van vrede en verbondenheid …

Lied:  ♫  35  Hevenu shalom alechem

Hevenu shalom alechem, hevenu shalom alechem.
Hevenu shalom alechem, hevenu shalom, shalom, shalom alechem.

Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede van God.
Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer.

Broodbreking

Jezus toonde ons dat er genoeg is voor iedereen,
als wij met hen leren delen in verbondenheid.
Wij worden opgeroepen om te geloven
en te leven in gemeenschap met Hem.

Het brood staat voor ons klaar.
Als wij eten van dit brood
het breken, en delen met elk-ander, …

♫ 17   Dan zal er vreugde …

Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus' Naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U barmhartige Vader,
dit dankoffer aan.
In de gemeenschap van de Kerk
die leeft door Jezus' Geest
vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid. Amen.

Als brood gebroken wordt, zei Jezus
dan wordt liefde uitgedeeld,
dan worden mensen gered en bewaard.

Kom dan allen, eet,
en heb deel aan dit feestmaal van verbondenheid,
opdat wij leven hebben in overvloed.

Lied na de communie:  ♫ 24 God is dan alles

RefreinGod is dan alles en in allen!

Daar zal geen verdriet meer wezen,
wordt geen traan nog ooit geschreid!
Geen vervolging, angst of vrezen:
dan begint de heerlijkheid.

Daar zal dan geen dood meer komen,
niemand zal nog eenzaam zijn;
al onz' diepst' en stoutste dromen
zullen dan verzadigd zijn!

Dan zal er geen kwaad geschieden
en geen ziekte meer bestaan,
't leven zal geen zorg meer bieden,
alle heimwe zal vergaan!

Dan verdwijnen alle vragen,
elk geheim is dan onthuld.
Niemand moet nog lasten dragen,
elke hoop is dan vervuld!

Bezinning

Uit de 18de toespraak over het Hooglied door Bernardus van Clairvaux, geschreven rond het jaar 1136.

Wees verstandig en maak jezelf tot een waterbekken
en niet tot een afwateringskanaal.
Kijk maar eens naar een afwateringskanaal.
Een afwateringskanaal loost het water
onmiddellijk zodra het water binnenkomt.
Bij een waterbekken is dat anders.
Een waterbekken wacht totdat het geheel vol is.
Dan pas begint een waterbekken over te lopen.
Een waterbekken deelt uit van eigen volheid
terwijl het zelf gevuld blijft.
Liefde vloeit over.
Ze houdt voor zichzelf wat ze zelf nodig heeft.
En wàt ze heeft wil ze in overvloed hebben,
om rijk te kunnen zijn ook voor anderen.
Kijk naar de bron!
Kijk naar de bron zelf van het leven.
Laat eerst jezelf vullen.
Laat daarna wat de bron je nog méér geeft overvloeien naar anderen.
Liefde stroomt over.
Je leeg laten lopen is niet wat liefde vraagt.
Voor wie kun je goed zijn als je voor jezelf slecht bent?
Zie naar de bron van het leven.
Vul eerst jezelf zoveel dat je overvloeit naar anderen.
Dan zal ik graag genieten van jouw overvloed.

Voorbeden: 

Zes kruiken werden gevuld met water.
Water dat, beademd door Jezus’ Geest,
leven kan herbezielen tot een feest.
Vullen wij daarom onze kruiken met dat Jezuswater
zodat wij kunnen bidden, danken en zingen …

Lied:  ♫  196   Laat de warmte

Laat de warmte van vandaag niet verloren gaan,
laat al wat goed is voortbestaan tot in eeuwigheid.

Slotgebed

God,
vreemde Gast op die bruiloft in Kana,
mogen wij jouw gastheer/gastvrouw worden
in ons huis, in ons leven.
Blijf ons inspireren
als wij werken,
als wij liefhebben,
maar zelfs als wij Je onverschillig de rug toekeren.
Want als onze wijn verwatert,
als onze liefde verflauwt,
onze inzet voor een warm menselijker samenleving wegebt,
dan mogen we hopen dat Jij voor nieuwe wijn zal zorgen
en ons leven zal animeren tot een feest voor anderen.
Amen.