32 zondag door het jaar A  (11/11/2023)

Lied:  ♫  37  Zomaar een dak

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Lezing: Matteüs 25, 1–13  (NBV21)

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, doe open voor ons!” Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet.” Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Lied:  ♫  64  Samen zitten wij

Tafelgebed:  26  Gij die uw gemeente bijeen roept

Onze Vader

In het evangelie roept de Heer ons vandaag op om de lamp van ons geloof brandend te houden.
Daartoe mogen  we de olie van de liefde niet vergeten.
Ons geloof dooft immers uit als het niet gevoed wordt door concrete naastenliefde.
En dat is onze eigen verantwoordelijkheid.
Daarvoor kunnen we niet rekenen op anderen.
Niemand kan dit in onze plaats doen.
Voor dit engagement zijn we zelf verantwoordelijk.
Bidden we de Vader daartoe om kracht
met het gebed dat Jezus zelf ons heeft gegeven:  Onze Vader ...

Vredeswens

Als we de olie van de liefde brandend houden,
dàn kan Gods bruiloftsfeest mogelijk worden:
een wereld van liefde en vrede.
Bidden we nu om die vrede
en geven we ze ook door aan elkaar.

Broodbreking

Nu zijn we uitgenodigd om te doen wat Hij ons heeft voorgedaan:
het brood breken en delen,
wetend dat, als we dit samen doen in Zijn Naam,
Hij dan heel intens in ons midden is.

En dàn zal er vreugde zijn ...

♫ 17  Dan zal er vreugde zijn op aarde …

Bezinning:  'Overvloed' door Erik Galle

Ik heb het gevoel
Dat de liefde overloopt bij U.

Als ik niet beter zou weten,
Zou ik denken dat ze weg wil bij U.                                        

Maar liefde
Is nu eenmaal altijd
Aangewezen
Op een ander
Om zichzelf te kunnen zijn.

                                                          

Dit tekent U helemaal.
U bent pas volledig
Als U in iemand
Verblijf mag houden.                                                                                                  

Ik wist niet wat er zou gebeuren
Als ik ja zei tegen U.
Ik wist niet dat overvloed
Een synoniem van liefde was.
U houdt geen maat,
Verkwistend veel houdt U van mij.
U kan niet anders.
U gedeeltelijk geven, lukt U niet.                                                                                                                 

Ik dacht dat het de bedoeling was
Dat ik mijn intrek zou nemen in U.
Maar U wilt geen ontsnappingsroute zijn.
U komt tot waar ik ben
En leert me dat U
Daar al altijd was,
Als de mogelijkheid
Waar ik niet voor koos.                                                                                                                                                      

Het is vreemd U te leren kennen,
Terwijl U me al altijd kent.
In plaats van U bescheiden op te houden
Op de achtergrond,
Kiest U nu het voorplan.

Ik kan niet anders dan U zien.
U bent de weg
Om mezelf tegen te komen.
Ik kan niet langs U heen.

Een inhaalmanoeuvre van mijn hart is volop bezig.
Een reset van mijn hele wezen
In overeenstemming met hoe U mij bedoeld had.

Slotgebed

God, Gij vraagt ons om ons niet te laten ontmoedigen,
ook nu het in onze wereld zo donker en beangstigend is,
maar ook vandaag onze verantwoordelijkheid
te BLIJVEN opnemen …
de olie van de liefde niet te vergeten,
daden van concrete naastenliefde te BLIJVEN stellen.
Wij bidden U:
blijf ons daartoe voeden
met Uw genade en kracht. Amen.