Pinksteren B  (22/05/2021)

Openingsgebed

God,
Jij die al wat is, geschapen hebt en leidt,
Jij die door ons genoemd mag worden: Vader,
aan Jou dragen wij in eerbied dit samenzijn op.

Wij delen brood, wij delen wijn,
en wij ontmoeten elkaar in Jouw Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Lied:  12 Uit vuur en ijzer

Uit vuur en ijzer zuur en zout
zo wijd als licht zo eeuwenoud
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn
om zout en zoet en zuur te zijn
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn
om anderman een woord te zijn
om niemand weet hoe groot en klein
gezocht gekend verloren.
Om avond- en morgenland
om hier te zijn en overkant
om hand in een andre hand
om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn
om lippen water dorst te zijn
om alles en om niets te zijn
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet
door vuur dat mensen samensmeedt
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.

Lezing: Hand 2, 1-11  (NBV)

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’

Tafelgebed:  140 Thuma mina (Zend mij Heer)

Thuma mina, thuma mina, thuma mina Nkosi yam.

Rond uw woord roept Gij, o Heer, ons altijd weer opnieuw bijeen,
prent het in ons hart voorgoed en blijf zo levend onder ons.

Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zo bekend met ons
dat onze namen staan geschreven in uw hand.
Geen mens zult Gij vergeten, dankzij Jezus de Christus, de zoon van uw genade,
die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden
om tranen te drogen van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn.

Rond uw tafel, Heer, zijn wij uw eigen volk, uw kinderen,
dankend prijzen wij uw naam en delen met elkaar uw brood.

Wij danken U dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept.
Wij danken U dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen,
Hij zegende U, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
Neem, eet, zo wil ik bij u zijn: gegeven als dit brood.

Ook nam Hij de beker, zegende U weer en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
Neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe,
het altijddurende verbond, Mijn leven, voor u en alle mensen gegeven.

Rond uw tafel, Heer, zijn wij uw eigen volk, uw kinderen,
dankend prijzen wij uw naam en delen met elkaar uw brood.

Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die dood heeft gezien,
die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt hoog boven alle namen.
Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal, uw rechterhand,
en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker
en door dit brood dat wordt gedeeld.

Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid.

Roep ons wakker voor uw dag, Heer, doe uw toekomst opengaan,
maak ons nieuw, herschep ons tot uw beeld, uw adem, woord en licht.

Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood;
en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede;
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij u uit kracht van Hem,
de Mensenzoon hier in ons midden.

Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde, en komen zal uw koninkrijk
door Hem en met Hem in kracht en in Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Vredeslied:  35 Hevenu shalom alechem 

Hevenu shalom alechem, …
Ik wens je vrede van God, …

Broodbreking:  209 Telkens als wij eten van dit brood

Telkens als wij eten van dit brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij zijn dood en dat hij leeft, Jezus Messias.

Die ons aanspreekt, ondervraagt, bemoedigt, troost, vermaant
die ons verschijnt in woorden van genade ‘heb elkander lief.’
Die tot ons zegt: Doe dit en denk aan mij.
Breek je brood en deel je levenskracht, schenk je hartenbloed om liefdes wil,

geef je leven zoals ik het gaf: wees mijn zachte kracht mijn lichaam en mijn ziel in deze wereld.

©  Effatakoor 2011

Lied na de communie:  197 Pazzo per amore   

Pazzo per amore, amore di Dio. Sempre amore, sempre per te.

Pazzo per amore, amore di Dio. Sempre amore per te.

Wat, wat je ook doet, mijn liefde zal bij jou zijn.
Waar, waar je ook bent, mijn liefde is daar.  Pazzo …

Whatsoever you don my love will surround you.
Wheresoever you go, my love will be there.  Pazzo …

Bezinning

De Geest blijft in ons ademen.
Fluisterend komt Hij in ons aanwezig.

Hij geeft ons het duwtje om niet ons eigen kleine ego van jaloezie, woede, kliekjesmentaliteit, geroddel en geruzie te volgen, maar te kiezen voor de gaven van de Geest.

In de Galatenbrief van Paulus lezen we: ‘De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst’.

Voorbeden:  123 Roep onze namen 

Roep onze namen, dat wij u horen, dat wij weer ademen, dat wij u leven.

Heilige Geest, adem in ons. Laat ons bidden om LIEFDE.
Dat wij open mogen staan voor Gods eeuwige en voortdurende liefde in ons. Dat wij op onze beurt ook anderen mogen liefhebben.

Heilige Geest, adem in ons. Laat ons bidden om VREUGDE
Dat we ons niet opsluiten in klagen en zagen, maar de vreugdevolle dingen in ons leven kunnen zien en met anderen delen.

Heilige Geest, adem in ons. Laat ons bidden om VREDE.
In het bijzonder voor de situatie in Israël-Palestina en zovele andere conflicthaarden in de wereld. Dat we zelf mensen van vrede worden overal waar we komen.

Roep onze namen …

Heilige Geest, adem in ons. Laat ons bidden om GEDULD.
Dat we mogen volhouden bij ziekte of tegenslag, we denken in het bijzonder aan de langdurig zieken in onze gemeenschap zoals Fons.

Heilige Geest, adem in ons. Laat ons bidden om VRIENDELIJKHEID.
Dat we steeds de kracht mogen vinden om anderen hartelijk te begroeten en te vragen hoe het met hen gaat.  

Heilige Geest, adem in ons. Laat ons bidden om GOEDHEID in onze verwarde wereld.
Dat we niet ophouden daden van kleine goedheid te stellen als dam tegen ontgoocheling en verbittering.

Roep onze namen …

Heilige Geest, adem in ons. Laat ons bidden om GELOOF.
Dat we steeds blijven geloven en werken aan een toekomst waar iedereen zich geliefd en gewaardeerd voelt. Dat we durven geloven in de Liefde.

Heilige Geest, adem in ons. Laat ons bidden om ZACHTMOEDIGHEID.
Dat we zacht en mild zijn voor onszelf en anderen. Dat we met respect en zorg omgaan met wie kwetsbaar is.

Heilige Geest, adem in ons. Laat ons bidden om ZELFBEHEERSING.
Dat we ons niet laten meeslepen door elke roddel en kritiek die we krijgen, maar dat we kunnen luisteren naar wat de andere ons écht wil zeggen.

Roep onze namen …

Slotgebed  (Luc)

God, wat heeft het te betekenen
dat Gij ons samen brengt als mensen
die van elkaar houden en voor elkaar zorgen?

God, wat heeft het te betekenen
dat Gij ons oproept om de boodschap van Jezus
verder uit te dragen in woord en beleving?

God, wat heeft het te betekenen
dat Gij ons raakt met het vuur van uw liefde,
die ons hart verwarmt?

God, wat heeft het te betekenen
dat uw Geest ons raakt, ons sterkt, ons inspireert?

God, wat heeft dat te betekenen?

Help ons het te vatten.

Amen.

Zegenbede:  57 Gezegend deze dag

Gezegend deze dag.
Gezegend het omhelsende licht.
Gezegend in mensen die goddelijke kracht
weerspiegelend uw aangezicht.
Eerste gezegende, Vader, Zoon en bezielende Geest.

Slotlied:  Magnificat (Taizé)

Magnificat, magnificat anima mea Dominum
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.