6 Paaszondag B  -  "De vreugde van de liefde"  (08/05/2021)  

Muzikale inleiding:  Intro 'Faluas De Tejo' - Madredeus

Welkom  (Caië)

Welkom deze avond in de mooiste maand van het jaar.
Waar twee of drie in mijn Naam samen zijn, ben Ik in hun midden.
We steken de paaskaars aan, symbool voor de Liefde ons toegezegd, symbool voor God in ons midden.

Muziek: All you need is love – The Beatles 

‘All you need is love’: de bekende popsong van The Beatles.

Maar het woordje ‘liefde’ - vaak zomaar in de media te grabbel gegooid - krijgt hier vandaag, in dit midden, pas zijn volle, diepe betekenis.

Liefde: daarover kunnen we maar behoedzaam spreken … want het woord roept bij iedereen iets op dat zeer eigen is,
gekleurd door goede en minder goede ervaringen.
En toch: we geraken er niet over uitgezongen, niet uit-gedicht, niet uitgepraat.
Liefde een opdracht, een geschenk, een werkwoord, een verlangen … een basis voor een menswaardig leven.

Liefde krijgt hier vandaag, in dit samenzijn, pas zijn volle diepe betekenis.
Zo’n diepe betekenis dat we er soms van duizelen,
want God is Liefde.

Die Liefde tot ons laten doordringen,
begrijpen wat Jezus bedoelt als Hij het heeft over liefdevolle vriendschap.       

Laat ons dan samen het openingsgebed bidden …

Openingsgebed

God, Jij die al wat is, geschapen hebt en leidt
Jij die bent ‘Ik-zal-er-zijn’
Jij die door ons genoemd mag worden: Vader, Moeder,
aan Jou dragen wij in eerbied dit samenzijn op.
We luisteren naar Jouw Woord,
en we voelen ons verbonden met Jou en met elkaar.
Jij die voor ons bent: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Lied:  ♫ Al spreek ik met tongen (Liefde) – Oosterhuis / Oomen                                         

 Al spreek ik met tongen van engelen en mensen, maar liefde heb ik niet:
ik ben schallend koper, een rinkelende tamboerijn.

Al ben ik een profeet, ziende het onzienlijke, in alles ingewijd,
en is mijn geloof zo volkomen dat ik de bergen verzet,
maar ik heb geen liefde, ik ben niets.

En geef ik alles weg, en laat mij martelen als het moet,
heb ik geen liefde, dan dient het tot niets.

Liefde is ruimte geven, tijd laten, goedheid, geduld.
Liefde is niet kleinzielig, jaloers, hebzuchtig.
Liefde laat zich niet gelden, ijdel, grof, ongenaakbaar.
Wie liefheeft is niet belust op zichzelf. 

Liefde wordt niet verbitterd, liefde vindt niets onvergeeflijk.
Onrecht maakt haar niet gelukkig, waarheid maakt haar gelukkig.
Liefde houdt stand tegen alles:
telkens weer gelooft zij,
alles verdraagt zij,
altijd opnieuw vol hoop.
Nooit bezwijkt de liefde.

Inleiding  (Luc)

Luisteren we naar wat Johannes schrijft.
lees het blaadje van Luc ‘De vreugde van de liefde’

Lezing: Johannes 15, 9 – 17  (NBV)

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Homilie  (Luc)                                   

lees het blaadje van Luc ‘De vreugde van de liefde’

Geliefde broeders en zusters,
laten wij elkaar liefhebben,
want de liefde komt uit God voort.
Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard:
God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden,
opdat we door hem zouden leven.
Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad,
maar dat hij ons heeft liefgehad
en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

Geliefde broeders en zusters,
als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
Niemand heeft God ooit gezien.
Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons
en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

1 Johannes 4, 7-12

Lied:  ♫  12 Een nieuw bruiloftslied

tekst: Huub Oosterhuis  -  muziek: op een Poolse volksmelodie

Uit vuur en ijzer zuur en zout
zo wijd als licht zo eeuwenoud
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn
om zout en zoet en zuur te zijn
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn
om anderman een woord te zijn
om niemand weet hoe groot en klein
gezocht gekend verloren.
Om avond- en morgenland
om hier te zijn en overkant
om hand in een andre hand
om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn
om lippen water dorst te zijn
om alles en om niets te zijn
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet
door vuur dat mensen samensmeedt
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.

Onze Vader

Goede God, het is uw Liefde die ons samenbrengt.
Moge uw Geest over ons komen opdat ook wij zouden groeien tot een liefdevolle gemeenschap van mensen.
Daarom bidden wij samen met de woorden die Jezus ons heeft gegeven:  Onze Vader …

Goede God, help ons groeien tot een gemeenschap naar uw hart,
waar onze edelmoedige liefde een teken van uw aanwezigheid mag zijn.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

Want van U is het Koninkrijk …

Vredeswens

Moedig ons aan, Heer,
opdat wij, zoals destijds de jonge christengemeenschap,
luisterend, overleggend, biddend en in respect voor elkaar,
onze onderlinge meningsverschillen kunnen overbruggen.
Dan zullen wij uitgroeien tot een volk van vrede,
één van hart en één van ziel.
De vrede van de Heer zij altijd met ons.
En laten we met een hartelijk teken laten blijken
dat wij elkaars vrienden-in-de-Heer zijn.

Willen wij die vrede ook met elkaar delen, zelfs van op afstand.

Lied:  ♫ 35  Hevenu shalom alechem

Hevenu shalom alechem, hevenu shalom alechem.
Hevenu shalom alechem, hevenu shalom, shalom, shalom alechem. 

Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede van God.
Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer.

Bezinning:  (naar Levensecht)

Al zo vaak gehoord. Naastenliefde. Eigenliefde. Huwelijksliefde.
Liefde op het eerste gezicht. Lief zijn voor elkaar.
Liefde is blind. Liefde ziet dingen die er niet zijn.
‘Liefde’, wat een versleten woord …
En toch blijft het zo’n moeilijk avontuur.
‘Liefhebben’ als hij of zij weer zit te zeuren,
weer uitvliegt of weer dichtklapt.
‘Liefhebben’, als je mijlen ver van elkaar staat.
‘Liefhebben’, als je kind je de rug toekeert
of die ‘verloren zoon’ of ‘dochter’ er een van jou is.
Als niemand snapt wat je bedoelt,
als je naam over de tongen rolt,
als je met de vinger wordt nagewezen
of als de mensen uit je buurt je niet zien staan
en doen alsof ze je niet kennen.

Liefhebben…

Lied:  ♫ 100 Zo lief als God  -  tekst & muziek: Marcel Weemaes (C.Ss.R.)

Refrein: Mens voor de mensen zijn, herder als God,
                 Trooster voor groot en klein, zo lief als God

God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam, opdat zij toegewijd zijn wegen gaan.

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, niet op zichzelf maar op and’ren bedacht.  →  refrein

Gods woorden spreken aanstekelijk echt, zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt.

Van God gezonden, deemoedig en vrij,tTeken van vrede zijn zo trouw als Hij.  →  refrein

Slotgebed  (Luc)

Goede God, U bent altijd dicht bij ons.
Ook als wij u niet voelen, bent u bij ons.
En als wij ons klein en machteloos voelen,
kan u het niet laten nog harder door ons te stromen
en elke pijn, elk verdriet, elke wanhoop teder te omhelzen.
U tilt ons op uit onze kleinheid
zodat ook wij op onze beurt uw liefde laten doorstromen voor anderen. Amen.

Zegen

Als je alleen thuis bent, doe dan even je ogen dicht, wees heel stil en open.
Wij allen die samen vierden komen tot bij jou en tekenen een kruisje op je voorhoofd:
God zegene en beware je …

Als je samen, in je bubbel, mee gevierd hebt in gemeenschap met ons allemaal, geef elkaar dan een kruisje:
God zegene en beware je …

Draag goed zorg voor elkaar en heb elkaar lief!

Lied:  ♫ 29  Zegenbede

Gij levende eerste en laatste
moeder vader God onspreekbaar
boven onze woorden uit:
zegen uw mensen die hier nu zijn
en al uw mensen, waar ook ter wereld
doe lichten over ons uw Aangezicht
en geef ons vrede.