3 zondag van de vasten C  -  19/03/2022

Openingslied:  ♫  81   Door de wereld gaat een woord

Refrein: Here God wij zijn vervreemden door te luist'ren naar uw stem, breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jerusalem.

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort.
Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.

Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed,
die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.

Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.

Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Lezing: Exodus 3,1-8a.13-15  (NBV21)

Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep Hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.

De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben Ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden.

Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ Ook zei Hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil Ik voor altijd heten, met die naam wil Ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’”

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Bezinningslied:  "Onbereikbaar (Lied van Mozes)"  -  Stef Bos

De zon komt op
Ik zie in de verte
Een groene vallei
Voorbij de rivier
Tijd om te rusten
Tijd voor de stilte
Mijn ogen zijn moe
Ik heb zoveel gezien

En ik zag de vrije val
Zag het gouden kalf
Zag ze drinken en dansen
Om zichzelf te vergeten
Ik zag een heilig vuur
En ik zag het diepste dal
Water uit een rots
Brood viel uit de hemel

En nu sta ik hier
Op een grens in de tijd    
Dit is het eindpunt
De reis is voorbij
En daar aan de overkant
Ligt het beloofde land
En het is
Onbereikbaar dichtbij

Ik kan deze tijd
Soms niet meer lezen
Teveel onheils profeten
Met het hart op de tong
Ik zie mijn volk
Vaak ontevreden
En ze weten soms  zelf niet
Waarom

En ik dacht dat ik altijd
Opnieuw kon beginnen
Maar ik heb vaak
Te veel verkeerd ingeschat
Laat iemand anders het Loflied maar zingen
Ik heb alles gegeven
Wat ik had

Offerandelied:  ♫  59   Geproefd, geleefd, herkend

Geen ander brood dan wat door onze handen gaat.
Geen ander woord dan wat aan mensen adem geeft.
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, onnoembare geliefde.

Geen ander licht dan dat in onze ziel gelegd.
Geen and're kracht dan zout van deze aarde zijn.
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, een levende nabije.

Geen and're weg dan die door Jezus werd gegaan.
Geen ander vuur dan aangeblazen door zijn Geest.
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, Gij eeuwige getrouwe.

Tafelgebed:  ♫  86   Ik zal er zijn

Het visioen dat er meer dan genoeg is voor iedereen als wij breken en delen – dát is het hart van onze viering.
Dus laten we ons leven, onze liefde en onze aandacht delen met elkaar
en dát doen wat gemeenschappen al eeuwen doen: elkaar ondersteunen, bemoedigen en inspireren.

Laten we samen de hoop op een nieuwe wereld levend houden, hoe die wereld er dan ook uit gaat zien.

Laten we de vlam brandend houden, die passie voor een rechtvaardige, een vriendelijke wereld.

Laten we vieren dat we ieder moment een nieuw begin kunnen laten zijn.

Laten wij dat nieuwe begin voor elkaar betekenen, brood en wijn zijn voor elkaar.

Laten we dat bidden en uitzingen met tafelgebed nr. 86 …

Onze Vader

Laten wij ons richten tot God
die niemand van ons vergeet en zich kenbaar maakt met de naam ‘ik zal er zijn voor jou’.
Een God die ons zo nabij wil zijn dat Jezus Hem aansprak met Vader.
Leggen wij al onze noden en verlangens in het gebed dat wij van Jezus ontvangen hebben.

Onze Vader …

Vredeswens

Goede God,
laat jouw aangezicht zien in mensen
die barrières slopen,
die openingen maken waar wegen afgesloten zijn.
Laat jouw stem horen in mensen
die geloofwaardig spreken en handelen.
Laat jouw licht schijnen in mensen
die krachtig zijn in hun mededogen,
in mensen die mild zijn in hun oordeel.
Dan zal menswaardigheid opbloeien en vrede heersen.
Moge die vrede van de Heer met ons zijn.
En geven wij die boodschap van vrede door aan elkaar …

Lied:  ♫  35  Hevenu shalom alechem

Hevenu shalom alechem, hevenu shalom alechem.
Hevenu shalom alechem, hevenu shalom, shalom, shalom alechem.

Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede van God.
Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer.

Broodbreking

Jezus toonde ons dat er genoeg is voor iedereen, als wij met hen leren delen in verbondenheid.
Wij worden opgeroepen om te geloven en te leven in gemeenschap met Hem.

Het brood staat voor ons klaar.
Als wij eten van dit brood, het breken en delen met elkander ...
dan zal er vreugde zijn op aarde …

♫  17   Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede in Jezus' Naam.
               Door Hem en met Hem bieden wij U barmhartige Vader, dit dankoffer aan.
               In de gemeenschap van de Kerk die leeft door Jezus' Geest
               vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Brood breken is een profetisch gebaar van Gods aanwezigheid onder ons.

Als brood gebroken wordt, zei Jezus
dan wordt liefde uitgedeeld,
dan worden mensen gered en bewaard.

Deel dan dit brood met elkaar;

volg na wat je in handen neemt en tracht voor alle mensen zo goed als God te zijn;
en laat van je uitgaan, van hand tot hand, van mens tot mens,
de liefde, de vrede, het Lichaam van Christus …

Bezinning:  (Walter)

Ontdek jouw braambosmoment …

De wereld draait zot.
De oorlog in Oekraïne. Wie kan dat nog begrijpen?

Corona blijft nog sluimeren.
Het klimaat gaat door met opwarmen.
En ga zo maar door …

Het is een bekoring om onze rug naar de wereld te keren.
Laten we gaan wandelen in de natuur en naar de schapen kijken.
Laten we ons terugtrekken in onszelf, in onze kleine wereld.

Maar misschien kan er juist op dat moment iets vurig gebeuren.
Misschien kan je geraakt worden door een ‘engel’.
Een boodschapper van God breekt op je in.
Het kan doorheen een tekst, een ontmoeting,
een beeld op de televisie dat je rechtstreeks aanspreekt.

Je draait de knop van je verstand lager en zet de knop van je hart open.

Je laat je raken en luistert diep naar wat dit vurig moment van God je wil zeggen.
Je wordt verrast door jouw brandend braambos.

En als je jouw hart helemaal opent
zal dat brandend braambos je een opdracht geven.
een zending, uniek op jouw maat.
Vang een vluchteling op.
Geef voor 12-12. Deel van je overvloed.
Spreek die persoon aan …
Allemaal duidelijke boodschappen
om de wereld mooier, zorgzamer en warmer te maken.

Je aarzelt om je hart te volgen.
Maar jouw braambos heeft nog een extra persoonlijke boodschap.
Je staat er niet alleen voor.

God of beter die warme aanwezige positiviteit
die je met je hart en hoofd kan voelen is er en zal er altijd zijn …
als jouw witte schaduw.

Handel de komende dagen zonder angst of twijfel midden in de wereld
en weet je tegelijk helemaal gedragen door Gods warme aanwezigheid.

Vertrouw, het komt goed met deze wereld.
God laat zijn volk nooit in de steek.

Slotgebed

God, Jij die er wilt zijn voor ons,
Jij hebt ons beloofd om met ons mee te gaan
op onze levensweg.
Ontsteek in ons jouw Vuur
opdat wij vrede zouden brengen waar strijd heerst,
toekomst zouden scheppen
voor hen die geen toekomst meer zien.
Geef ons een gevoelig oor en opmerkzame ogen,
zodat wij handen en voeten kunnen geven aan jouw belofte van trouw en bevrijding.

Amen.

Zegenwens

Moge God ons zegenen met onrust,
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties,
zodat er diepgang is in onze harten.

Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen,
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen,
die we plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid
dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld.
Zodat we doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.