Paaswake C  (16/04/2022)

Welkom

Het is goed om hier in dit uur samen te zijn.
Het is wel donker om ons heen, maar met vertrouwen zien wij uit naar wat komen gaat. Wij zijn op doortocht naar het licht.

De verhalen die we daarbij zullen horen, spelen zich af tussen oorsprong en bestemming.
Het zijn verhalen over het begin van alle leven, verhalen over het doel van ons bestaan.
Dat is de reis die we afleggen: van het duister naar het licht.
Aan dat licht en aan het leven, dat sterker is dan de dood, vertrouwen wij ons toe.

Kom in ons midden, God, wees niet doodse stilte.
Laat dit een avond van hoop en bevrijding zijn.
Wek in ons de kracht tot leven.

Mogen we vragen dat iedereen recht staat en zich omdraait naar de zijdeur rechts gericht om het Paaslicht in ons midden te begroeten.   

Wijding van het vuur

Heer, spreek over ons het woord van de eerste scheppingsdag: 'Er moet licht zijn'.
Ontsteek in ons het licht en het vuur van Pasen:
licht voor heel de wereld,
nieuw licht voor hen die niet meer hopen,
nieuw geloof voor ieder die zich neerlegt bij wat onmenselijk is,
nieuwe liefde overal waar de aandacht voor elkaar verflauwt,
nieuwe ogen voor al wie uitgekeken is op mens en wereld.

Om licht bidden wij,
overal waar duisternis en dood het leven hebben aangevreten
en zo uw schepping deden wankelen.
Vervul ons met het Licht van de Messias,
de nieuwe Mens, Jezus Christus. Amen.

Lied:   13  Lied aan het licht

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons haert nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Scheppingsverhaal  (naar Genesis 1,1 - 2,2)

Wij zijn hier verzameld om niet te vergeten wie wij zijn: niet gedoemd tot lijden en verdriet, duister en dood, maar geroepen om ten volle te leven in vrijheid en vreugde, in het licht.
Wij zijn hier om elkaar te bevestigen in het geloof dat wij zo gewild zijn door de God die Liefde is.
“Ik zal er zijn voor u, is mijn Naam” heeft Hij gezegd.
Van zijn trouw getuigen de aloude geloofsverhalen.
We vertellen, om te beginnen, het scheppingsverhaal,
een verhaal dat zo mooi vertelt over de doorbraak van het licht
in een geschiedenis van chaos en aardedonker,
en over God die mensen volop leven gunt, en hen daarom toevertrouwt aan elkaar.

De eerste dag schiep God het licht,
schiep Hij dagen en nachten, de tijd die ons uitdaagt,
die ons kansen biedt, die bron is van vreugde of verdriet.
God, wij danken U voor het licht en de duisternis,
de dagen en de nachten
en vragen dat Gij de tijd blijft zegenen.

De tweede dag schiep God de hemel:
ruimte en lucht, waardoor wij onze longen vullen met adem.
God, wij danken U voor de ruimte,
de zuurstof die ons laat ademen: wil ze blijvend zegenen.

De derde dag schiep God de aarde en de zee:
de grond waarop we staan, waarop planten en bomen groeien,
de zee die voor de regen zorgt.
We kunnen wonen en eten en ons laven aan kostbaar water.
God, wij danken U voor de aarde en de zee,
zo kostbaar en levensnoodzakelijk: wil ze blijvend zegenen.

De vierde dag schiep God de zon, de maan en de sterren:
Ze geven ons licht en warmte en onderscheiden dagen en nachten.
We mogen genieten van de seizoenen die reliëf brengen in ons leven.
God, wij danken U voor de tijden en de seizoenen,
voor de kracht die Gij in de natuur legt: wil ze blijvend zegenen.

De vijfde dag schiep God de dieren: zij bevolken de aarde en de zee.
Ze mogen leven en leven geven, ook aan ons.
God, wij danken U voor de dieren in al hun verscheidenheid;
ze beangstigen ons soms, maar ze zijn ons ook vertrouwd;
we kunnen ze niet missen: wil ze blijvend zegenen.

De zesde dag schiep God de mens, man en vrouw,
naar zijn beeld en gelijkenis.
En Hij zegende de mens tot vruchtbaarheid en tot zorg over de schepping.
God, wij danken U voor ons leven als man en vrouw,
voor de gave van liefde en vruchtbaarheid,
voor het vertrouwen dat Gij in ons stelt
om te zorgen voor uw kwetsbare schepping: wil ze blijvend zegenen.

De zevende dag rustte God van zijn scheppingswerk.
Het is een dag van stille dankbaarheid voor alles wat Hij voltooide.
Het is een dag voor God, een dag van lofzang voor zijn schepping.
God wij danken U voor het wonder van al wat leeft,
en voor uw liefde die alles omvat.
Blijf onze aarde zegenen met uw liefde.

Lied:   76  Our life has its seasons

Refrein:
So there's never a time to stop believing,
there's never a time for hope to die,
there's never a time to stop loving,
these three things go on.

Our life has its seasons, and God has the reasons
why spring follows winter, and new leaves grow,
for there's a connection with our resurrection
that flowers will bud after frost and snow.

There's a time to be planting, a time to be plucking,
a time to be laughing, a time to weep,
a time to be building, a time to be breaking,
a time te be waking, a time to sleep.

There's a time to be hurting, a time to be healing,
a time to be saving, a time to spend,
a time to be grieving, a time to be dancing,
a time to be beginning, a time to end.

Wijding van het water

God,
Gij die het water hebt geschapen
als bron van leven voor alles wat leeft,
Gij hebt de Israëlieten doorheen het water geleid
op hun weg van bevrijding
uit verdrukking en slavernij;
Jezus hebt Gij uit het water van de dood
doen opstaan als ‘levend water’,
bron van nieuw leven voor allen
die in Hem geloven.
Zegen dit water,
opdat het in allen
die ermee gezegend worden
een bron zou worden
van eeuwig leven.
Amen.

Lied:   60  De steppe zal bloeien

Lezing:  Johannes 20, 1-7  (NBV21)

Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek.

Hernieuwing doopbeloften

Wij geloven in God die Schepper is.
Hij heeft die schepping toevertrouwd aan mensen
en laat hen nooit in de steek.

Wij geloven in Jezus Christus.
Als geen ander is Hij Beeld van God.
Wij geloven in Hem als Iemand
die zijn leven deelde met de minsten
tot Hij niet meer kon.
Zelfs zijn dood was uit trouw aan hen.
Zo is Hij levend gebleven onder ons
tot op deze dag.

Wij geloven in Gods Geest,
die ons met warmte bezielt
en aanzet tot evangelisch handelen.
Deze Geest leeft in de gemeenschap van Jezus,
in onze eigen Kerkgemeenschap hier op aarde.
Wij geloven in onze opdracht,
om in Jezus’ naam deze aarde
in alle opzichten leefbaarder te maken.

Met Jezus voor ogen durven wij geloven
dat het leven geen einde kent
en voortgaat, van geslacht tot geslacht.
Dat wij allen eens thuis zullen komen
bij Hem, onze God en Vader,
want onze namen staan geschreven
in de palm van zijn hand. Amen.

Lied:  ♫ 46  Christus resurrexit

Tafelgebed

. . .

 209  Telkens als wij eten van dit brood

Vredeswens

De wereld blijft in oorlog, voor veel mensen blijft jammer genoeg de vrede nog ver weg.
Daarom willen wij in deze paasnacht bidden om vrede en vragen we U:
Help ons te geloven, God, dat vrede mogelijk blijft,
als we het aandurven te leven naar het voorbeeld van de verrezen Jezus.
Moge Hij die leeft vandaag en in eeuwigheid
daartoe onze inspiratie en vertrouwen zijn. Moge Gods vrede met u zijn.
En geven wij elkaar van harte een blijk van vrede en vriendschap ...

Communielied:  ♫ 53  Dan zal ik leven

Slotgebed

God, wij danken U voor dit uur waarin wij de doortocht mochten vieren van dood naar leven, van donker naar licht.

Wij danken U voor de opstanding van uw Zoon Jezus Christus,
waardoor Hij voor ons de poort naar het leven ontsloten heeft.

Blijf ons bezielen met zijn geest,
opdat wij kunnen leven in navolging van Hem,
de eerstgeborene uit de doden,
nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen

Zegen

Uit het duister werden wij geroepen om kinderen van het licht te zijn.
Wij zijn op doortocht naar een leven van toekomst en belofte.
Moge de zegen van de goede en barmhartige God ons daarbij vergezellen:
Vader, Zoon en heilige Geest.

Lied:  ♫ 57  Gezegend deze dag