Pasen B  (03/04/2021)

Lied:  ♫ 63  Alles begon met God

Alles begon met God, het water en het licht en de mens en het vuur en de liefde:
het begon met God.

En de mens met zijn ogen om de zon te zien en te wand'len in het licht,
in dat licht de and're mens te zien, die met Hem gaat!

Alles begon met God, ...

En de vlam en het vuur dat ons verlicht en warmt en het vuur dat brandt
en het kruid dat in de as opschiet, begon met God!

Alles begon met God, ...

En de mens met zijn handen om een bloem te plukken en te bouwen aan een huis,
er te wonen met de kinderen naar Hem gemaakt.

Alles begon met God, ...

Welkom door Victor & Lucas

Ik zeg welkom aan alle kinderen.
Kom wees blij. We vieren feest!
't Is Pasen!

Aan alle jonge mensen, een lieve welkomgroet.
Misschien zit je met je hoofd vol dromen.
Feest toch mee!
't Is Pasen!

Welkom aan alle papa's en mama's, opa's en oma's.
Heb je zorgen of wat verdriet.
Toe, vergeet het en feest mee!
't Is Pasen!

Welkom ook aan alle mensen die geen gezin hebben.
Waar je ook woont, wie je ook bent.
Iedereen hoort erbij.
't Is Pasen!

Openingsgebed

God,
Jij die al wat is, geschapen hebt en leidt,
Jij die door ons genoemd mag worden: Vader, Moeder,
aan Jou dragen wij in eerbied dit samenzijn op.
Wij hebben het lijden en de dood van Jezus herdacht.
Wij geloven in jouw belofte dat leven sterker is dan dood.
Daarom willen wij vandaag vieren dat Jij Jezus tot leven hebt gewekt
en dat Jij leven geeft aan elke mens.
In dat leven voelen wij ons verbonden met Jou en met elkaar,
Jij die voor ons bent: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Lezing: Scheppingsverhaal  (Genesis 1, 1-2, 3)

In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was nog woest en doods, maar Gods geest zweefde over het water.
God sprak: ‘Er moet licht zijn,’ en er was licht.

En God zag dat het licht goed was.

 God sprak: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen
dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ En zo gebeurde het.
God sprak: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen,
zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het.

En God zag dat het goed was.

God sprak: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen:
zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’
En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort:
allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin.

En God zag dat het goed was.

God sprak:
 ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht.
En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten,
het grootste om over de dag te heersen,
het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren.

 En God zag dat het goed was.

 God sprak: ‘Het water moet wemelen van levende wezens,
en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’
En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens
waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft.  

God zegende ze met de woorden:
 ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee.
En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’

En God zag dat het goed was.

God sprak: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen:
vee, kruipende dieren en wilde dieren.’
En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren,
al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt.

En God zag dat het goed was.

God sprak: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn,
die op ons lijken;
zij moeten zorg dragen voor de vissen van de zee en de vogels van de hemel,
voor het vee, voor de hele aarde en voor alles wat daarop rondkruipt.
’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij
hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.
Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk,
bevolk de aarde en zorg voor alles wat er leeft.’

God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.

 

Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.
Op de zevende dag had God zijn werk voltooid,
op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.
God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig,
want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

Wijding van het vuur en de paaskaars

Zon en maan, licht aan de hemel,
warmte op aarde voor dag en nacht –
God het is het werk van uw handen,
maar nog meer zijt Gij het Licht
dat ons aanstoot,
een vonk van hoop in ons bestaan.
Zegen dan dit vuur en deze paaskaars.
Laat haar branden als licht voor een nieuwe dag,
en als teken van Jezus die leeft,
als licht voor allen wiens leven donker lijkt,
in het bijzonder door het lijden en de dood
in deze corona-pandemie.
Wees Licht voor ieder van ons,
hier en nu en altijd. Amen.

Lied:  ♫ 13  Lied aan het licht - strofe 1

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen,
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

©  Effatakoor 2011

Lezing: Doortocht door het water(naar Exodus 3, 14, 15)

God sprak tot Mozes: Ik heb de ellende van mijn volk gezien, zijn schreeuwen om vrijheid gehoord.
Ja, ik ken hun lijden. Daarom stuur ik u naar de Farao. Gij moet mijn volk wegvoeren uit Egypte.

En Mozes deed wat Jahweh hem vroeg.
Het duurde zijn tijd eer Mozes zijn angst en onzekerheid overwon. Maar het lukte hem.
En de Farao liet het volk van Israël uit zijn land vertrekken.
Ook dat duurde zijn tijd, want tot 9 maal toe krabbelde hij terug.
Pas de 10e keer liet hij ze gaan.

Maar het volk was amper vertrokken of de stemming van de koning sloeg om.
Hij kreeg spijt over het verlies van zoveel slaven.
Daarom riep hij al zijn soldaten op, wagens werden ingespannen en het leger van Farao zette de achtervolging in.
Toen de Israëlieten de blinkende helmen zagen van hun achtervolgers, brak er paniek uit in hun kamp. Ze schreeuwden naar Mozes:
Heb je ons daarvoor uit Egypte geleid, om hier samen met heel het volk te sterven in de woestijn?

Maar Jahweh sprak tot Mozes: Strek uw hand weer uit over de zee, dan golven de wateren weg en kunnen jullie de zee oversteken.

Zo deed Mozes. En het volk trok langs het water weg naar de overkant.
Tegen de ochtend golfde de zee weer naar haar oude plaats terug.
Het volk van Jahweh God, dat door de droge zee getrokken was, werd door de Heer gered.
Zij kregen ontzag voor hun God en zongen de Heer een loflied toe.

Wijding van het water

God,
Gij die het water hebt geschapen als bron van leven voor alles wat leeft,
Gij hebt de Israëlieten doorheen het water geleid
op hun weg van bevrijding uit verdrukking en slavernij;
Jezus hebt Gij uit het water van de dood doen opstaan als ‘levend water’,
bron van nieuw leven voor allen die in Hem geloven.

Zegen dit water,
opdat het in allen die erin gedoopt worden of ermee gezegend worden
een bron zou worden van eeuwig leven. Amen.

Lied:  ♫ Laudato Si

Laudato si, o mi Signore,
laudati si, o mi Signore,
laudati si, o mi Signore,
laudato si ...

Om de zon, de maan, de sterren.
Om 't heelal en al de schepselen.
Om de vissen en de bomen
en om 't vuur, de waterstromen.

Evangelie:  Marcus 16, 1-8

Toen de sabbat voorbij was, gingen Maria van Magdala
en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome reukwerk kopen om hem te zalven.
En heel vroeg in de ochtend, de eerste dag van de week, gaan zij naar het graf,
de zon was net opgegaan.
En ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal de steen voor het graf wegrollen?’
En ineens zien zij dat de steen al weggerold is, het was ook een hele grote.
En ze gingen het graf binnen
en zagen, rechts, een jonge man zitten in een wit gewaad.
En ze stonden verstomd van schrik.
Maar hij zei: ‘Niet bang zijn.
J
ullie zoeken Jezus van Nazaret, die ze gekruisigd hebben?
Hij is opgestaan, hier is hij niet.
Kijk, de plaats waar ze hem hadden gelegd.
Maar ga nu, ga aan zijn leerlingen en aan Petrus vertellen:
hij gaat jullie voor naar Galilea.
Daar zul je hem zien, zoals hij je gezegd heeft.’
En ze liepen naar buiten, ze vluchtten weg van het graf.
Ze beefden, ze waren totaal buiten zichzelf.
Ze vertelden er niets van, aan niemand.
Ze waren bang.

Lied:  ♫ 172  Laudate Dominum 

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes,Alleluia!

Homilie (Luc)                                            dia met detail beeld Sieger Köder

Hernieuwing van de doopbeloften

Geloven jullie in God, bron van alle leven? 

Wij geloven in God, de Vader van alle mensen.
Hij is de bron waaruit het leven ontspringt.

Geloven jullie in Jezus?

Wij geloven in Jezus Christus, zijn Zoon,
die geleden heeft en gestorven is,
maar op de derde dag verrezen is.
Hij leeft onder ons.

Geloven jullie in de heilige Geest?

Wij geloven in de heilige Geest die voortleeft in ons.
Hij is onze levensadem.

Geloven jullie in de gemeenschap van de kerk?

Wij geloven dat Jezus is opgestaan
en dat wij steeds kunnen opstaan in zijn Geest.
Door het doopsel zijn wij getekend
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Wij zijn opgenomen in de gemeenschap van mensen die in Hem geloven,
en wij geloven in de verrijzenis en in het eeuwig leven.

De Heer is opgestaan.
Hij is het licht in deze wereld.
Met dit licht gaan wij hoopvol op weg. Amen.

Voorbeden (door onze toekomstige Vormelingen) 

Lucas:
Laten we nogmaals bidden voor Lukas.
Hij keek vast en zeker uit naar zijn taak als mijn Effata peter.
Ik hoop dat het daar goed gaat in de hemel en dat hij van daaruit over ons waakt

Elise:
Laten we bidden voor alle mensen die zich eenzaam voelen tijdens deze corona tijden.
Ik hoop dat ze toch kunnen genieten van kleine geluksmomenten en kracht vinden in hun geloof.

Pepijn:
Laat ons bidden voor het zorgpersoneel.
In het bijzonder voor het personeel op de kinderafdeling,
omdat ze elk kind zo goed mogelijk verzorgen zelf in deze moeilijke tijden.

Gijs:
Laat ons bidden voor het klimaat, waarmee het steeds slechter gaat.
Ook voor de vogels in de lucht en voor de vissen in het water.
Het is nog niet te laat. Red het klimaat.

Maja:
Graag wil ik dat we samen bidden voor de medewerkers van de Clemenspoort actie in Congo.
Dat ze veel energie mogen hebben om de mensen daar te blijven helpen zoals bij het koken of naaien.
En dat ze op hun pad steeds  lieve mensen mogen tegenkomen tijdens tegenslagen
zoals die keer wanneer de Jeep vast zat in de modder.

Vredewens

Jezus,
wat vanaf de oorsprong van de schepping is beloofd,
hebt Gij vervuld in uw verrijzenis:
licht breekt door in onze wereld,
uw licht van vrede.
Wij bidden U
dat de vreugde van uw verrijzenis
ons doet delen in uw vrede,
zeker in deze moeilijke tijden. Amen.

Willen we die vrede ook met elkaar delen ...

Lied:  ♫ 35  Hevenu shalom alechem 

Hevenu shalom alechem, hevenu shalom alechem, hevenu shalom alechem,
hevenu shalom, shalom, shalom alechem.

Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede van God, ik wens je vrede van God,
ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer.

Slotgebed

Heer, onze God,
doordring ons ervan
dat dit feest van Pasen ons uitnodigt en kracht geeft
om vernieuwing te brengen overal om ons heen.
Geef dan dat wij in onze oude wereld nieuwe mensen durven zijn,
die onvermoeibaar en enthousiast
getuigen van liefde en leven.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
in en rondom ons. Amen.

Lied:  ♫ 46  Christus resurrexit