6 zondag A  -  Vormselviering  (13/05/2023)

Verwelkoming  (Jentske-Lien)

Bjarne, Mats en ik zijn blij dat jullie samen met ons dit moment willen vieren. We hebben hier elke maand rond gewerkt, en we zijn blij om het nu te kunnen beleven. We hebben dit natuurlijk niet alleen gedaan. Daarom danken we graag: onze ouders, Luc om ons te begeleiden en vormen, de muzikanten, iedereen die de Parel mooi maakte, de mensen die de viering en de receptie hebben voorbereid, Anneleen, Frans, Lieve en Wout die tijdens de catecheses langs kwamen, onze Effata-meters en peter en niet te vergeten Bernadette, Mieke en Karen voor de fijne catechese.

Openingsgebed

God,
Jij die al wat is, geschapen hebt en leidt,
Jij die door ons genoemd mag worden: Vader,
aan Jou dragen wij in eerbied dit samenzijn op.

Wij ontmoeten elkaar in Jouw Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Lied:  ♫  30 Leven is geven

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Lezing: Genesis 6-9 - De ark van Noach  (Kinderbijbel)

De nakomelingen van Adam verspreidden zich over de hele aarde. Maar de mensen deden geen moeite om goed te doen. God zag hoe er overal geweld en bedrog was. Hij was verdrietig en besloot alle mensen en dieren die hij had geschapen te vernietigen. Maar er was nog één mens die leefde zoals God het wilde. Noach. God besloot hem, zijn vrouw, zijn drie zonen Sem, Cham en Jafet met hun vrouwen te sparen. 'De wereld is slecht geworden,' zei hij tegen Noach, 'en ik ben van plan de wereld te vernietigen. Maar jou, Noach, jou en je familie zal ik sparen. Ik zal een grote overstroming over de aarde laten komen.

Jij moet een ark bouwen van hout, met drie verdiepingen en met een dak erop. Binnen moet je ruimte maken voor jezelf en je familie en voor twee dieren van elke soort - een mannetje en een vrouwtje. En je moet  genoeg voedsel meenemen voor de dieren en voor jullie zelf, want het zal veertig dagen en veertig nachten lang regenen en alle leven op aarde zal worden weggespoeld.'

Noach deed precies wat God hem had opgedragen: met zijn zonen bouwde hij de ark, maakte haar waterdicht en nam genoeg voedsel mee voor mens en dier. Toen alles klaar was, brachten zij alle dieren in de ark. Ten slotte gingen zij zelf naar binnen en sloten de deur. De hemel verduisterde en het begon te regenen. Veertig dagen en veertig nachten bleef het regenen. Het water steeg en tilde de ark op tot zij boven de heuvels dreef. Ook de toppen van de bergen verdwenen onder het water. Alles wat leefde ging dood: er was geen levend wezen meer op aarde.

Maar God was Noach en allen die met hem in de ark waren niet vergeten. Na een tijd hield de regen op. Dagen gingen voorbij. Er kwam een krachtige wind en toen die geluwd was begon het water langzaam te zakken. 

Na verloop van tijd wilde Noach weten of het water ver genoeg gezakt was. Noach opende het luik en hij liet een duif los. De duif vond nergens een droge plek, want het water bedekte nog steeds de aarde. De duif keerde terug naar de ark en Noach liet haar weer binnen. Na zeven dagen stuurde hij de duif er weer op uit en deze keer kwam ze 's avonds terug met een vers olijfblad in haar snavel. Toen begreep Noach dat het water daalde; hij wachtte opnieuw zeven dagen en weer liet hij de duif los. Deze keer kwam ze niet terug. Noach opende het raam, keek naar buiten en zag dat de aarde droog was.

Toen sprak God tot Noach: 'Verlaat nu de ark met je familie en alle dieren. Jij en je kinderen zullen de wereld bevolken, en de dieren op het land, de vogels in de lucht en de vissen in de zee zullen jullie tot voedsel dienen.'
Toen bouwde Noach uit dankbaarheid een altaar en bracht een offer aan God. God was blij met het offer en zegende Noach en zijn familie, en zei hun dat zij en hun nakomelingen de hele aarde zouden bewonen.
En terwijl hij zijn zegen uitsprak, verscheen aan de hemel een regenboog. 'Deze regenboog,' zei God, 'is het teken dat de aarde nooit meer door een zondvloed vernietigd zal worden. Als ik in de toekomst de lucht door regen zal verduisteren, zal er daarna een regenboog verschijnen, en dan zal ik me mijn belofte herinneren, een belofte aan jullie en aan alle levende schepselen op aarde.'

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Lied:  ♫  129 De wereld is een toverbal

Belofte en gelofte

Handoplegging

Zalving

Bezinning

Wat ik verwacht van jou
is dat je een stukje met mij mee zou gaan
dat je zou begrijpen
hoe' t met mij gaan kan
dat je me steunen zou en begeleiden
in je luisteren en aanmoediging.

Wat ik verwacht van jou
is telkens je hier komt
je niet te ver af
naast me zou staan
we mekaar mogen ontmoeten
je even stil zou zijn, halt houden
om jezelf eventjes te vergeten
om met mij mee te voelen
de zware last en pijn.
Wat ik verwacht van jou
is dat je af en toe probeert te denken
wat dit alles betekenen kan voor mij
en je in een leeg en stil moment
voor je eigen zelf
mijn situatie voorstelt
wat jij zou willen en wensen
wat jij zou voelen en denken
hoe jij reageren zou
hoe je voor jezelf
zou proberen waar te maken

Wat ik verlang van jou is dat ook jij
dit alles van mij kan verlangen
en dat we mekaar zo kunnen helpen
onszelf te vinden
onszelf te blijven
onszelf te zijn
in al die moeilijke momenten
waar wij dan niet meer alleen
doorheen moeten

Samen ...
Patricia Vandekeere

Onze Vader  +  Vredeswens

Voorbeden  (Vormelingen)

We bidden voor de mensen en de kinderen in de oorlog in Soedan en in Oekraïne.
Laten wij bidden ...

We danken alle mama’s en papa’s omdat ze voor ons lekker eten maken, goed voor ons zorgen en ons steunen.
Laten wij bidden ...

Voorbeden  (Effatameters en -peter)

Nadat jullie met ons als meter of peter en met Effata bijna een jaar lang hebben kennis gemaakt zouden we graag voor jullie willen bidden:
We hopen dat jullie deze dag mogen beleven als een startdag van een lange weg die nooit af zal zijn maar waarbij wij steeds achter jullie blijven staan.
We hopen dat jullie deze plek blijven koesteren en opzoeken. Je bent hier welkom, dat weet je, om te zijn wie je bent en wie je ook mag worden.
We hopen dat jullie de dingen die jullie hier geleerd hebben in de verschillende catechesemomenten en vieringen in jullie leven zullen meedragen en uitdragen.
Mogen we bidden dat de kracht die jullie vandaag ontvangen hebben niet verloren gaat en zichtbaar is in wie jullie zijn en wat jullie doen.
Goede reis! Je reist niet alleen ...

Slotlied:  ♫  197 Pazzo per Amore