4 zondag van de advent B - 'God gaat met ons mee'  (23/12/2023)

Opening

Vanaf vandaag brandt ook de vierde kaars, de kaars zal maar kort branden want morgenavond vieren we al Kerstmis.
Er komst steeds meer licht.
Het verwarmt onze harten en maakt ons blij.
We mogen ons verheugen: de Heer is nabij.
Verheug u! Gods liefde komt nabij. In alle verwarring, in het doolhof van het leven, in deze duistere tijden krijgen we extra licht:
een licht dat ons moed wil geven en ons oproept:
wees moedig en heb geduld!

Aansteken van de vierde adventskaars:  ♫  95  In onze donk're nacht

In onze donk’re nacht
Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
Vuur dat nooit meer dooft.

Openingslied:  ♫  19  Jij die bent

Inleiding  (Anja)

  • Angelus
    Voor mij een gebed uit het verleden; ik ken het van de verhalen van mijn ouders + schilderij dat bij ons thuis ophing + dat de paus het op zondagmiddag bidt.
  • Zoek de gelijkenissen met het evangelie van vandaag

V: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
A: En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
V: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
      Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen
      en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
A: Heilige Maria, Moeder van God,
      bid voor ons zondaars,
      nu en in het uur van onze dood. Amen.
V: Zie de Dienstmaagd des Heren.
A: Mij geschiede naar uw Woord.
Wees gegroet, Maria …
V: En het Woord is vlees geworden.
A: En het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet, Maria …
V: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
A: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
V: Laat ons bidden:
      Wij bidden U, Heer,
      stort uw genade in onze harten,
      opdat wij, die door de boodschap van de Engel
      de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen,
      door zijn lijden en kruis gebracht worden
      tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
      Door dezelfde Christus, onze Heer.
A: Amen.
V: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A: Zoals het was in het begin en nu en altijd
      en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lezing:  Lucas 1, 26-38  (NBV21)

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Homilie  (Anja)

Samen kijken naar de woorden van het Angelus:
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
- En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet ... letterlijk uit het evangelie van vandaag.

Zie de dienstmaagd des Heren.
- Mij geschiede naar uw woord. à letterlijk uit het evangelie van vandaag
Wees gegroet ...

En het Woord is vlees geworden.
- En Het heeft onder ons gewoond. Uit het begin van het Johannesevangelie: Jackie had het er nog vorige week over

Welk Godsbeeld?
Vraag: Ze heeft ontvangen van de heilige Geest: God vraagt – via de engel – toestemming aan Maria om niet langer God-almachtig-ver-in-de-hemel te zijn maar juist heel nabij te zijn. Mag ik in jou geboren worden en groeien? Een beetje zoals een kerstcadeau: wil je mijn cadeautje opendoen?
AntwoordMij geschiede naar uw woord: Maria’s antwoord is ‘ja’; ik wil mijn cadeautje van je open doen.

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond: Jezus wordt mens en heeft bij ons gewoond; hij is als ’t ware je buur.
Maw: God wil ons graag zien en daarom wil hij heel nabij komen, hij vraagt: Mag ik jou graag zien? ik wil in en bij jou wonen. ‘incarnatie’.

Wat antwoorden wij erop? Zeggen we: neenee, ’t hoeft niet, of zeggen we: kom maar af – zoals Maria.
Durven we ons toevertrouwen aan die eeuwige liefde en ons door die liefde laten omvormen?

Angelus wordt 3x/dag gebeden. Beeld je in dat wij dat eens zouden doen? Of we nu de teksten van het Angelus of iets anders gebruiken, dat maakt niet zoveel uit. Maar beeld je in dat we elke dag 3x expliciet tijd zouden maken om toe te laten dat God ons graag ziet; om ons daar eens goed bewust van te worden. Hoe zou ons dat omvormen?

Of zoals het einde van het Angelus het zegt:
stort uw genade in onze harten: laten we de liefde van God in ons toelaten en ons hiervan bewust zijn
opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis: opdat we doorheen de bergen en de dalen van het leven telkens nieuw leven mogen vinden

Verzoeningsmoment

Bezinning

Luisteren

als ik je vraag naar me te luisteren
en je denkt van alles te moeten doen
om mijn problemen op te lossen,
help je me niet, hoe vreemd het ook lijkt

luister,
alles wat ik wil is dat je naar me luistert,
niets zeggen, niets doen, gewoon …
luisteren

wanneer je het feit accepteert
dat ik me voel zoals ik me voel,
kan ik stoppen
met mijn pogingen je te overtuigen,
en kan ik proberen te zien
waar de achtergrond is van mijn problemen

zelfs vreemde gevoelens hebben zin,
wanneer men begrijpt wat erachter steekt

misschien helpt bidden daarom,
omdat God niet doet, niet praat
en niet probeert de zaken te regelen
hij luistert alleen,
en laat je zelf zoeken naar een oplossing

daarom bid ik je, luister naar me
en als je wil praten, wacht even
en dan zal ik naar jou luisteren

Leo Buscaglia