22 zondag door het jaar C  (27/08/2022)

Openingsgebed

God,
Jij die al wat is,
geschapen hebt en leidt,
Jij die door ons
genoemd mag worden: Vader,
aan Jou dragen wij in eerbied
dit samenzijn op.

Wij delen brood,
wij delen wijn,
en wij ontmoeten elkaar
in Jouw Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Openingslied:   115  Drempelgebed

Wij komen biddend voor U staan
en roepen U eerbiedig aan.
O God die leven zijt en licht,
op U is onze hoop gericht.

Vader die in de hemel zijt,
uw goedheid is van eeuwigheid;
wees ons op aarde zeer nabij,
in uw ontferming schuilen wij.

Heer Jezus, Gij weet hoe de haat
de liefde naar het leven staat.
Gij kent het vallen van de nacht,
uw opstanding is onze kracht.

Heilige Geest, wees zelf het lied
dat troost geeft in ons zielsverdriet.
O licht dat in uw hoge staat
de wereld ver te boven gaat.

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Lezing: Lucas 14, 1.7–14  (NBV21)

Toen Hij op sabbat in het huis van een vooraanstaande farizeeër was, waar Hij voor een maaltijd was uitgenodigd, werd Hij scherp in het oog gehouden.

Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want Hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: ‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: “Vriend, kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aanligt. Want wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.’

Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug. Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Offerandelied:  ♫  64   Samen zitten wij

Refrein:  Samen zitten wij aan dezelfde tafel,
                    samen eten wij van hetzelfde brood:
                    rijken en armen delen met elkander,
                    samen dankend onze God ...

Samen eten is samen delen,
is leven voor elkaar.
Samen eten is samen leven,
is delen voor elkaar.

Brood dat alleen gegeten wordt,
is brood zonder zout, zonder smaak.
Brood dat gebroken, gegeven wordt,
is brood dat gelukkig maakt.

Lachen alleen is huilen alleen,
is eten van droog brood.
Samen huilen is samen lachen,
is opstaan uit de dood.

Kom dan allen als vrienden samen
en maak de tafels klaar.
Neem uw brood mee, uw geld, uw leven
en deel het met elkaar.

Tafelgebed:  204  Gij die uw gemeente bijeen roept

Bezinning:  In Gods ogen

Op het bruiloftsmaal
van het Rijk Gods,
daar worden laatsten eersten;
groten worden er klein.
De wereld wordt er omgedraaid.

Wat in onze ogen belangrijk is
verliest al zijn waarde.
Er is maar één richtlijn:
wie ben ik voor anderen.
Mijn plaats wordt bepaald
door de ruimte die ik geef
aan anderen, vooral aan de minsten.

De waarde van mijn leven
wordt afgemeten aan mijn waardering
voor hen die worden ondergewaardeerd.
Ik ben er belangrijk
voor zover ik belang hecht
aan hen die niet gezien worden.

In Gods ogen word ik iemand
als ik anderen zie met zijn ogen:
ogen die liefde uitstralen
en die ruimte scheppen;
ogen die anderen zien staan
en die zich niet sluiten
voor het leed van de wereld.

Wim Holterman osfs