5 zondag van de vasten B  (20/03/2021)

Verwelkoming en inleiding

We zijn op een boogscheut van de Goede Week. Eigenlijk is het eerder een pijnlijke week met een hoopvolle finale. Maar toch herbeleven we straks in deze week het hart van het leerling zijn van Jezus. Dit hart vind je terug in het mooie vastentafereel. En dat hart van Jezus heeft twee facetten. Het is bloedrood en dat staat voor het immense lijden waar Jezus mee te maken heeft gehad in zijn laatste dagen en dat in solidariteit met alle lijden dat over de wereld waait. Maar een hart blijft ook het symbool van de liefde, van een leven gericht op de Vader en gericht op alle mensen. Jezus zijn hart was zo groot dat het heel de wereld kon omarmen. Het blijft voor ons kleine mensen zoeken om dat te vatten dat pijn en verdriet in één beweging samen gaan met nieuw leven en verbinding. En toch is dat wat ons zo bijzonder maakt als christenen. Hoe hard het ook waait in de kerk en buiten de kerk we blijven geloven in een visioen van een nieuwe wereld. Een wereld die er zal komen omdat wij hem samen handen en voeten geven maar ook omdat God hem mee bouwt en ons aanmoedigt om er te blijven voor gaan. Deze boodschap kan je horen in ons themalied.

Lied: 135 Dat een nieuwe wereld komen zal   →  https://www.youtube.com/watch?v=x2-ST5ci4Z8

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg –
en water stroomt voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen:
wij leren de oorlog af.

Openingsgebed

God, Jij die al wat is, geschapen hebt en leidt,
Jij die door ons genoemd mag worden: Vader, Moeder,
aan Jou dragen wij in eerbied dit samenzijn op.
In deze winterse dagen van het jaar, met de lente in zicht,
mogen wij tekens zien van Jouw komst,
in de solidariteit van mensen met elkaar.
Wij bidden: keer Je naar ons toe en laat in ons de kracht ontwaken
opdat wij medewerkers kunnen zijn
van de nieuwe wereld die Jij ons en alle mensen belooft,
in deze vastentijd en alle dagen van ons leven.
Wij voelen ons verbonden met Jou en met elkaar.
Jij die voor ons bent: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Lezing: Johannes 12, 20 - 33  (NBV)

Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden. Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’

Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven.

Lied:  ♫  184  Wie zijn leven

Wie zijn leven niet wil geven,
niet wil delen met zovelen,
met een ander, gaat verloren

Wie wil geven wat hij heeft,
die zal leven, opgegeten,
die zal weten dat hij leeft.

Moment van vergeving  (Walter)

Straks vieren we Pasen … en het is goed om ons ook innerlijk op dit grote feest voor te bereiden. Als je wil genieten van een feest moet er ruimte zijn in je hoofd en je hart.
En een moment om even naar binnen te gaan en …
op zoek te gaan naar wat er in je woont aan kwetsbaarheid, onrust, onzekerheid,
op zoekt te gaan naar momenten waarop je jouw verbinding hebt verbroken met mensen dichtbij
of andere mensen hebt gekwetst …
op zoek te gaan naar momenten dat je verbinding met God op een laag pitje stond en je zorg voor schepping helemaal niet aan de orde was.

Het is goed om het even heel stil te maken en je tot die liefhebbende God te richten … alsof Hij naast je zit op een bank in het park. Geef alles af wat in je woont en vraag Hem om heling, vergeving en een nieuwe verbinding. We willen je uitnodigen om dit te doen tijdens het lied dat nu komt … veeg niets onder de mat, gooi alles in Gods grote vuur van liefde.

Heb je nood aan een dieper gesprek, een verzoeningsgesprek dan hebben we Luc in ons midden, onze herder. Maak gerust via de chat een contact om een brugje te leggen als je voelt als je daar nood aan hebt  of laat het weten via info@effata.be en we zorgen voor een contact.

Lied:  ♫  Als er vergeving is …  https://youtu.be/Auz7dGcELEg

Voorbeden

Lied:  ♫ 181   Draag mij God

Draag mij God in barmhartigheid.
Til mij op uit al mijn kleinheid.
Koester mij in barmhartigheid.
Vader, Moeder, god met ons.

Onze Vader

Wij willen bidden voor een nieuwe wereld waar brood genoeg en water stroomt voor allen; waar mensen elkaar bij name noemen, waar niemand sterft zonder geleefd te hebben, waar het duister van de dood moet wijken voor het licht van de dag, en waar wij Je dank blijven zeggen om alles wat Gij voor ons zijt en Je blijven aanspreken met de naam die Jou het liefste is: Onze Vader …

Vredeswens

Laten wij die vrede van harte met elkaar delen … dichtbij of van op afstand …

Lied:   26  Sjaloom, Gods vrede …

Sjaloom, Gods vrede kome over jou! (2x)
Sjaloom, breng Gods vrede bij de mensen om je heen.
Sjaloom, dan rust ook Gods vrede over jou!

Bezinning  (Walter)

Jezus navolgen … zijn leerling zijn.
Is dat niet iets waar we allemaal van dromen?
Een leven met Jezus onderweg samen met een groep hechte vrienden die doorheen hun spreken en doen de wereld warmer en zorgzamer maken.
En het is mogelijk voor jou en voor mij om deze weg van de navolging te gaan ook vandaag.

Jezus geeft ons vandaag een gouden tip hoe we dat kunnen doen.
Begin met jouw relatie met Zijn Vader centraal te stellen.
Niet Amerika eerst of Vlaanderen eerst maar wel de Vader eerst …
Neem tijd om bij Jezus’ Vader te zitten, te zijn.
Neem tijd om tot Jezus’ Vader te spreken … je mag hem alles zeggen, alles vragen.
Neem tijd om Jezus’ Woorden te overwegen …
Als we die tijd nemen, elke dag een beetje meer zal de verbinding met Onze Vader groeien.
Immers alles wat aandacht krijgt groeit.
En het is dan merkwaardig dat hoe meer deze vriendschap met God groeit hoe meer ons hart zich zal verruimen.
God zoekers worden gaandeweg wereldburgers.
De kleine mystieker in ons wordt geboren en zal tegelijk ook een kleine profeet worden die opkomt voor iedereen die wordt uitgesloten, opkomt voor onze moeder aarde en die zal bouwen aan een wereld waar niemand wordt uitgesloten.

Succes de komende week om de Vader in jouw dagelijks leven een centrale plaats te geven, zodat je leven Rijk kan worden aan God … open op Zijn wereld.

Slotlied:  ♫ 26  De Heer is mijn herder  → https://youtu.be/4AJx8QQ8jNU

Slotgebed en Zegening

God, naar wie wij verlangen, wij danken Je voor jouw belofte,
een nieuwe wereld zonder armoede, een nieuwe wereld waarin iedereen solidair is met iedereen.
Ondanks alles wat in deze wereld gebeurt, blijven we geloven dat het kan.
We weten dat wij door Jou uitgenodigd worden medestanders te zijn,
Jouw weg van licht en liefde te zijn, in deze vastentijd en alle dagen van ons leven. Amen.

Daarom vragen wij jouw zegen …
Wij weten dat wij door onze handen jouw zegen kunnen vragen voor elkaar.
Wij tekenen jouw kruis van opstanding, van nieuwe geboorte op elkaars voorhoofd.
In onze eigen bubbel …
God zegene en beware je …