23 zondag door het jaar C  -  "Grondhouding"  (03/09/2022)

Openingsgebed

God,
Jij die al wat is,
geschapen hebt en leidt,
Jij die door ons
genoemd mag worden: Vader,
aan Jou dragen wij in eerbied
dit samenzijn op.

Wij delen brood,
en wij ontmoeten elkaar
in Jouw Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Openingslied:   81  Door de wereld gaat een woord  (strofe 1, 3 & 4)

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort.
Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.

Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.

Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Refrein: Here God wij zijn vervreemden door te luist'ren naar uw stem,
                   breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jerusalem.

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Lezing: Lucas 14, 25–33  (NBV21)

Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: ‘Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij aan komt, kan niet mijn leerling zijn.
Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.” En welke koning die eropuit trekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Offerandelied:  ♫  6   De kracht

Kijk naar de stroom die zich een weg baant
door het land, door akkers, dorpen heen.
Zijn bron is ergens ver ontsprongen.
Het gaat zijn weg en niemand weet waarheen.
Zo vloeit er ook een stroom vol leven,
in elke mens, in jou en mij.
Een droom die speelt, je doet bewegen,
je weerbaar maakt oneindig echt en vrij.
't Is een kracht die je doet leven?
't is de kracht die je diep voelt.
't Is de wil die je doet groeien
zodat je sterk staat en niet ondergaat.
Ook in jou leeft zo een kracht,
ook in jou leeft zo een kracht.

Zoals die stroom steeds weer zijn weg herneemt,
voel je elke dag een beetje meer:
wie je wel bent, wat 't leven met je voor heeft,
je leert vertrouwen, hopen altijd weer.
Zo deinen wij zacht ingenomen
in de kring van iemands adem mee.
Je deelt zo stil elkanders pijn en dromen
met zo een liefde eind'loos als de zee.
't Is de kracht die je zo liefmaakt.
Heel teder broos en echt.
't Is de kracht van iemand houden
zodat je sterk staat en niet ondergaat.
Ook in jou leeft zo een kracht,
ook in jou leeft zo een kracht.

't Is de kracht die je echt mens maakt
zoals God het heeft bedoeld.
Als je leeft zoals Hij voordeed,
weet dat je sterk staat, je zo nooit ondergaat.
Ook in jou herleeft Zijn kracht,
ook in jou herleeft Zijn kracht.

Tafelgebed

Laten we aan tafel gaan.
Laten we samen brood breken.

Met breken en delen vieren we gemeenschap en belijden we gelijkheid, solidariteit en mededogen. Jezus’ leven was geven, delen en breken.
Hij nam het brood en gaf ons een tijdloos symbool …
van eeuwige verbinding door liefde over de dood heen …
Met brood, om elkaar in alle opzichten te blijven voeden,
elkaar te behoeden en te doen leven.

Daarom herhalen wij vanavond dit oud gebaar van breken en van delen.

Tafelgebed:   87  Dat gedenken wij

Onze Vader

Levensecht christen zijn is zijn en doen zoals Jezus.
En dus ook bidden zoals Hij:

Onze Vader …

Vredeswens

Er wordt ons wordt gevraagd om als wijze mensen in het leven te staan,
als mensen die heel praktisch en van binnenuit weten hoe te leven.
Zo leven is te doen, als er vrede is in ons binnenste, in ons hart.

Heer Jezus,
doe ons ook radicaal kiezen voor het goede in onszelf,
in iedere mens en in de wereld
om zo jouw vrede te brengen, hier en nu.

En die vrede van Jezus zij altijd met ons.
En geven wij de vrede van God aan elkaar door …

Vredeslied:  ♫  35   Hevenu shalom alechem

Broodbreking

Jezus deelde brood en wijn uit in de laatste maaltijd die Hij met zijn leerlingen had.
Dat was voor Hem het symbool van het delen van het leven: uitdelen van wat je hebt en bij elkaar zijn.
Wij volgen Hem in dat gebaar, omdat we begrijpen, weten en voelen dat dat de basis is van onze gemeenschap.
Zoals God dat bedoeld heeft.

Het brood staat voor ons klaar.
Als wij eten van dit brood, het breken, en delen met elkander …
17  Dan zal er vreugde zijn ...

Als brood gebroken wordt, zei Jezus
dan wordt liefde uitgedeeld,
dan worden mensen gered en bewaard.

Deel dan dit brood met elkaar;
volg na wat je in handen neemt
en tracht voor alle mensen zo goed als God te zijn.

Kom maar aan tafel …

Communielied:  ♫  106   Vrede is onze weg

Refrein: Elke heuvel moet geslecht, elke bocht moet recht.
                 Gedempt moet elke kuil en elke voor.
                 Elk voor zich wordt ongedaan, geen geweld zal nog bestaan.
                 Vred' is onze we door.

Ga dan op weg in een lange stoet.
Breng aan de mensen uw vredegroet.
Trek een spoor van hoop op een nieuwe tijd:
vrede, recht en veiligheid.  Refrein: 1 x

Ga dan op stap: waag de ommekeer,
weg uit de stad van meer en meer.
Leef een nieuw vertrouwen: een morgen daagt,
de minsten worden groot gemaakt.  Refrein: 1 x

Leef dan de vrede: breek en deel.
Roep om de vrede, maak mensen heel.
Waak en bid tegen haat en leed,
dat wapens worden omgesmeed.  Refrein: 2 x

Bezinning

Vrede is onze weg als we …
OMA thuislaten

Laat je Oordelen, Meningen en Aannames & Adviezen thuis


Vrede is onze weg als we …
We ons DIK maken

Denk In Kwaliteiten

 

Vrede is onze weg als we …
ANNA meenemen

Altijd Navragen, Nooit Aannemen

 

Vrede is onze weg als we …
LSD toepassen

Luisteren, Samenvatten, Doorvragen

 

Vrede is onze weg als we …
NIVEA smeren

Niet Invullen Voor Een Ander

 

Vrede is onze weg als we …
Een OEN zijn

Open, Eerlijk en Nieuwsgierig

 

Vrede is onze weg als we …

Slotgebed

God,
Jij hebt jouw Woord laten horen in ons midden.
Jij hebt in Jezus getoond dat jouw Woord ons tot keuzes dwingt.
Geef dat wij niet onnadenkend verder gaan
in dit leven,
maar dat wij waarachtige volgelingen zijn
van jouw Zoon,
desnoods tegen de stroom in,
steeds bedacht op het goede,
zoals dat ten diepste gestalte kreeg
in Jezus, jouw Zoon en onze Heer.

Amen.

Zegen:  ♫  89   Alles wacht op U

Alles wacht op U vol hoop,
alle levenden vragen U om voedsel.

Neemt Gij hun adem weg zij sterven
en zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen.
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.