1 zondag van de vasten B  (20/02/2021)

Verwelkoming en duiding van het thema  (Walter)

Goede vrienden,
De vasten is op gang getrokken. De vasten is een kostbare tijd om ons te “resetten”. Ik merk dat de sterke tijden vaak als een geschenk komen. Net op het moment dat we wintermoe worden en de lente nog te veraf is worden we uitgenodigd om er terug voor te gaan. We worden uitgenodigd om ons klaar te maken voor een groot feest. Het grote Paasfeest, het feest van het leven en de hoop dat zal starten met een Goede Week. En we krijgen drie bakens aangereikt waar rond we onze voorbereiding vorm kunnen geven. Ze beginnen alle drie met “s”. We worden uitgenodigd om de “stilte” een nieuwe plaats te geven. We worden uitgenodigd om sober te leven en tot slot worden aangemoedigd om intens solidair te worden met iedereen die gebroken en kwetsbaar is.

Vandaag willen we stilstaan bij de eerste aanbeveling. Zoek en herontdek de Stilte in je leven. Kijk even mee naar de mooie opstelling die Carmen gemaakt heeft.

Je ziet er vooral zand dat verwijst naar de woestijn. Je ziet er ook de woestijnroos die wordt gevormd in de woestijn. Het is een steen die bestaat uit gips en zandkorrels. Door de enorme hitte in de woestijn droogt water zo snel dat de mineralen overblijven en deze steen vormen. Woestijnroos is een vorm van Seleniet en heeft uiterlijk vele gelijkenissen van een roos. Woestijnroos is een steen die helpt om oude denkpatronen en gedragspatronen los te laten. Het is een inzichtgevende steen die ondersteunt om in een diepe meditatie te geraken en contact met de hogere energieën en het onderbewuste mogelijk maakt. Het is een steen die de intuïtie versterkt.

Wat kan er nu zo vruchtbaar zijn in de woestijn met zijn zand en stenen. Is het er niet kurkdroog, levensgevaarlijk en onvruchtbaar? Blijkbaar niet want de woestijn wordt omarmd door een regenboog.

De woestijn … het gaan zitten in de leegte als persoon of gemeenschap kan bron worden van nieuwe verbinding. Het verwijst naar de verbinding die God aanzegt aan Noach omwille van zijn trouw. Telkens we een regenboog zien is het goed om ons te herinneren hoe God ons wil omarmen. Maar de woestijn, het je terugtrekken in de stilte is ook de plaats waar iemand zich klaar kan maken, kan voorbereiden voor wat komen gaat. Het kruis verwijst naar Jezus die in de woestijn ruimte maakt om bij zijn dieptste zending te komen. Hij ontdekt waarom Hij gezonden is en wat zijn missie is: kost wat kost het Rijk van God opbouwen midden de mensen. Dat is een rijk met water en brood voor iedereen. Maar het opbouwen van dat rijk waar God in het centrum staat en waar wij zussen en broers zijn van elkaar zal inzet vragen, daadkracht. Het kan momenten van het kruis in zich dragen. Rond de Stilte als bron van het ontdekking van onze diepste roeping om net zoals Jezus bouwers te worden van het rijk Gods midden de mensen willen we in deze gebedsviering stil staan.

Laten we onze keuze hernieuwen om gerijpt in de stilte opnieuw brengers van licht te zijn in onze wereld die we willen bezielen  met dat grote visioen van water en brood voor iedereen.

Laten we daarbij stilstaan bij het  beeld van het aansteken van de kaarsen en zingen we intussen het themalied van deze Vastentijd:

Lied:  ♫ 135 Dat een nieuwe wereld komen zal  (Opname Effatakoor 2011)

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg –
en water stroomt voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen:
wij leren de oorlog af.

Openingsgebed

God,
Jij die al wat is, geschapen hebt en leidt,
Jij die door ons genoemd mag worden: Vader, Moeder,
aan Jou dragen wij in eerbied dit samenzijn op.
We luisteren naar Jouw Woord,
en we voelen ons verbonden met Jou en met elkaar.
Jij die voor ons bent: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Lezing: Marcus 1, 12 - 15 (NBV)

Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in.
Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld.
Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en de engelen zorgden voor hem.

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea,
waar hij Gods goede nieuws verkondigde.
Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij:
kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

©  Gustave van de Woestyne

Homilie  (Anja)

Jezus verbleef 40 dagen in de woestijn in stilte. Wie lange tijd in Stilte is, komt zichzelf gegarandeerd tegen. Er is geen ontkomen aan. De Stilte puurt iemand uit. Wat me raakt in het evangelie is wat Jezus zegt als hij uit die Stilte komt: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij'. Jezus mag in de Stilte ontdekken dat het Rijk Gods, de nieuwe wereld waar wij van dromen, reeds is aangebroken. In het Antwerps zouden ze zeggen: het Rijk Gods is al de sacoche.

Als we durven af te dalen van onze drukke wereld waar we continu dingen doen en denken naar de stille wereld die in ons hart woont, kunnen we ontdekken dat het Rijk Gods reeds in ons aanwezig is. Er is reeds een plaats in ons hart waar wij graag gezien worden en graag zien.

De cartoon van Leunig toont ons dat heel mooi. Als we de drukke denk- en doe-wereld achter te laten en durven af te dalen naar ons hart, kunnen we ontdekken dat in ons reeds een groot licht en warmte aanwezig is. Het Rijk Gods in ons is mooi zoals de bloemen en gezellig vertoeven zoals de pot thee.

Ik nodig jullie graag uit om zoals Jezus de Stilte op te zoeken en af te dalen naar ons hart. We zullen dit geen 40 dagen doen, maar 4 minuten, dat is ook al veel. Ik nodig jullie uit om in de Stilte te mediteren. In bijhorend kaartje zie je hoe je dit kan doen.

Afsluitende bezinning:  (Anja)

Wees stil en weet, ik ben uw God
Wees stil en weet, ik ben
Wees stil en weet,
Wees stil
Wees

Lied:Wees stil en weet dat ik God ben  →  https://youtu.be/2zN0XfOTC8U                 

De stilte helpt om los te laten wat niet meer werkt en het durven gaan van nieuwe wegen  (Walter)

Lieve mensen,
Soms denken we dat kiezen om in de Stilte te gaan een weg is om een beetje voor ons zelf te zorgen ver weg van de wereld met al zijn zorgen. Als we echt regelmatig de stilte ingaan en ons laten bevrijden van onze grote en kleine Farao’s die ons gevangen houden zal de stilte ons klaar maken om de wereld in te gaan. We laten in de stilte onze angst en onverschilligheid achter.

 De stilte helpt ons om te zien wat waardevol is en los te laten wat geen waarde meer heeft. De stilte brengt ons terug bij ons innerlijk vuur en stuwt ons om het uit te dragen in de samenleving. Traditie is niet de as bewaren maar het vuur doorgeven. In de stilte kunnen we oude structuren loslaten die ons en hele groepen in de samenleving gevangen houden. We herontdekken nieuwe veerkracht om op te bouwen en te werken aan verandering. In de Stilte ontdekken we dat God centraal staat en kunnen we afgoden ontmaskeren. We kunnen alles terug zijn juiste plaats geven. De stilte regelmatig in gaan is dan ook een hoogst politieke daad.

De Franciscaan Richard Rohr gaat elk jaar 40 dagen leven als kluizenaar in de vasten om dan een jaar lang op de barricade te staan in de strijd tegen uitsluiting van daklozen in de Amerikaanse grootsteden. Ga de komende dagen ook de Stilte in. Komt thuis bij God en ga op zoek naar wat jouw kleine of grote bijdrage kan zijn om het Rijk Gods op te bouwen … om de wereld rondom jouw rijker te maken aan God en daardoor zoveel warmer en menselijker.

Lied:  ♫ We shall overcome – Bruce Springsteen  → https://youtu.be/dwC-njG6sWU                             

Bezinning  (Anja)

Op een dag zullen we er komen.
Op een dag zal de wereld anders zijn als wij diep van binnen anders worden.
Als we thuis komen bij onszelf kunnen we een thuis maken voor anderen.
Ik nodig jullie uit om even deze bezinningstekst te laten binnenkomen over thuis komen …

Diep in mij ben Jij
Aanwezig
Je wacht op me.
Zacht, uitnodigend, verlangend.
Ik geef me met plezier over.
Ik laat het gebeuren. Laat me liefelijk toedekken.
Ik wil de woestijn zijn waarin Jij fluistert.
Je omarmt me en samen huppelen we de oase in.
Ik mag deelachtig worden aan Jou. Te groots om te vatten. Dat hoeft ook niet.
Ik laat het gebeuren. Heerlijk…

Onze Vader

Laten we dan thuiskomen bij Onze Vader.
Met heel ons hart bidden, vertrouwen dat Hij ons hoort …
Maar laten we ook bidden voor dagelijks brood
en een veilige plek om te wonen voor iedereen.
Want God onze Vader droomt dat we Zijn Rijk op deze aarde handen en voeten geven.

Onze Vader …

Vredeswens

Je aanvaard weten, meetellen en verzoend zijn met God en de mensen is een kostbare gave.
Het geeft ons vrede en maakt ons tot evenwichtige, gelovige mensen, die rusten in Jezus Christus.
Bidden wij:
Heer Jezus, schenk ons uw vrede, waar wij ook gaan of staan.
Laat geen paniek ons van U verwijderen en geef ons vrede, nu en in eeuwigheid.
Die vrede van God zij altijd met ons.

 En laten wij die vrede van harte met elkaar delen … dichtbij of van op afstand …

Lied:  ♫ 106  Vrede is onze weg

Elke heuvel moet geslecht, elke bocht moet recht.
Gedempt moet elke kuil en elke voor.
Elk voor zich wordt ongedaan, geen geweld zal nog bestaan.
Vred’ is onze weg: ga door.

Leef dan de vrede: breek en deel.
Roep om de vrede, maak mensen heel.
Waak en bid tegen haat en leed,
Dat wapens worden omgesmeed.

Voorbeden

Laten we ons nu ook tot God wenden, dat immense warme Mysterie van Liefde.
Alles hoort Hij, alles draagt Hij, alles verstaat Hij.
Hij spant zijn regenboog vandaag opnieuw over ons als teken van zijn betrokkenheid.

Vanuit dat besef willen wij bidden, danken en zingen …

Lied:  ♫ 181  Draag mij God

Draag mij God in barmhartigheid.
Til mij op uit al mijn kleinheid.
Koester mij in barmhartigheid.
Vader, Moeder, God met ons.

Slotgebed

God,
Jij was vandaag opnieuw dicht bij ons.
Jij spant jouw regenboog over ons.
Jij hebt ons doen ontdekken dat je aanwezig bent in de Stilte.
Help ons om de komende dagen de Stilte op te zoeken en gewoon bij jouw te zijn.
Geef onze voeten, handen, hart en hoofd de durf om jouw wereld
waar alle mensen zussen en broers zijn van elkaar
hier midden onder ons verder op te bouwen.
Amen.

Lied:  ♫  Het Joodse zegengebed   →   https://youtu.be/kzqrWae5lK4