34 zondag door het jaar A  -  Christus Koning  (25/11/2023)

Lied:  ♫  69  Een lied tot Jezus Christus

Inleiding  (Mia)

We zijn weeral in het laatste weekend van het liturgisch jaar beland: het feest van Christus Koning.
Ik herinner mij hoe dat vroeger de dag van de Chiro was.
De tijd dat jongeren in hun uniform achter hun vlag aan marcheerden, ter gelegenheid van Christus Koning, is echter reeds lang voorbij.
EN we leven, sinds 1925, het jaar waarin het Feest van Christus Koning door de paus werd uitgeroepen, ook in een totaal andere tijd.
Christus, Koning van het heelal, komt ons vandaag als oubollig over. Wat kan dit feest NU vandaag nog voor ons betekenen?
Daarvoor gaan we te rade bij het evangelie.
In het stukje van Matteüs dat we vandaag gaan lezen, wordt Jezus zowel als koning en ook als een rechter voorgesteld.
Het blijkt algauw dat Jezus hier duidelijk maakt waar het voor Hem echt op aan komt.
Laten we luisteren.

Lezing: Matteüs 25, 31–46  (NBV21)

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal Hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor Hem worden samengebracht en zal Hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” Daarop zal Hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want Ik had honger en jullie gaven Mij niet te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij niet op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten Mij niet.” Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis en hebben wij niet voor U gezorgd?” En Hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze geringste mensen niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor Mij niet gedaan.” Hun staat eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

Homilie  (Mia)

Jezus als Koning? Bij Pilatus zal Jezus daarop antwoorden dat Zijn Rijk niet van deze wereld is!
En inderdaad, Jezus’ Rijk is het Rijk Gods, de wereld zoals God die droomt! Een wereld van gerechtigheid, vrede en liefde.
ONZE wereld is dat bijlange nog niet! Dat blijkt dag in dag uit wel uit de journaals! 
Jezus heeft ons getoond wat dat Rijk inhoudt … hoe we aan dat Rijk kunnen bouwen.
Het evangelie van vandaag licht een tipje van de sluier op: Matteüs stelt Jezus voor als Rechter.
In de bijbel is een rechter niet diegene die wraak wil nemen, maar diegene die recht doet aan het goede. Wat is ‘het goede?
Dit is voor ons een onthutsende openbaring.
In ONZE samenleving wordt onderscheid gemaakt tussen vooraanstaanden en geringsten. En het zijn niet de geringsten die het halen! Integendeel!
Gods diepe droom is dat iedereen gelijk wordt behandeld, ook diegenen die men in onze samenleving eerder links laat liggen.
Als Jezus “Koning” mag genoemd worden, dan is het niet omdat Hij heerste, maar omdat Hij de mensen diende: allereerst de zwaksten en de uitgestotenen.
Een volgeling van Jezus zijn, betekent dus allereerst: diegenen dienen die HIJ diende: de kleinsten, de zwaksten onder ons.
Jezus stelt ieder van ons de vraag: “Hoe groot is de liefde in je hart voor de misdeelde op je weg?”

Jezus de Christus wordt meer en meer de Heer van heel de wereld, de “Christus Koning”, waar mensen in het gelaat van de gekwetste mens de trekken van Hem zelf herkennen, en door hun inzet de wereld helpen groeien tot Zijn Koninkrijk van Liefde.
Ook vandaag nodigt Hij ons uit fundamenteel open te staan voor onze medemens, ons te laten raken, vooral door de lijdende gekwetste mens!
Pas als je je laat raken, gaat je ook iets DOEN! Dat hoeven geen grote dingen te zijn.
Gewoon daar waar je leeft en werkt, oog hebben voor de noden van mensen en daar waar JIJ kan, er iets aan doen! Opdat Zijn Rijk kome! 

Bij Hem, die wij onze Heer, Koning en Herder noemen, Beeld van God die Liefde is, staan we elke week stil. We vieren Hem, Zijn leven, Zijn lijden, dood en verrijzenis.
Met deze Viering vanavond, is de cirkel rond. Vanaf volgende Viering, bereiden we ons, midden de duisternis van ons leven en van deze wereld, opnieuw voor op Zijn geboorte. We halen dan opnieuw de adventskrans boven.

Luisterlied:  'Suzanne' van Herman van Veen  (strofe 1 + 2)

Tafelgebed

We gaan aan tafel en gedenken Jezus van Nazareth.
De man die mens en samenleving confronteert met zichzelf,
de waarheid over ons bestaan aan het licht brengt.
Die mensen aanraakt met een buitengewone aandacht en liefde,
en daardoor de bron van goed doen in elke mens vrijmaakt.

Hier staat de tafel van mensen die hun eigen zoeken naar geluk
laten doorkruisen door het gelaat van de vreemde, kwetsbare en gekwetste ander.

Een tafel waaraan we allen genodigd zijn,
waar elkeen gehoord en gezien mag worden,
waar elkeen tot haar en zijn recht mag komen.

Rond deze tafel voeden we
onze honger naar vrede,
onze dorst naar liefde.

Zo gedenken we het laatste avondmaal van Jezus.

Tafelgebed:  ♫  110  Die naar menselijke gewoonte

Onze Vader

In Jezus werden wij kinderen van dezelfde Vader.
In Jezus zijn wij geroepen tot liefde zonder grenzen.
Díe Jezus leerde ons hoe wij met z’n allen
kunnen bidden tot zijn en onze Vader:  Onze Vader …

Vredeswens

God, in Jezus daag Jij ons uit tot vriendschap en vrede.
Jij roept ons op tot inzet voor de zwaksten,
tot hoop op een goede toekomst.
Leg jouw vrede in ons hart
opdat wij, in jouw naam,
voor elke mens een broer, een zus kunnen zijn.

Moge die Godsvrede altijd met ons zijn.

Laten we die vrede ook elkaar toewensen.

Broodbreking

Jezus’ leven stond in het teken van het doorvertellen en rondvertellen van hoe God de wereld bedoeld heeft.
Het is aan ons om dat ook te doen en werk te maken van de totstandkoming van die wereld.
Wie écht gegrepen wordt door Jezus’ idealen en daar werk van wil maken is welkom om brood te breken en te delen. Een teken dat Jezus ons naliet.
Een teken van je wil om samen vorm te geven aan een liefdevolle wereld.

Het brood staat voor ons klaar.
Als wij eten van dit brood
het breken, en delen met elkander …

♫  17   Dan zal er vreugde zijn op aarde …

Moge het breken en delen van dit brood ons hart versterken.
Dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld
waar brood en recht en waardigheid en liefde is
voor al wat leeft.

Kom maar om dit brood met elkaar te delen,
en te trachten voor alle mensen zo goed als God te zijn.

Communielied:  ♫  30  Leven is geven

Bezinning

Op het einde der tijden zal Jezus de namen afroepen van al wie genomineerd en bekroond wordt.

De eerste prijs wordt toegekend aan … huizen als Poverello.
Daar geeft men te eten aan wie honger heeft.

De  tweede prijs gaat naar … ontwikkelingshelpers.
Zij bouwen zuiveringsstations om water te geven aan de mensen.

De derde prijs gaat naar … alle organisaties
die werk maken van de integratie van vreemdelingen.

De vierde prijs gaat naar organisaties die kleding inzamelen,
omdat ze zoveel naakten hebben gekleed.

De vijfde prijs wordt toegekend aan dokters, verpleegkundigen
en vrijwilligers die zieken verzorgen en genezen.

De zesde prijs gaat naar gevangenisaalmoezeniers en naar
al wie werkte aan een meer menselijk heropvoedingssysteem.

Mensen links en rechts zullen reageren.
De ene geeft een staande ovatie,
de andere verlaat zwijgend de zaal. 

Ieder mens zal geraakt, gekwetst of vereerd zijn.
De ene vloekt: “Schandalig!”, de ander is superblij.

Zo zal Jezus zeggen waar het in het leven echt om te doen is!

(naar een tekst van Frans De Maeseneer)

Voorbeden

Als wij in deze viering gehoord hebben hoe we een betere wereld kunnen maken, om Gods koninkrijk te proeven,
dan beseffen we heel goed dat er nog een lange weg te gaan is.
En daarom bidden wij tot Jou, God, …

Slotgebed

God, geef aanzien aan de geringste mensen
in onze samenleving en in onze wereld.

Wees liefdevol nabij
bij mensen in armoede,
bij vreemdelingen,
bij zieken en bejaarden,
bij mensen in de gevangenis,
bij mensen die klein gehouden worden,
bij mensen die geen kansen krijgen.

Wees hen nabij in medemensen,
die ervan kunnen genieten anderen te helpen.

En help ons om zulke medemensen te zijn.
Amen.