29 zondag door het jaar B  (16/10/2021)

Lezing:  Marcus 10, 35-45  (NBV)

Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’ Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’ Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.’ Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’

Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Onze Vader

Jezus leerde ons niet de grootste te willen zijn, maar dienstbaar te zijn aan allen.
Indien we Hem daarin willen navolgen, kunnen en mogen we bidden tot Zijn en onze Vader ...

Vredeswens

Als je op weg gaat, heb dan oog voor wie klein is, zegt Jezus.
Heb oog voor wie verloren of gebroken is.
Loop op het ritme van de traagste,
draag wie moe is, troost wie droef is,
groet wie eenzaam is.
Wens ieder die je ontmoet vrede toe, sjaloom,
en maak vrede in je eigen hart,
zodat je vanuit je eigen vrede kan delen met al je tochtgenoten.

Moge de vrede van Jezus met ons allen zijn.
Geven we die vrede ook door aan elkaar ...

Lied:  ♫  35  Hevenu shalom alechem

Hevenu shalom alechem, hevenu shalom alechem.
Hevenu shalom alechem, hevenu shalom, shalom, shalom alechem.

Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede van God.
Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer.

Bezinning  (Walter)

Ciao ...
We hebben stil voor ons zelf grote dromen.
We willen iemand zijn.
We willen gezien worden, een steen verleggen in de rivier van het leven.
We kijken naar de wolken.

Die man van Nazareth kent ons hart.
Jezus kent dat verlangen in ons.
En vandaag deelt hij ons zijn wijsheid.
Wil je belangrijk zijn, wees dan onbelangrijk.
Wil je groot zijn, wees dan klein.
Wil je gekend worden, wees dan onbekend.
Wil je koning zijn, wees dan dienaar.

Jezus gaat tegen de stoom in, omdat hij ons zo graag ziet.

Hij daagt ons uit om het leven voluit te bouwen op dienstbaarheid.
Het gaat om een heel praktische dienstbaarheid in kleine daden.
Het gaat om een glimlach schenken, iets delen van je overvloed,
tijd vrijmaken om te luisteren, bijspringen waar mogelijk …
En hij vraagt dat we die dienstbaarheid niet beperken tot een klein groepje.
Maar dat we proberen iedereen te dienen die op ons pad komt.

Jezus moedigt ons aan en verzekert ons dat als we iedereen concreet dienen
onze naam zoals een ster zal worden, die eeuwig blijft schitteren aan het firmament.
Want alles wat we dienstbaar doen, heeft eeuwigheidswaarde.

Laten we elkaar de komende dagen groeten:
Ouders, kinderen, collega’s, vreemden, vrienden, passanten …
met telkens één gemeende groet die een engagement inhoudt:
Ciao, ik wil u dienen.

En het enige wat dan zal overblijven is hemels geluk.

Slotgebed

Wij willen niet vergeten dat Jezus gekomen is
niet om gediend te worden, maar om te dienen.
Niet om de aandacht te trekken op zichzelf,
maar om de wereld wakker te schudden
en de mensen uit te nodigen dienstbaar te zijn.
Voorbehouden plaatsen kende Hij niet,
van promotie lag Hij niet wakker.
Alleen mensen hielden Hem wakker.
Hij wilde het geluk van zijn medemensen.
God, geef ons de genade en de kracht
om Zijn voorbeeld te volgen
en zo “echte christenen” te zijn.
Amen.