Aswoensdag B  -  'Samen tegen de stroom in'  (14/02/2024)   
"Samen kiezen voor verandering"

Verwelkoming + inleiding bij het thema van de vasten

Van harte welkom in deze Aswoensdagviering.

Je bent niet alleen als je bezorgd bent om de oorlogen, de klimaatcrisis en de groeiende ongelijkheid ook bij ons. Je bent niet alleen als je op zoek bent naar manieren om positieve invloed te hebben op de wereld. En neen je bent niet alleen als je vindt dat het systeem moet veranderen zodat iedereen terug mee is, maar je weet niet hoe je hieraan kan meewerken.

Nu als we naar de geschiedenis kijken dan blijft samenwerken dé manier bij uitstek om de wereld te verbeteren. Zie hoe de arbeidersbeweging in de vorige eeuw het lot van de werknemer wist te verbeteren en dat tot op vandaag nog steeds doet. Zie hoe de vrouwenbeweging via actie het stemrecht voor vrouwen heeft verworven. En recent kende we nog de Black Lives Mater-beweging die antiracisme en inclusie en dekolonisering hoog op de agenda wist te plaatsen.

Nu meer dan ooit is het tijd om ons wereldwijd te verenigen en om samen te werken voor een betere en meer rechtvaardige wereld. Sociologen leren ons dat als je 25% mensen achter een idee kunt doen scharen je een significante verandering in de samenleving kunt op gang brengen. 25% lijkt veel en dat is ook veel, maar het is niet onmogelijk en het “SAMEN DOEN” werkt aanstekelijk. Onder dit moto wil Broederlijk Delen dit jaar de vastenperiode aftrappen/inluiden en de Effatagemeenschap wil zich daar volmondig achter zetten.

Lied:  ♫  Herschep ons hart

Herschep ons hart, heradem ons verstand.
Dat wij elkaar behoeden en doen leven.

Maak ons tot uw gemeente.
Wees de stem die ons geweten wekt -
Verberg U niet (2x)

Inleiding  (Bernadette)

Vandaag beginnen we de vasten, veertigdagentijd. 40 is in de bijbel een belangrijk getal , tocht doore de woestijn, Jezus in de woestijn. Momenten uit de grote geschiedenis van het Joodse volk. Zij stapten een grote verandering in.

Ook vandaag is een veranderingsproces meer dan nodig. We moeten leren kijken vanuit armgemaakte en onderdrukte mensen naar de roofbouw op de natuur, de opwarming van de aarde, de vele milieurampen, de oorlogsconflicten … waarvan zij het grootste slachtoffer zijn. En verandering inzetten. Het evangelie reikt ons hiertoe de juiste houding aan. We horen er dat de grote ommekeer er maar komt als we ons bewust afkeren van alles wat afleidt, in slaap sust. Als we opnieuw leven vanuit het Woord, neergeschreven in de Thora waarin zich een heel programma uitrolt voor een andere samenleving. Hoezeer Jezus ook wou dat zijn leerlingen licht zouden zijn voor hun omgeving, een stad op een berg … het moest beginnen in het verborgene, clandestien bijna.

Lezing:  Matteüs 6, 1-6. 16-18  (NBV21)

Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je gift in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Laten we luisteren naar het evangelie.

Homilie  (Bernadette)

Aswoensdag: wat we ons daarbij moeten voorstellen zullen we horen als we straks een askruisje krijgen. De ouderen onder ons herinneren zich zeker dat dit vroeger klonk als volgt: ‘Gedenk dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren.’ Dat waren de woorden die God tegen Adam en Eva zei toen ze na de zondeval uit het Aards Paradijs werden verdreven. Stof waren ze, niets meer dan stof, en tot stof zouden ze terugkeren. Dat hoorden we dus vroeger bij ons askruisje, maar sinds een aantal jaren , horen we gewoonlijk: ‘Bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap.’ Dat zijn de eerste woorden van Jezus wanneer Hij zijn openbaar leven begint.
Dat houdt in dat we ons omkeren, want dat is de betekenis van bekeren. En we moeten ons omkeren omdat we anders alleen onszelf zien, net alsof we de hele dag voor de spiegel staan, zoals we dat ’s morgens doen om onze tanden te poetsen, ons te wassen, ons haar te kammen en voor ik weet niet wat nog allemaal. Maar wat we ook doen, als we in die spiegel kijken, zien we alleen onszelf, en hebben we alleen aandacht voor onszelf. En daarom zegt Jezus: ‘Keer je om, zodat je niet alleen naar jezelf kijkt.’ En Hij voegt eraan toe: ‘Geloof in de Blijde Boodschap.’
En de Blijde Boodschap, dat is Hijzelf, want Hij is het beeld van God onder de mensen. Met andere woorden: als we Jezus zien, zien we God. Als we luisteren naar wat Jezus zegt, horen we wat God zegt. Als we doen wat Jezus doet, doen we wat God doet. En wat doet God, wat doet Jezus? Hij brengt vriendschap en liefde, en geen afgunst of haat. Hij brengt nederigheid en barmhartigheid, en geen dikkenekkerij of wreedheid. Hij brengt hulpvaardigheid en vrede, en geen ikke en de rest kan stikken. Hij brengt alleen maar liefde en vrede
De Blijde Boodschap is dat Jezus, dat God zelf onder de mensen komt wonen en wat het bekeren inhoudt, hoorden we in het evangelie: vasten, met anderen delen en bidden.
Jezus roept ons uitdrukkelijk op dat in nederigheid en eenvoud te doen. Geen grote woorden en opvallende gebaren, maar eerlijkheid. En niet uitstellen tot morgen, maar vandaag beginnen met soberheid, met bezinning en met delen met anderen.
Daartoe roept ook Broederlijk Delen ons op. Elk jaar wordt er steun gevraagd voor de armen in een bepaald land. Wij zullen in deze vastentijd speciaal  denken aan Gaza. Een land waar we in de media veel van horen. Ook Broederlijk Delen steunt daar een project. Wij willen daaraan meewerken.

Lieve mensen, laten we vol toewijding doen wat Jezus ons vraagt als we het askruisje krijgen. Laten we ons in de kern van ons geloof vestigen, ons voornemen dat we willen delen met anderen en willen geloven in de Blijde Boodschap dat God zelf onder ons wil wonen.

Een hulp hierin is ook onze 'bidbus'.

Inleiding op de Asoplegging/Zalving

Terugvallen op wie we maar zijn als mens, uit stof en as opgestaan,
 uit klei geboetseerd en tegelijk bezield met de adem van God.
Het moet voldoende zijn. We moeten ons geen grotere maat aanmeten.
Zo mogen we met onszelf leven, mogen we een ander toegewijd zijn.

Laat ons gedenken dat wij, mensen,
mogen staan in de ruimte van dit heelal.
Die kwetsbare ruimte is ons gegeven met zoveel levenskansen
dat we met eerbied de aarde onder onze voeten
mogen betreden en bewerken. Ten dienste van al wat leeft.
Daarom willen we bidden en zingen:

Lied:  ♫  184 Wie zijn leven niet wil geven

Wie zijn leven niet wil geven,
niet wil delen met zovelen,
met een ander, gaat verloren.
Wie wil geven, wat hij heeft,
die zal leven, opgegeten,
die zal weten dat hij leeft.  (H. Oosterhuis)

Zo hoog als de hemel is boven de aarde
welft zich zijn genade over hen die eerbied hebben voor Hem.
Als een vader die zich over zijn kinderen ontfermt,
zo gaat de Eeuwige met ons om.
Hij kent ons en weet dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde.
Wij mensen, onze dagen zijn als gras, als bloemen op het veld,
door de wind bewogen en snel verwelkt.
Maar de liefde van de Eeuwige, zij blijft
voor hen die zijn verbond bewaren,
zijn woord ter harte nemen en het volbrengen.  (Uit Psalm 103)

Lied:  ♫  184 Wie zijn leven niet wil geven

Mag deze as voor jou teken zijn van hoop en geloof,
van ommekeer en nieuw begin.

Askruisjes/Asoplegging:‘Bekeer je en geloof in de Blijde Boodschap’

Zalving: ‘Gedenk dat je kind van God bent’

Luisterlied:  ♫  Samen staan we sterk (Stef Bos)     → https://www.youtube.com/watch?v=-OqX4xDjZlE 

Gebed over de gaven

Wat brood en een beker wijn,
waarin wij ons dagelijks leven herkennen,
zijn er om gedeeld te worden.
Dat beseffen we hier aan de tafel van Jezus.
Met U, God, roepen wij een halt toe aan de nooit ophoudende honger
naar meer en meer die ons dreigt mee te slepen.
Want U bent de Vader die in het verborgene ziet:
het kleinste gebaar van menselijkheid,
de samenscholing van hen die een betere wereld betrachten.
Het kan een ommekeer worden van onderuit, uw rijk van vrede in de maak.
Laat komen wat komen moet!

Bezinning

“Doe door te láten. Breng tot stand vanuit stilstand.
Weet vanuit niet-weten.
Wees groot in het kleine en zie het vele in het weinige.
Beantwoord onrecht zoals de natuur doet: met waarachtigheid.
Bereid het moeilijke voor vanuit het makkelijke.
Een heet bord soep begin je aan de rand.
De moeilijkste dingen ter wereld beginnen heel makkelijk;
de grootste dingen heel klein.
De wijze onderneemt geen grote dingen
en juist dat is zijn grootsheid”.

(Lao-Tse, Chinees filosoof uit de 6de eeuw v. Chr.)

Slotgebed

God, laat wat hier binnenskamers gebeurt uitdeinen in onze contacten
als een weldoende stroom die de wereld milder maakt.
Dat uw stem aan het woord komt
dwars doorheen het geraas dat de wereld inpalmt.
Uw stem die bevrijdt en heel maakt
die mensen en groepen bij elkaar brengt
naar een toekomst die pas leven is!
Amen.

Zending en Zegen

Samen willen we de juiste keuzes maken.
We krijgen de kans om in stilte, soberheid en solidariteit
onze weg te vinden.
Als 25% van de mensen meedoet, zal er iets veranderen.
Wij hebben een handig kaartje dat je kan lezen.
Zo geef je een hand aan familie, vrienden of buren
en kunnen we in deze vastentijd delen met elkaar.
Onze God, de Ene, brengt ons op een keerpunt.
Hij zendt zegen op de weg die wij samen gaan.

+ In de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.