Viering 'Oudejaar' B  (30/12/2023)

Verwelkoming  (Mia)

Lieve mensen,
welkom aan jullie allen die de warmte van jullie huizen hebben achtergelaten
om hier samen te zijn rond het Woord en rond de Tafel van breken en delen.
We staan deze avond zo goed als op de drempel van oud naar nieuw.
Morgenavond is het zover.
Van oudsher komen mensen dan samen om bij die overgang stil te staan.
Dit doen wij hier nu ook in onze Effatagemeenschap. Maar om te vieren hebben we licht nodig …

Openingsgebed

Jij, Liefde, diep als de zee,
wees er, hier in ons midden,
nu we zo goed als op de drempel staan
van oud naar nieuw.
Maak ons ontvankelijk voor Jouw Woord.
Maak ons ontvankelijk voor elkaar
nu we hier samenzijn in Jouw Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Openingslied:  ♫  36  Vrede voor jou

Inleiding  (Mia)

Op de drempel van oud naar nieuw …
Het is een moment om terug te kijken …
dankbaar om het vele goede dat ons in 2023 gegeven werd,
ook bedroefd misschien om het goede dat NIET gebeurde
of om de kansen die we lieten liggen,
of om de pijn en het verdriet dat ons deel waren.
Bedroefd ook om de pijn van zoveel mensen in onze grote wereld, vooral in de oorlogsgebieden, in de vluchtelingenkampen in Noord-Frankrijk of elders, daar waar mensen in armoede of zonder dak boven hun hoofd moeten leven.
Kerstmis leerde ons echter om nooit de hoop of de moed te verliezen, maar te blijven uitkijken naar een nieuw begin.

De drempel van oud naar nieuw …
Het is ook een moment om vooruit te kijken …
om nieuwe voornemens of plannen te maken, en misschien bovenal om Gods zegen te vragen over het nieuwe dat voor de deur staat.
Gods zegen over onze geliefden,
over de mensen die ons worden toevertrouwd,
over de taken die we op ons zullen nemen
of die in onze handen zullen worden gelegd.
Gods zegen:
We mogen er in vertrouwen om vragen, want Hij-die-er-zal-zijn is een trouwe God.

Dat horen we in de Bijbelse lezing die we nu beluisteren:

Lezing:  Numeri 6, 22-27  (NBV21)

De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:
“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen.’

Homilie  (Mia)

Lieve mensen,
Toen ik nog lesgaf, gebeurde het wel eens dat een leerling van het 6de middelbaar vroeg: Wat is de zin van het leven? Wat is VOOR JOU de zin van het leven?
Een vraag die bij adolescenten nog al eens leeft.
Een vraag ook die velen zich stellen wanneer ze getroffen worden door een zware verlieservaring, of ook wel eens bij de overgang van oud naar nieuw.
Ja, de zin van het leven …

Voor mij heeft het leven zin in de mate waarin ik iets kan betekenen voor anderen … in de mate waarin ik voor anderen ergens een verschil kan maken.
Ik denk dat we daarin ook verder leven over de dood heen.
Dit brengt ons meteen voor een opdracht. Een opdracht die speciaal in deze Kersttijd op ons af komt.
Het is een vraag die we ons eigenlijk het ganse jaar door kunnen stellen:
Voor wie kan ik deze week een engel zijn?
Voor wie wil ik deze week een herder zijn?
Voor wie zal ik deze week een ster zijn?
Indien we ons, week na week, die vraag stellen, kan dat ons leven echt zin geven en kan het de wereld rondom ons een beetje veranderen.  

Indien ik me die vraag NU stel, nu oudejaarsavond en nieuwjaarsdag voor de deur staan,
kan ik deze misschien beantwoorden door enkele wensen voor jullie uit te spreken:

Ik wens jullie van harte …
een hart als een onbetreden landschap van vrede,
een kaarsje van liefde in je ogen,
een ster van hoop in de hoogste takken van je verwachting,
een handvol verbazing om het wonder van een nieuw begin!

Ik wens jullie van harte …
een schouder van vriendschap om eens op uit te huilen,
zoveel goede wil, dat zelfs de engelen er stil van worden,
dat al je onvrede ondergesneeuwd zal mogen worden,
dat er altijd plaats voor een ander zal zijn bij jou!

Ik wens jullie van harte …
een jaar om thuis te komen bij je diepste levenskern,
een jaar om thuis te komen in onze Effatagemeenschap,
dat je hier bondgenoten mag vinden om al goeddoend rond te gaan,
dat je door velen gedragen wordt
en dat jouw ZIJN,  de samenhorigheid mag versterken.

Ik wens jullie van harte …
de vrede van de geest en de rust van het hart,
gezondheid te koop en geluk naar hartenlust,
werk voor je handen en voedsel voor je geest,
een vriendschap die alle verwachtingen overstijgt.

Ik wens jullie van harte: de zaligheid van een nieuw begin!

Tafelgebed

Kom maar aan tafel!  Zo worden wij op menig familiefeest uitgenodigd.

Ook elke zaterdag nodigt de Heer ons uit om rond de tafel samen te komen en in herinnering te brengen hoe Jezus Zijn leven gebroken heeft voor ons allen.
Zo is Hij het levende brood geworden.

Daarom herhalen wij vanavond dit oud gebaar van breken en van delen.

Tafelgebed:  ♫  198  Tafelgebed voor de Kersttijd

Onze Vader

Overal in de wereld bidden de christenen met woorden die Jezus zelf ook bad tot Zijn Hemelse Vader.
Laten wij dan ook, wereldwijd verbonden, en als broers en zussen van deze geloofsgemeenschap, bidden tot de Vader van alle mensen …    Onze Vader …

Vredeswens

Heer, Jezus Christus, Jij hebt ons vrede toegezegd.
Geef dan vandaag jouw vrede aan alle mensen:
aan hen die iedereen vergeet,
aan hen die verdrukt en vernederd worden,
aan hen die leven in oorlog en geweld,
aan hen die het moeilijk hebben in het leven.

En geef die vrede ook aan ons allen,
zodat wij ze ronddragen met open handen.
Amen.

Die vrede van de Heer zij altijd met ons.

Laten wij elkaar dan een hartelijk teken van de kerstvrede geven …

Broodbreking

We breken brood omdat we er eerlijk over zijn
dat de wereld gebroken is,
dat we onszelf vaak genoeg gebroken voelen,
dat de wereld soms in kruimels ligt,
dat we hopen, dat als we delen van de rest,
er genoeg zal zijn voor iedereen.

Het brood staat voor ons klaar.
Als wij eten van dit brood
het breken, en delen met elkander …

♫ 17   Dan zal er vreugde zijn op aarde …

Het brood wordt gebroken
zoals mensen worden gebroken,
zoals Jezus eens werd gebroken.

Iedereen is welkom aan de maaltijd van de Heer.

Sluit je aan bij de bonte stoet van mensen
in verbondenheid met Hem
en verbonden met elkaar.

Als je dit brood eet,
denk dan aan Hem.

Bezinning: (gedicht van Dirk De Vogelaere)

KERS(T)VERS

De boom werd weer van stal gehaald.
Het stalletje bij velen ook.
’t Bekend verhaal wordt weer vertaald.
Een oude droom werd opgepookt.

Terwijl de winter tuinen plaagt
met koude regen, duisternis,
een Kindeke om aandacht vraagt
dat nu opnieuw geboren is.

Wij denken aan het grote Licht
dat eens aan mensen werd beloofd,
van Liefde ooit als zwaargewicht,
voor wie er nog steeds in gelooft.

Natuurlijk werd al vaak verloren
en droef is soms het vergezicht
wanneer wij oorlog zien en horen,
waarvoor de Vrede is gezwicht.

Ook moesten wij soms achterblijven,
ontging bij lijden ons de zin.
Geen mens kan tot nu toe beschrijven
hoe winter voelt hier binnenin.

Maar dan klinkt alles als herboren.
In wanhoop wint men nimmermeer.
Want hopen is als lentekoren.
Dus zing en doe het telkens weer.

Sticht Vrede ook in ’t eigen hart,
want alleen daar kan het beginnen,
die kleine kiem, een nieuwe start.
Pas dan kan Liefde overwinnen.

(DDV)

Voorbeden

Bidden we voor mensen die, net als Maria,
geloven dat, hoe klein en onmachtig ze ook zijn,
God toch grote dingen met hen doet
en het voor hen opneemt.
Dat ook wij het opnemen voor kleine mensen,
vluchtelingen, vreemdelingen, eenzame zieken en bejaarden,
kinderen zonder warme thuis …
dat we aandacht hebben voor wie hier in onze wereld nooit aandacht krijgt.

Bidden we voor mensen die, net als Jozef,
gewoon doen wat moet gedaan worden:
zorgen voor hun gezin en voor dagelijks brood …
die met pijn in het hart, hun kinderen wegen zien gaan die hen zorgen baren.
Dat ook wij, in alle stilte, zorg dragen voor de mensen die ons zijn toevertrouwd.

Bidden wij voor mensen die, net als de herders,
open staan voor wat God hen te zeggen heeft
en van daaruit steeds bereid zijn op weg te gaan,
in beweging te komen, uit hun comfortzone te trekken,
naar plekken waar ze nodig zijn.
Dat ook wij niet in onze luie zetels blijven zitten,
maar steeds bereid zijn te zoeken naar plekken
waar Hij, ook vandaag, opnieuw wil geboren worden.
In ons misschien?

Bidden wij voor mensen als engelen die vrede willen
voor ALLE mensen van goede wil …
voor mensen in Oekraïne, voor Joden en Palestijnen,
voor alle mensen die getroffen worden door oorlog en terreur.
Dat wij zelf ook vredestichters worden in onze eigen omgeving.

Slotgebed

Wees ons nabij, God, elke dag van het nieuwe jaar.
Wees ons nabij
in onze liefste wensen, in onze diepste momenten,
in dat waar we samen nog van dromen.
Wees ons nabij, God,
in alle gewone dingen,
in de dagelijkse taak waar wij voor staan.
Wees ons nabij wanneer we lijden aan het leven,
wanneer pijn en verdriet ons overvallen,
wanneer wij elkaar misschien niet meer verstaan.
Laat niet toe God, dat ons leven slijt aan gewoonte
en dat wij blind worden voor elkaar.
Geef ons ogen om elkaar te zien als een kostbaar geschenk,
en laat ons Jouw geschenk zijn voor mensen om ons heen.
Amen.

Zegenbede

Vrede zij ons en dagen van zegen.
Licht in het donker.
Een lied dat blijft klinken.
Een plek waar het goed is.
Iets om voor te leven.
Een vurige wens.
En soms op onze weg: een engel van een mens.

Zalig Nieuwjaar.