Openbaring van de Heer C  -  De Ster volgen'  (01/01/2022)

Openingslied:  ♫  6   De kracht

Kijk naar de stroom die zich een weg baant
door het land, door akkers, dorpen heen.
Zijn bron is ergens ver ontsprongen.
Het gaat zijn weg en niemand weet waarheen.
Zo vloeit er ook een stroom vol leven,
in elke mens, in jou en mij.
Een droom die speelt, je doet bewegen,
je weerbaar maakt oneindig echt en vrij.
't Is een kracht die je doet leven?
't is de kracht die je diep voelt.
't Is de wil die je doet groeien
zodat je sterk staat en niet ondergaat.
Ook in jou leeft zo een kracht,
ook in jou leeft zo een kracht.

Zoals die stroom steeds weer zijn weg herneemt,
voel je elke dag een beetje meer:
wie je wel bent, wat 't leven met je voor heeft,
je leert vertrouwen, hopen altijd weer.
Zo deinen wij zacht ingenomen
in de kring van iemands adem mee.
Je deelt zo stil elkanders pijn en dromen
met zo een liefde eind'loos als de zee.
't Is de kracht die je zo liefmaakt.
Heel teder broos en echt.
't Is de kracht van iemand houden
zodat je sterk staat en niet ondergaat.
Ook in jou leeft zo een kracht,
ook in jou leeft zo een kracht.

't Is de kracht die je echt mens maakt
zoals God het heeft bedoeld.
Als je leeft zoals Hij voordeed,
weet dat je sterk staat, je zo nooit ondergaat.
Ook in jou herleeft Zijn kracht,
ook in jou herleeft Zijn kracht.

Inleiding  (Frans)

We zijn nog altijd in de kersttijd. Buiten is het nog het grootste deel van de dag donker.
En toch kwam met kerstmis Gods Licht terug in ons leven om ons de weg naar geluk te wijzen.

Vandaag viert de kerk het feest van de Openbaring: Jezus is in de wereld gekomen voor iedereen.

Matteüs vertelt ons over drie geleerden uit het Oosten, niet-joden, die gelezen hebben over een nieuwe koning en hem een bezoek willen brengen.
We horen wat ze allemaal meemaken.

God liet - en laat - zich vinden door iedereen.
Niet in de paleizen van de machthebbers.
Niet in pracht en praal - die zijn niet belangrijk, daar gaat het niet om.
Wel in eenvoudige omstandigheden, in de vorm van een kind.
Kwetsbaar, maar niet weerloos, want vol van ontwapenende Liefde.

En wij, zijn wij ook werkelijk op zoek naar het Kind, naar Jezus en laten we ons door Hem raken?
Of  kiezen we er eerder voor om alles maar bij het oude te laten?

Luisteren we naar het verhaal volgens Matteüs.

Lezing:  Matteüs 2, 1-12  (NBV)

Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.
Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem.
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden.
‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet:
“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’

Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was,
en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden:
‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’

Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit,
totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was.
Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.
Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder.
Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer.
Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre.

En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Deelmoment  (Frans)

Het is duidelijk dat God mensen aanspreekt, roept. Niet alleen de gelovigen, maar iedereen. Dat blijkt duidelijk uit het verhaal van de drie wijzen.
Ze zoeken een goede leider, iemand die zal zorgen dat de mensen het goed hebben, dat ze in vrede kunnen leven.

Is vrede - verbondenheid - niet iets waar we, zeker in deze kersttijd, allemaal naar op zoek zijn, op hopen?

In de eerste plaats vrede in ons hart: leven in verbinding met onszelf, met de mensen om ons heen, met de natuur en met de Scheppende Kracht, de Liefde van God.

Maar ook vrede in de wereld ondanks alle verschillen inzake godsdiensten, sociale geledingen, huidskleur, geaardheid, enz.

Maar we merken, zowel in de media als in onze onmiddellijke omgeving dat vrede niet zo vanzelfsprekend is. Een paar voorbeelden:

  • De oorlogen en dreigende conflicten op verschillende plaatsen op de wereld.
  • Het bouwen van muren van ijzer én muren van vooroordelen en zelfbescherming tegen mensen die op zoek zijn naar betere leefomstandigheden,
    de vluchtelingen.
  • Ook Covid, waarbij de opdeling tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden soms verwijdering meebrengt, die mensen het gevoel geeft om buitengesloten en/of uitgestoten te worden. Een opdeling die soms ook voor problemen zorgt binnen families.

Het evangelieverhaal van vandaag nodigt ons uit om voor verbinding met Gods Liefde te kiezen.
Het reikt ook ons een Ster (sterretjes) aan die ons de weg te wijzen om, in navolging van Jezus, aan een betere wereld te werken.

Hoe dan? Door ons open en ontvankelijk op te stellen, te delen van wat we hebben en te luisteren naar “de droom van Godswege” om wanneer het nodig is een andere weg in te slaan.

We zijn vandaag ook 1 januari. Het moment van goede voornemens …
Ik wil jullie daarom uitnodigen om het even stil te maken en na te gaan wat jij in de komende week zou kunnen doen, iets waarmee je een beetje buiten je comfortzone treedt maar wel een stap zet naar meer verbondenheid met anderen toe? Eén actiepuntje volstaat!

  • Misschien zie je iemand die je wel “kent van zien” maar die je niet “echt kent”? Wat kan jij doen om mekaar beter te leren kennen?
  • Of is er iemand waar je mee in onmin leeft. Welke stap kan jij zetten om terug tot een meer normale relatie te komen?

        Of is er iemand in de familie of de kenniskring die anders kijkt naar vaccinatie dan jezelf en waardoor je verwijdering ervaart?
        Kan jij een stap zetten om tot meer wederzijds begrip te komen?

  • Of is er iemand die je een plezier kan doen, vb door een bezoekje te brengen, boodschappen te doen, of toch eens dat spel te spelen dat hij of zij zo graag speelt (maar jij minder graag speelt)?
  • Of is er iemand die behoeftig is, materieel en/of sociaal en die jij wat vooruit kunnen helpen?
  • Of … (vul zelf maar aan)

[Even stilte met beetje gitaargetokkel op de achtergrond]

Ik hoop dat jullie één actiepuntje gevonden hebben, of toch minstens een aanzet daartoe.

Laten we, zoals de Drie Koningen, ons laten inspireren door God en de Ster volgen op weg naar een wereld vol Vrede voor alle mensen van goede wil.
Dan zal 2022 ook voor ons een goed en hoopvol jaar zijn!

Willen de jongeren de tafel klaarmaken?

Offerandelied:  ♫  112   Ik zoek een land

Ik zoek een land waar vrede is,
waar haat en nijd verdwenen is

en waar de mensen hand in hand
tezamen leven, in dat land.

Ik zoek een stad waar vrede is,
waar eenzaamheid te dragen is
en waar de mensen zorgen dat
er niemand doodloopt in die stad.

Ik zoek een huis waar vrede is,
waar liefde ons tot woning is
en waar de mensen last en kruis
tezamen dragen in dat huis.

Ik zoek een mens die vrede is,
die  ons een weg tot leven is
en die de mensen op doet staan,
de handen aan de ploeg laat slaan.

Ik zoek een land dat niet bestaat,
een droom die haast verloren gaat,
een stad, een huis, een luchtkasteel,
o, God, vraag ik misschien te veel?

Tafelgebed:  201  Heer onze God, wij danken U

Onze Vader   +   Vredeswens

Bezinning:  Er moet een ster zijn

Er moet een ster zijn
voor iedereen die zoekt
naar wegen en naar woorden
om anderen tegemoet te gaan.

Er moet een ster zijn
voor degene die zoals een herder
zijn tred vertraagt met aandacht
voor de achterop geraakten.

Er moet een ster zijn
voor wie amper overeind blijft
maar de verwachting
als een fakkel in zijn ziel bewaart.

Er moet een ster zijn
voor degenen die het licht in zich dragen
en overal vuurtjes aansteken
waaraan men zich verwarmen kan.

Er moet een ster zijn
voor wie de wijsheid en de eenvoud leren
om in een doodgewoon gebeuren
het buitengewone van menszijn te ontdekken.

Er moet een ster zijn
Voor jou!

Kris Gelaude

Zegen:  ♫  102   De Heer zegene u

De Heer zegene u. De Heer zegene u.
De Heer zegene u en Hij behoede u.
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig. Amen.

De Heer zegene u. De Heer zegene u.
De Heer zegene u en Hij behoede u.
De Heer verheffe zijn aangezicht over uw leven
en geve u vrede. Amen.