2 zondag van de vasten B  -  'Samen tegen de stroom in'  (24/02/2024)
"Samen macht herverdelen"

Lied:  ♫  Er kan hier wat veranderen  (campagnelied Broederlijk Delen 2024)

We hebben een probleem met een systeem
waar mensen worden uitgesloten.
Al winst en macht wat telt, 't is erg gesteld:
we zien de kloof steeds meer vergroten.
De groei, die slaat op hol. De maat is vol.
We zoeken daarom bondgenoten.

We leggen ons niet neer, gaan in 't verweer;
de actie zet ons in beweging.
En 'samen', ja dat werkt, het maakt ons sterk
en vastberaden in de kering.
Want delen, dat doet goed, het vraagt veel moed
om door te gaan voor herverdeling.

We brengen volk bijeen, tot iedereen
in waardigheid erbij mag horen.
Met partners wereldwijd, dezelfde strijd,
door hoopvol elkaar aan te sporen.
De daad moet bij het woord, kom mee aan boord;
want 'samen sterk' is onze keuze.

Er kan hier wat veranderen
in denken, doen en handelen,
de hele wereld kan gered
met elke stap door ons gezet.

Inleiding bij het thema van de vasten

 • We zijn vandaag de 2de zondag van de vasten. We begonnen de vasten op Aswoensdag. Pepijn maakte voor ons de ‘Bidbus’.
  Mag ik aan één van de kinderen vragen die naar voor te brengen?
 • Het thema van de tweede zondag van de vasten is: 'Samen macht herverdelen'.

Voor Jezus betekent dit leren het koningschap uit handen geven en dienaar van mensen worden.
Leven zoals Jezus betekent macht uit handen geven, naaste worden van mensen en vooral dienaar van het leven.
Voor ons als Effata betekent dit: niet ons eigen willetje centraal stellen, maar het belang van de gemeenschap voorop stellen.
Het betekent de overgang maken van ‘de gemeenschap voor mij’ naar ‘ik voor de gemeenschap’.
Voor de wereld betekent dit: macht herverdelen, een stem geven aan wie geen stem meer krijgt.
Het betekent ons hart en ons verstand herscheppen zodat we elkaar behoeden en doen leven.

Lied:  ♫  Herschep ons hart

Herschep ons hart, heradem ons verstand.
Dat wij elkaar behoeden en doen leven.

Maak ons tot uw gemeente.
Wees de stem die ons geweten wekt -
Verberg U niet (2x)

Lezing:  Marcus 9, 2-10  (NBV21)

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen kwam er een wolk, die hen overdekte, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.
Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat Hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

Homilie: Methode van de Ignatiaanse verbeelding gebruiken om de schoonheid & betekenis van Effata voor mezelf te zien.

Verbeelding

 • Ik nodig jullie uit je ogen te sluiten, het stil te maken en je open te stellen voor Gods stem in jou. God wil vandaag in jouw hart tot jou spreken.
 • We hoorden zonet het verhaal op de berg Tabor. Ik nodig je uit God te vragen om jou jouw Tabormoment met Effata te tonen. Dat kan een gebeurtenis zijn
  waarbij je je heel blij voelde voor, tijdens of na een viering of een concert of een andere activiteit of nog iets anders. Het kan ook een gebeurtenis zijn waarbij plotseling heel duidelijk was wat Effata voor jou betekent. Of een gebeurtenis waarbij je Gods aanwezigheid voelde in een activiteit van Effata of in een gesprek met iemand uit Effata.
 • Je laat in jou een moment naar boven komen waarbij je het gevoel had: Hier gebeurt iets dat groter is dan mezelf, hier wordt iets duidelijk, hier gebeurt iets heilig, hier ben ik op de berg Tabor. We maken het even stil om zo’n moment naar boven te laten komen.
 • Je mag erop vertrouwen dat de gebeurtenis die nu bij jou naar boven komt vandaag iets aan jou wil vertellen. Als je merkt dat er geen gebeurtenis uit Effata naar boven komt, maar iets anders, dan is dat ook goed.

Vragen ter reflectie
Vragen feiten
Ik nodig je uit die gebeurtenis opnieuw te beleven.

 • Waar was je op dat moment?
 • Wanneer was dit?
 • Met wie was je er?
 • Wat deed jij of jullie?
 • Wat gebeurde er eerst? En wat toen? En wat daarna?

Vragen zintuigen
Ik nodig je uit die gebeurtenis opnieuw te beleven met je zintuigen.

 • Wat zag je er?
 • Wat hoorde je?
 • Misschien ook: wat rook of smaakte je?
 • Wat voelde je?

Vragen gevoelens
Ik nodig je uit die gebeurtenis opnieuw te voelen.

 • Wat voelde je tijdens dat moment?
 • Was het Vreugde? Dankbaarheid? Verbondenheid?
 • Of eerder ontgoocheling, verdriet, boosheid?
 • Of was het een mengeling van verschillende emoties?
  Veranderden je gevoelens tijdens die gebeurtenis? Hoe dan?
  We geven elkaar even de tijd om die gebeurtenis in al zijn geuren & kleuren opnieuw te beleven.

Dialoog
Terugblik

 • Ik nodig je uit langzaam deze mijmering af te ronden. Hou je ogen nog even gesloten.
 • Je hebt nu jouw Tabormoment voor de geest gehaald. Ik nodig je uit om terug te blikken op deze oefening. Wat heeft deze oefening met jou gedaan? Welke nasmaak heeft deze oefening? Misschien voel je wel vrede, verdriet, troost, boosheid, verbondenheid,…? Het is allemaal goed.
 • Als je terugblikt op deze oefening, is er dan één woord dat naar boven komt drijven? Welk is dat?
  Welk woord vat voor jou deze oefening of het gevoel dat deze oefening bij jou teweegbrengt samen?

Uitwisseling

 • Het woord dat zonet bij jou naar boven is gekomen, is Gods zachte stem, het is Gods cadeau voor jou vandaag. Je mag zachtjes je ogen openen.
 • Mag ik enkele mensen uitnodigen om hun woord met ons te delen. Monique zal het opschrijven en Yvonne zal het bij Jezus hangen. Zodat hij er verder zorg voor kan dragen. We leggen ons woord, ons Tabormoment met Effata, ons cadeau van God in de handen van God.

Vredeswens

De weg naar de ander
is wegtrekken uit jouw eigen zekere wereld.
Wie de berg durft op te gaan,
zal nooit meer dezelfde zijn.

Daarom bidden wij in deze geest:
Heer Jezus, geef ons de moed en de kracht
om klaar te staan voor elkaar
in goede en slechte tijden.
Laat ons, geheel en al vervuld van jouw Geest,
teken zijn van jouw vrede hier op aarde.

Die vrede van de Heer zij altijd met ons.
En geven wij elkaar een teken van vrede en verbondenheid.

Broodbreking

Het visioen dat er meer dan genoeg is voor iedereen als wij breken en delen –
dát is het hart van onze viering.

Dus laten we ons leven, onze aandacht,
onze liefde, delen met elkaar en dát doen
wat gemeenschappen al eeuwen doen:
elkaar ondersteunen, bemoedigen en inspireren.
Laten we samen de hoop op een nieuwe wereld levend houden.
Laten we vieren dat we van ieder moment een nieuw begin kunnen maken.
Laten wij dat nieuwe begin voor elkaar betekenen, brood zijn voor elkaar.

Het brood staat voor ons klaar.
Als wij eten van dit brood, het breken, en delen met elkander …

♫ 17   Dan zal er vreugde zijn op aarde …

Als brood gebroken wordt, zei Jezus
dan wordt liefde uitgedeeld,
dan worden mensen gered en bewaard.

Deel dan dit brood met elkaar;
volg na wat je in handen neemt
en tracht voor alle mensen zo goed als God te zijn.

Kom dan en deel dit brood met elkaar.

Bezinning

De enige droom die waard is gedroomd te worden
is de droom dat je echt zou leven terwijl je levend bent
en slechts dood zou zijn wanneer je gestorven bent.
Dat je vreugde zoekt, ook op de droevigste plaatsen,
en schoonheid nastreeft tot in haar verste schuilhoeken.
Dat je nooit versimpelt wat gecompliceerd is
of ingewikkeld maakt wat eenvoudig is.
Dat je kracht respecteert, maar nooit de macht.
En boven alles:
dat je leert goed te kijken, probeert te begrijpen.
Dat je nooit zou wegkijken en nooit,
nooit zou vergeten en nooit opgeven.

(naar Arundhati Roy, Indische schrijfster-activiste)

Slotgebed

God,
ook wij willen vasthouden wat ons schitterend lijkt.
Zoals Petrus die op de berg
drie tenten wou optrekken.

Maar de weg van Jezus gaat verder in het dal,
waar keuzes moeten gemaakt worden
en tegenstand wacht.

Laat jouw stem die zegt:
“Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!”
ons wakker houden.

Geef dat wij elkaar steunen
om samen die weg te gaan.
Vandaag en de dagen die komen. Amen.

Zending

Laat los en je zal leven.
Neem wat afstand en luister naar elk woord dat leven geeft.
Dan kan je verder op weg,
vertrouwend op wat de toekomst ons brengt.
Durf vooruit te kijken en doe dat samen met iedereen die je ontmoet.