19 zondag door het jaar C  (06/08/2022)

Openingslied:   37  Zomaar een dak

Zomaar een dak boven wat hoofden
deur die naar stilte openstaat.
Muren va huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan om recht voor God te staan.

Zomaar een dak boven wat hoofden
deur die naar stilte openstaat.
Muren va huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan om recht voor God te staan.

Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis.

Inleiding  (Mia)

6 augustus vandaag ...
Voor sommigen onder ons is hun vakantie al voorbij, voor anderen is ze al over de helft.
De tijd van zalig nietsdoen nadert zijn einde.
Maar het was nodig: rust nemen, onze batterijen opnieuw opladen.
Hopelijk heeft het al deugd gedaan en doet het NOG deugd.
Stilaan echter, wordt het weer tijd om de hand aan de ploeg te slaan.
Om, zoals het evangelie ons vandaag vraagt,
onszelf te omgorden en met onze lamp brandend, op weg te gaan en de handen uit de mouwen te steken.

Laten we luisteren….

Lezing:  Lucas 12, 32-48  (NBV21)

Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie in zijn goedheid het koninkrijk geschonken.

Verkoop je bezittingen en geef het geld aan de armen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten.  [34] Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.

Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen voor de maaltijd nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Petrus vroeg: ‘Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of voor iedereen?’ De Heer antwoordde: ‘Wie is de betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar als die dienaar bij zichzelf zegt: Mijn heer komt maar niet, en als hij de knechten en dienstmeisjes gaat slaan, en zich te buiten gaat aan voedsel en drank, dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem de zwaarste straf opleggen en hem het lot van de trouwelozen doen ondergaan. De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd.

Homilie  (Mia)

Toen ik dat evangelie onder ogen kreeg, dacht ik: Wat moet ik hiermee beginnen? Helemaal geen gemakkelijke tekst.

Ik begon dan maar de 3 uitdrukkingen eruit te halen die mij het belangrijkst leken en me ook het sterkst aanspraken. Ik dacht: de rest van de puzzel zal zich dan wel vormen. Hier deze 3 uitdrukkingen:
“Wees niet bevreesd …”
“Daar waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn …”
“Omgord je en hou je lampen brandend ...”

Het evangelie opent met het goede nieuws van Jezus dat we niet bang moeten zijn.
In onze wereld is er bij veel mensen heel veel angst.
Mensen zijn bang voor de oorlog, voor de klimaatopwarming, voor de criminaliteit die lijkt toe te nemen, voor de vermindering van hun koopkracht, ... en ga zo maar door!
Indien Jezus tegen hen zou zeggen: “Wees niet bevreesd!” zou dit dan niet heel goedkoop klinken? Zou dat niet op hoongelach onthaald worden? Zo van: “Jij hebt makkelijk praten!”
In welke zin kan de boodschap van Jezus onze angst wegnemen?
Niet door de realiteit te ontkennen! In de zin van: “Er is geen klimaatverandering!”
De realiteit is wat ze is en ze is niet rooskleurig!
Niet door weg te vluchten in goedkoop amusement of overconsumptie.
Onze angst kan getemperd worden omdat ons geloof ons HOOP geeft! Dit is ook een groot verschil met mensen die atheïstisch zijn.
Zij kennen die hoop niet! Elk kwaad, elke dood, is voor hen definitief!
Als christenen mogen wij geloven EN hopen dat alle ellende, alle kwaad, … NOOIT het LAATSTE woord zullen hebben.
DAT is de betekenis van ons verrijzenisgeloof!
Ooit zal het Rijk van God, Gods droom, voluit doorbreken. Maar … wij moeten er wel werk van maken!

Dat Rijk, die Droom is, in en doorheen het optreden van Jezus, in aanzet aanwezig gekomen!
Het is er al, maar tegelijk nog niet! Wij hebben het “in beheer gekregen”. Wat is dat: in beheer krijgen?
Dat is: er verder zorg voor dragen! Ervoor zorgen dat dit Rijk van Liefde verder gestalte krijgt! Dat het steeds meer werkelijkheid wordt in een wereld waar, ook vandaag, veel duisternis is. Daarom moeten we, zoals we in het evangelie lezen, onze lendenen “omgorden” en onze lampen brandend houden.
Daarom moeten we steeds klaar staan om op weg te gaan en verder te bouwen aan een wereld naar Gods droom:
een wereld waar liefde en gerechtigheid en vrede kunnen doorbreken, door alle duisternis heen.
Die droom van God … moet ook ONZE droom worden! Die moet ons begeesteren, dat moet onze SCHAT zijn! ...
datgene waarvoor en van waaruit we leven, datgene dat zin en richting geeft aan ons leven. Dat ons enthousiasmeert!
Datgene waar ook ons HART is!
En zeggen we ook niet: Waar het hart van vol is, loopt de mond van over!
Daartoe zendt Jezus ook Zijn leerlingen: om overal te vertellen over Gods Rijk, over Zijn droom!
EN: om de handen aan de ploeg te slaan: er werk van te maken.
Paus Franciscus roept niet voor niets op om op alle fronten werk te maken van een betere wereld! … van actie tegen de opwarming van de aarde, tegen de armoede, inzet voor rechtvaardigheid en vrede.
Dàn kan Gods Rijk geleidelijk aan verder doorbreken!
Dàn wordt Hij, wordt de Liefde, alles in allen!

Offerandelied:  ♫  64   Samen zitten wij  (strofe 1, 2, 4)

Refrein:  Samen zitten wij aan dezelfde tafel,
                    samen eten wij van hetzelfde brood:
                    rijken en armen delen met elkander,
                    samen dankend onze God ...

Samen eten is samen delen,
is leven voor elkaar.
Samen eten is samen leven,
is delen voor elkaar.

Brood dat alleen gegeten wordt,
is brood zonder zout, zonder smaak.
Brood dat gebroken, gegeven wordt,
is brood dat gelukkig maakt.

Kom dan allen als vrienden samen
en maak de tafels klaar.
Neem uw brood mee, uw geld, uw leven
en deel het met elkaar.

Inleiding op Tafelgebed

Laten we aan tafel gaan. Laten we samen brood breken.

Met breken en delen vieren we gemeenschap en belijden we gelijkheid, solidariteit en mededogen. Jezus’ leven was geven, delen en breken.
Hij nam het brood en gaf ons een tijdloos symbool … van eeuwige verbinding door liefde over de dood heen …
Met brood, om elkaar in alle opzichten te blijven voeden, elkaar te behoeden en te doen leven.

Daarom herhalen wij vanavond dit oud gebaar van breken en van delen.

Tafelgebed:  ♫  86   Ik zal er zijn

Onze Vader

Om de lamp van zijn Blijde Boodschap brandend te houden ging Jezus geregeld de berg op om zich er biddend te bevoorraden.
Ook wij kunnen ons biddend bevoorraden sinds Jezus ons leerde hoe Hij tot zijn Vader bad: Onze Vader …

Vredeswens

Open ons hart voor de liefde.
Met Jezus willen wij ons leven breken zoals dit Brood,
om het weg te schenken voor het geluk van allen.
Zo kan er vrede groeien in deze wereld,
nu en in eeuwigheid. Amen.

En die vrede van Jezus zij altijd met ons.

En geven wij de vrede van God aan elkaar door …

Lied:  ♫  35   Hevenu shalom alechem

Hevenu shalom alechem, hevenu shalom alechem.
Hevenu shalom alechem, hevenu shalom, shalom, shalom alechem.

Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede van God.
Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer.

Broodbreking

Jezus deelde brood en wijn uit in de laatste maaltijd die Hij met zijn leerlingen had.
Dat was voor Hem het symbool van het delen van het leven:
uitdelen van wat je hebt en bij elkaar zijn.
Wij volgen Hem in dat gebaar, omdat we begrijpen, weten en voelen dat dat de basis is van onze open gemeenschap.
Zoals God dat bedoeld heeft.

Het brood staat voor ons klaar.
Als wij eten van dit brood het breken, en delen met elkander …

17   Dan zal er vreugde zijn op aarde …

Als brood gebroken wordt, zei Jezus
dan wordt liefde uitgedeeld,
dan worden mensen gered en bewaard.

Deel dan dit brood met elkaar;
volg na wat je in handen neemt
en tracht voor alle mensen zo goed als God te zijn.

Lied na de communie:  ♫ 24  God is dan alles

RefreinGod is dan alles en in allen!

Daar zal geen verdriet meer wezen,
wordt geen traan nog ooit geschreid!
Geen vervolging, angst of vrezen:
dan begint de heerlijkheid.

Daar zal dan geen dood meer komen,
niemand zal nog eenzaam zijn;
al onz' diepst' en stoutste dromen
zullen dan verzadigd zijn!

Dan zal er geen kwaad geschieden
en geen ziekte meer bestaan,
't leven zal geen zorg meer bieden,
alle heimwe zal vergaan!

Dan verdwijnen alle vragen,
elk geheim is dan onthuld.
Niemand moet nog lasten dragen,
elke hoop is dan vervuld!

Bezinning

Waakzaam zijn is niet passief afwachten.
Niet een houding van met-de-armen-over-elkaar
en wel zien wat er gaat gebeuren.
Het is je “omgorden” en “je lamp brandend houden”:
actief uitzien naar,
alert zijn op mensen en gebeurtenissen.

Waakzaam zijn zet ons in beweging,
maakt ons gespitst op het Rijk van God.
Het zegt iets over ons geloven:
dat het eens waar zal worden:
vrede, liefde, recht, voor alle mensen van goede wil.
Het doet ons op het puntje van onze stoel zitten
om het zo vlug mogelijk te realiseren.

Waakzaam uitzien naar het Rijk
brengt ons in beweging om te doen wat nog niet kan,
om te vieren wat nog niet is.
We realiseren soms al even dat ideaal van Jezus.
We kunnen niet wachten, het niet over ons heen laten komen.
Daarom laten we ons niet afleiden door allerlei bijkomstigheden.
Want we weten dat slechts één ding noodzakelijk is in de ogen van God:
wie we zijn voor elkaar en hoe we omgaan met onze wereld.

Waakzaam zijn: dat is oog hebben voor wat echt belangrijk is
EN daaraan ook willen werken,
met overtuiging en van harte.

Voorbeden

Bidden, danken en zingen wij in het volste vertrouwen tot God,
van wie de toekomst is, kome wat komt …

Lied:  ♫ 50  Blijf niet staren

Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet.

Slotgebed

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn - zegt God.
Wees daarom waakzaam,
bewaar het licht in je hart,
opdat je Mij kunt binnenlaten
wanneer Ik voor je deur sta
en in jou wil komen leven.

Ik wil je gelukkig maken en je vrede schenken.
Daarom geef Ik mezelf aan jou,
mijn eigen leven, mijn eigen liefde.
Ik hou van je - zegt God -
zoals een vader en een moeder van hun kind,
en Ik wacht op een antwoord van jou,
een teken van wederliefde.
Amen.