4 zondag van de advent B  -  'Ontvangen'  (19/12/2020)

Welkom

Welkom allemaal, met onze Effatagemeenschap en met gans de wereldkerk vieren we vandaag  de vierde adventszondag. Meer dan ooit kijken we uit naar Kerstmis, meer dan ooit worden we dit jaar weer aangetrokken door het Licht, zeker nu in deze toch moeilijke en donkere corona tijd.
Ik nodig jullie uit om heel rustig te worden, de knop even om te draaien en intens met elkaar verbonden te zijn, ook al is dit via zoom …

Openingsgebed

God,
Jij die al wat is,
geschapen hebt en leidt,
Jij die door ons
genoemd mag worden: Vader,
aan Jou dragen wij in eerbied
dit samenzijn op.

Wij kunnen nu het brood
en de wijn niet samen delen,
maar we voelen ons wel verbonden
met Jou en met elkaar.
Jij die voor ons bent:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Lied:  ♫ 115  Drempelgebed

Wij komen biddend voor U staan en roepen U eerbiedig aan. O God die leven zijt en licht, op U is onze hoop gericht.

Vader die in de hemel zijt, uw goedheid is van eeuwigheid; wees ons op aarde zeer nabij, in uw ontferming schuilen wij.

Heer Jezus, Gij weet hoe de haat de liefde naar het leven staat. Gij kent het vallen van de nacht, uw opstanding is onze kracht.

Heilige Geest, wees zelf het lied dat troost geeft in ons zielsverdriet. O licht dat in uw hoge staat de wereld ver te boven gaat.

Aansteken van de vierde adventskaars

We luisteren stil naar de tip van de 4de brandende kaars "ontvangen" op de adventskrans:
Laaf je aan de bron die licht en sociale verbondenheid heet.
Hou uw ogen open want midden on der u staat Hij die gij niet kent,
Zie wat je kan doen voor mensen in kwetsbaarheid
en groei mee naar het grote licht van Kerstmis.

We zingen samen ♫ “Jezus, u bent het licht in ons leven” - Taizé
Jezus, u bent het licht in ons leven. Laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 
Jezus, u bent het licht in ons leven. Open mij voor uw liefde, o Heer ! 

Lezing: Lucas 1, 26 - 38  (NBV)

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Lied:  ♫ Magnificat anima mea Dominum – Taizé

Moment van verzoening

Heer, help ons een toekomst vóór ons te zien waarvan we nu alleen nog maar kunnen dromen:
een wereld waarin het goed is te leven voor elke mens,
een wereld waarin iedereen gelukkig is.
Geef dat we meer beseffen dat het gaat om liefde, om aandacht voor U en voor elkaar.
Bevrijd ons van twijfel en ongeloof.
Maak ons hart open voor uw nakende komst.
Heer, leef in ons, word Mens in ons en in onze wereld. Amen.

Vredeswens

Goede God,
Kerstmis is bij uitstek het feest van vrede.
Wij vragen U:
schenk ons op weg naar Kerstmis de kracht om ons hart en onze geest te openen voor uw vrede,
zodat we die verder kunnen uitdragen en zelf een teken van vrede worden  voor onze medemensen. Amen.

 Willen we die vrede ook met elkaar delen, zelfs vanop afstand.

Lied:  ♫ 35  Hevenu shalom alechem
Hevenu shalom alechem
Ik wens je vrede van God

Bezinning

Gelukkig dat er mensen zijn die altijd weer Gods droom nog zelf durven dromen.
Die weten dat deze wereld niet zo hoeft te zijn, niet mag zijn zoals zij nu is.
Die geloven dat die wereld anders kan worden: beter, rechtvaardiger, gelukkiger voor allen…
Méér de wereld van God!
Gelukkig dat er mensen zijn die dromen zoals God, die 'ja' durven zeggen en die zijn wegen gaan.
Die levensweg waarvoor God hen proficiat wenst.
Die weg die Jezus ons is voorgegaan, trouw en arm en zachtmoedig, gelovend dat God zelf ons thuisbrengt uit onze ballingschap…
Gelukkig dat er zulke mensen zijn.

Slotlied:  ♫ 135  Dat een nieuwe wereld komen zal  -  Effatakoor 2011.

Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg – en water stroomt voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten, wonen dooreen in wijken van vrede, in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven, oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.
 

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen, geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren de oorlog af.

Zegen

Wij willen bidden tot God, die ons zegenen en bevrijden wil.
Dat wij elkaar tot zegen zijn, dat wij het goede wensen aan onze huisgenoten en aan onze vrienden,
aan allen die onze hartelijkheid en ons medeleven nodig hebben.

Wij vragen zegen:
voor hen die het moeilijk hebben,
voor hen die ziek zijn,
voor hen die onderdrukt worden,
voor hen die te lijden hebben onder oorlog en geweld;
dat ook zij zegen mogen ondervinden.

Dat God ons mag zegenen alle dagen van ons leven, in goede en kwade dagen.
Dat wij steeds mogen weten dat God dicht bij ons is: de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.