5 paaszondag A  -  'Op tocht langs Jezus' weg'  (06/05/2023)

Lied:  ♫  14 Met open handen

Met open handen, bloemen van vrede, wens ik te bouwen aan een nieuwe dag,
aan nieuwe banden door ons te smeden, vol van vertrouwen, een zon en een lach!
La, la, la ...

Wat ik in jouw handen heb meegemaakt,
poog ik te grijpen als een kind:
al het goede in jou dat je adem bezingt,
onrust en twijfel doet verdwijnen.
Ja geloof in jezelf en bewonder hoe
jij een bron kan zijn,
om te vinden de kracht te beminnen.
Draag het verder ...

Wat jij in mijn handen hebt meegemaakt,
heeft het je horizon verrijkt?
Elke mens straalt wat uit, loopt zijn schaduw voorbij.
't Is enkel samen dat we't kunnen doen!
Ja, geloof in je naast' en bewonder hoe
hij een bron kan zijn,
om in kansen elkaar te ontmoeten.
Zeg het verder ...

Wat wij in Gods handen hebben meegemaakt,
stroomt als een zegen door ons hart,
als een licht in de nacht. God, wij zeggen in dank:
uit liefde snoeien doet ons groeien!
Ja, geloof in de Heer en bewonder hoe
Hij een bron kan zijn,
om te leven als Hij ons heeft voorgedaan.
Doe het verder ...

Inleiding:  (Frans)

We zitten nog altijd in de Paastijd. Vandaag staan we stil bij een stuk uit de lange afscheidsrede van Jezus, die bij Johannes niet minder dan 5 hoofdstukken in beslag neemt. Op de avond voor zijn dood kondigt Jezus zijn heengaan aan. Tegelijk wil Hij de leerlingen bemoedigen voor de periode dat Hij niet meer tastbaar en zichtbaar in hun midden zal zijn. Boodschappen die ook ons vandaag kunnen helpen.

De onderwerpen die aan bod komen zijn ook voor hedendaagse geloofsgemeenschappen actueel:

  • hoe gaan we om met de verschillende in opvattingen mbt hoe geloven, kerk en gemeenschap vormen?
  • welke weg volgen?
  • hoe kunnen ook wij God leren kennen?

Luisteren we naar een stuk uit het 14e hoofdstuk van Johannes.

Lezing: Johannes 14, 1–12  (NBV21)

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.’ Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. Geloof Me: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader. 

Deelmoment:  (Frans)

Een lezing waar eten en drinken aan is.
Enkele zinnen troffen mij speciaal en daar wil ik wat op ingaan.

Het begin op zich is mooi, geruststellend, want Jezus zegt “wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij” ...
We mogen op God vertrouwen. God laat ons niet in de steek.
Er is altijd hoop. Alles komt goed.

Dan zegt Jezus “In het huis van mijn Vader zijn veel kamers.
De tekst zelf geeft niet veel uitleg. Maar geeft wel aan dat de leerlingen
– wij dus ook – allemaal welkom zijn, elk met onze eigen, unieke manier van zijn, met onze eigenaardigheden.

De jonge christelijke gemeenschappen in de tweede helft van de eerste eeuw hadden het soms moeilijk.
Er waren discussies over hoe hun gemeenschap te organiseren, hoe te vieren, hoe samen te leven, enz.
Niet iedereen had dezelfde opvatting ...
Ook in onze tijd is dat spanningsveld nog steeds herkenbaar.

We zijn er op zich wel van overtuigd dat elke mens uniek is. “Jij bent jij” en “ik ben ik”, en zo is het ook goed.
En toch … toch hebben we het dikwijls moeilijk met mensen die niet hetzelfde denken en doen als wijzelf.
Toch verwachten we dikwijls - onbewust - dat anderen over iets tot dezelfde conclusie komen als wij. We vergeten zo gemakkelijk dat in onze rugzakken naast het gemeenschappelijke, veel verschillende achtergronden, ervaringen en opvattingen zitten. Logischerwijze zijn dus onze conclusies niet altijd dezelfde. Als we eerlijk zijn, hebben we daar soms wel moeilijk mee, vraagt het een inspanning om positief om te gaan met het verschillend zijn en de verschillende belevingswijzen die anderen kiezen.

Voor mij herinnert Jezus met de uitspraak over de vele kamers in het huis van de Vader, er ons aan dat we allemaal verschillend zijn, mogen zijn.
We moeten niet allemaal hetzelfde denken of doen. We zitten ook niet allemaal in dezelfde omstandigheden.
Er is meer dan één weg om hetzelfde doel – God - te bereiken, zolang we maar focussen op God en zijn boodschap van liefde.

Op onze vraag naar de goede weg, zegt Jezus: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”.
Geen erg concreet antwoord. Ongetwijfeld omdat we zelf keuzes moeten maken, passend in onze eigen omstandigheden. Er is geen pass Partout.
Leven naar Jezus’ voorbeeld – want dat is duidelijk wat ons vooruit helpt – veronderstelt keuzes. We mogen eigen accenten leggen.
Zie maar naar de verschillende kloosterorders, die zich toespitsen op bepaalde doelgroepen of levensdomeinen.

Gemeenschappelijk is het zoeken naar verbinding, met God (via het bidden) en met onze medemensen (door dienend en liefdevol aanwezig te proberen zijn).
De concrete invulling moeten elkeen doen “naar godsvrucht en vermogen”.

De oproep van Jezus is niet vrijblijvend én tegelijk uitdagend.
Enkel vragen die ons de komende week misschien kunnen helpen om te helpen keuzes te maken:

  • Durf ik leven vanuit het vertrouwen dat alles goed komt, ook als dat niet altijd is op de manier die ik in gedachten had?
  • Kan ik, kunnen wij, aanvaarden dat mensen andere opvattingen hebben, op een andere manier hun geloof beleven, , enz. ? ….. Echt aanvaarden … zonder te (ver)oordelen?
  • Zie ik mogelijkheden, kansen om mensen die het om een of andere reden moeilijk hebben te helpen? Benut ik die mogelijkheden ook?
  • Maak ik tijd om te bidden, te praten met God, om hem te betrekken bij de keuzes die ik maak?

Laten we God danken voor de Blijde Boodschap die hij ons vandaag brengt. We mogen op hem vertrouwen, Hij gelooft in ons.
Hoopt dat we geraakt worden en, zoals Jezus, onszelf breken en delen …
Laten we dat ook nu doen.

Offerandelied:  ♫  59 Geproefd, geleefd, herkend

Tafelgebed:

Het jongste Evangelie nodigt ons uit om naar Jezus en de manier waarop Hij in het leven stond, te kijken.
Het is alsof Johannes met een grote wijsvinger voortdurend naar Jezus wijst.
Hij is de smalle deur waar we als gelovigen doorheen moeten. Wie Mij ziet ziet de Vader.
Over God zijn grootse en wijdse bespiegelingen mogelijk en mensen kunnen zich daar soms in verliezen.
Johannes wil ons helpen: ‘Kijk naar Jezus en je ziet de Vader’, moeilijker moet je het niet maken. Oriënteer uw geloof vanuit dat uitgangspunt.
Dat is het ‘Geheimnis des Glaubens’, mysterie van ons geloof.

We bidden zingend het tafelgebed van de Paastijd 199

Tafelgebed:  ♫  199 Tafelgebed in de paastijd II

Onze Vader

Jezus kende Zijn Vader, dat weerhield Hem er niet van om deze in het gebed voortdurend om hulp en raad te vragen.
Laten ook wij nu het gebed bidden dat Hij ons naliet als voorbeeld van hoe wij ons tot God kunnen richten.
Onze Vader ...

Vredeswens

Wie op Jezus vertrouwt verzekerd zich van Gods Vrede/shalom. Laten wij die nu aan elkaar toe wensen.
EN DAN ZAL ER VREUGDE ZIJN OP AARDE …

Communielied:  ♫  83 Maria Plovi

Refrein: Maria onze moeder, Maria heil'ge maagd. Amen.

Gij draagt Hem die draagt al wat bestaat.
Als uw kind maakt God zich openbaar.

Moeder van de mensen, Huis van God
gij baart Hem die is de levensbron.

Moeder van de Herder en het Lam
hoed de kudde, leid ons bij de hand.

Bezinning:  Bouw mijn kerk weer op  (priester Luc Maes)

Ga op weg met mensen,
vooral met hen
die het moeilijk hebben,
die geen kansen krijgen.
Ga op weg met hen
en luister naar hun verhaal,
luister naar hun leven,
leef je in.

Luister samen naar de Schrift,
zoals die op hun leven
betrekking heeft
en zoek samen
wat God je daarin wil zeggen.

Blijf bij hen
als ze het vragen,
deel met hen Brood en Beker,
leven en liefde van God zelf
voor elke mens
en herken de verrezen Jezus
als tochtgenoot.

Hij doet je opstaan
en weer verder gaan
om leven en liefde te delen
met andere mensen
die Hem herkennen.
Zo groeit verbondenheid,
zo groeit gemeenschap.

Maak je geen zorgen
over hoe die gemeenschap
Kerk zal zijn.
Uw hemelse Vader weet wel
wat gij nodig hebt.
Zoek eerst zijn koninkrijk
en doe wat recht is.
Dan zal God u voorzien in alles.