7 paaszondag A  (20/05/2023)

Lied:  ♫  63  Alles begon met God

Alles begon met God, het water en het licht en de mens en het vuur en de liefde: het begon met God!

En de mens met zijn ogen om de zon te zien
en te wand'len in het licht,
in dat licht de and're mens te zien,
die met Hem gaat!

En de vlam en het vuur dat ons verlicht en warmt
en het vuur dat brandt
en het kruid dat in de as opschiet,
begon met God.

En de mens met zijn handen om een bloem te plukken
en te bouwen aan een huis,

er te wonen met de kinderen
naar Hem gemaakt.

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Lezing: Johannes 17, 1–11a  (NBV21)

Nadat Jezus dit gezegd had, sloeg Hij zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van U macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die U aan Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedragen hebt. Vader, verhef Mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die Ik bij U had voordat de wereld bestond.
Ik heb uw naam bekendgemaakt aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U, maar U hebt hen aan Mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, en nu begrijpen ze dat alles wat U Mij hebt gegeven, van U komt. Ik heb de woorden die Ik van U ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat Ik van U gekomen ben, en ze geloven dat U Mij hebt gezonden.
Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U Mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn – alles wat van Mij is, is van U, en alles wat van U is, is van Mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, Ik ga naar U toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn.

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Lied:  ♫  59  Geproefd, geleefd, herkend

Geen ander brood dan wat door onze handen gaat.
Geen ander woord dan wat aan mensen adem geeft.
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, onnoembare geliefde.

Geen ander licht dan wat in onze ziel gelegd.
Geen and're kracht dan zout van deze aarde zijn.
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, een levende nabije.

Geen and're weg dan die door Jezus werd gegaan.
Geen ander vuur dan aangeblazen door zijn Geest.
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, Gij eeuwige getrouwe.

Tafelgebed

Mensen hebben altijd al behoefte gehad aan beelden en symbolen,
om uit te drukken wat niet in woorden te zeggen valt.

Zo is deze tafel een symbool voor wat ons hier elke week weer bijeenbrengt:
de verbondenheid met elkaar en met wie wij God noemen.

Aan deze tafel willen we ons leven delen met elkaar,
ons geloof, ons vertrouwen, onze vreugde,
maar ook onze twijfels, ons verdriet en gemis.

We willen hier breken en delen
zodat we verder kunnen leven,
zoals Jezus ons eens heeft voorgedaan.

Tafelgebed:   ♫  110  Die naar menselijke gewoonte

Onze Vader

Bereid om ons in te zetten
om de schepping te helpen bevrijden van onrecht,
verdriet en mensonwaardigheid,
bereid om muren af te breken die mensen scheiden,
bidden wij eensgezind het gebed dat Jezus ons leerde:
Onze Vader …

Vredeswens

God,
laat jouw aangezicht zien in mensen,
die barrières slopen,
die openingen maken waar wegen afgesloten zijn.

Laat jouw stem horen in mensen
die geloofwaardig spreken en handelen.

Laat jouw licht schijnen in mensen
die krachtig zijn in hun tedere nabijheid,
in mensen die mild zijn in hun oordeel.

Dan zal menswaardigheid opbloeien en zal er vrede heersen.

Moge die vrede van de Heer altijd met ons zijn.

Laten wij dan die vrede ook van harte toewensen aan elkaar.

Broodbreking

Wat al eeuwen is gedaan en wat we hier vandaag opnieuw doen:
samen breken, samen delen,
intens beleven wie we zijn:
hecht verbonden met elkaar,
en met Hem die we God noemen.

Het brood staat voor ons klaar.
Als wij eten van dit brood
het breken, en delen met elkander …

17   Dan zal er vreugde zijn op aarde …

Brood breken is een profetisch gebaar
van Gods aanwezigheid onder ons.

Als brood gebroken wordt
dan wordt liefde uitgedeeld,
dan worden mensen gered en bewaard.

Volg na wat je in handen neemt
en tracht voor alle mensen zo goed als God te zijn.

Kom dan en laten wij dit brood met elkaar delen …

Communielied:  ♫  49  Jij die bent

Bezinning:  Jezus 2.0

We hebben allemaal ons beeld van Jezus.
We houden van de mens Jezus.
De verhalenverteller en de man die al goeddoende rondging, Jezus 1.0.

Vandaag worden we uitgenodigd om een stap te zetten.
Kan je verliefd worden op de Jezus die intiem is met zijn Vader.
Kan je verliefd worden op Jezus die voortdurend in gesprek is met zijn Vader.
Kan je verliefd worden op Jezus die enkel datgene doet wat zijn Vader hem vraagt.

Sterker nog.
Wil je die Jezus 2.0 achterna gaan.
Wil ook jij jouw relatie met Zijn Vader verdiepen, veel intenser maken.
Kan jij op ooghoogte met Zijn Vader door het leven gaan.
Kan jij die intieme band als ijkpunt nemen voor al je contacten.
Zoals jij één bent met de Vader en de Vader één is met jou zo wil jij echt één worden met iedereen in onze gemeenschap.

Wil jij je verliezen in de Vader zoals een steen in het water.
En durf je toelaten dat de Vader zich verliest in jou zoals een steen in het water.
Vanaf nu ben je nooit meer alleen.
Je bent één met het AL.

En met die drive wil je onze gemeenschap verder laten groeien als echte en hechte gemeenschap.
De eenheid onder elkaar is van dezelfde kwaliteit als de eenheid met Onze Vader.

Maar met een open blik voor iedereen
die onze gemeenschap ontdekt,
of bezoekt, al was het maar voor even.

In onze gemeenschap krijgt het jongste lid,
de nieuwkomer, de toevallige bezoeker een koninklijke behandeling.
De laatste is echt de eerste.

Deze passie voor elkaar, maar open op iedereen
naar het model van de vriendschap van Jezus en zijn Vader
was de groeimotor van de jonge kerk.

Laten we de komende week stapjes zetten
in onze verbinding met de Vader en elkaar.
Het is beste voorbereiding om straks
een unieke beleving te hebben van het Pinksterfeest.

Walter

Voorbeden

Zoals Jezus heeft gebeden voor zijn leerlingen
zo willen ook wij bidden, danken en zingen …

Slotgebed

God, onze Vader,
leer ons te leven in eenvoud,
vol liefde voor elkaar,
zoals de eerste christenen:
eensgezind in het gebed
en in het breken van het Brood.

Dan zal de wereld geloven in Hem
die Jij gezonden hebt:
Jezus Christus, onze Heer.
Amen.