Openbaring van de Heer B  (02/01/2021)

Welkom  (Odette)
Welkom allemaal, met onze Effatagemeenschap en samen met de ganse wereldkerk zijn wij verbonden rond Gods woord.
Hartelijk welkom op deze eerste zaterdag van het nieuwe jaar.
Wij hebben ook onze nieuwjaarsbrief klaar, luister maar ...
Liefste,
Ja, zo begon menig nieuwjaarsbrief van kinderen, kleinkinderen …
soms een beetje onwennig, maar de wensen werden gezegd …
→ lees de Nieuwjaarsbrief in de ‘Nieuwsbrief van januari 2021’
Met dank aan Caië voor deze wensen.
Maar er is meer te gedenken dit weekend, nl. het feest van Driekoningen. Driekoningen is meer dan een aanhangsel aan Kerstmis. Het is een feest waarop de kerk de vensters openzet, zodat een frisse wind kan binnenwaaien, zodat we verre vreemde stemmen kunnen horen die roepen ‘Waar is de pasgeboren koning?’

We luisteren nu naar een Italiaans lied dat geschreven is door Alfonso Maria de Liguori, de stichter van de congregatie van de redemptoristen. 
 ♫ Tu scendi dalle stelle  → https://youtu.be/btBAv6B6Quo 

Openingsgebed

God,
Jij die al wat is, geschapen hebt en leidt,
Jij die door ons genoemd mag worden: Vader,
aan Jou dragen wij in eerbied dit samenzijn op.

Wij kunnen nu het brood en de wijn niet samen delen,
maar we voelen ons wel verbonden met Jou en met elkaar.
Jij die voor ons bent: Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Lezing: Matteüs 2, 1 - 12  (NBV)

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’
Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’
Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’

Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was.
Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.
Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Lied:  ♫ 147 Go tell it on the mountain

Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere.
Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born.

In the time of David some called Him a king,
and if a child is true born Lord Jesus will hear him sing.

When I was a seeker, I sought both night and day,
I asked the Lord to help me, and he showed me the way.

He made me a watchman upon a city wall
and if I am a Christian, I am the least of all.

Ga en vertel het over de bergen, over de heuvels en overal.
Ga en vertel het over de bergen dat Jesus Christus is geboren.

In David’s tijd noemden sommigen Hem koning,
en als een kind werkelijk is geboren zal de Heer Jezus hem horen zingen.

Toen ik zoekende was, zocht ik dag en nacht,
ik vroeg de Heer mij te helpen en Hij toonde mij de weg.

Hij maakte me een wachter op een stadswal
en als ik een christen ben, dan ben ik de minste van allemaal.

Voorbeden:  ♫ 111 Ubi caritas
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.     -     Waar barmhartigheid en liefde is, daar is God.

Onze Vader
De ster toonde de wijzen de weg naar het kind in de stal.
Jezus leerde ons de weg naar de Vader kennen. Hij leerde ons dat Zijn Vader ook Onze Vader is en wij tot hem mogen bidden met Zijn Woorden: Onze Vader …

Vredeswens
God, bij het begin van het nieuwe jaar bidden wij om vrede en alle goeds.
Vrede in de grote wereld, dat oorlog en geweld stoppen,
dat vluchtelingen de kans krijgen om hier en elders een nieuw leven te beginnen.
Vrede diep in ons hart, die ons vervult met vreugde, liefde, dankbaarheid en vertrouwen.
Vrede die ons de ogen opent voor de schepping en voor wie we ontmoeten langs onze weg.
Als we met anderen Gods vrede delen, hoeft niemand meer vreemdeling te blijven …
Geven we die vrede door aan elkaar!

Lied:  ♫ 35 Hevenu shalom alechem
Hevenu shalom alechem
Ik wens je vrede van God

Bezinning:  ‘Wie zijn de wijzen?’ - Frans Cromphout
Wie zijn de wijzen?
Zij die naar boven kijken,
naar de hemel en zijn tekens,
die thuis zijn in de nacht en de geheimen,
die waken en uitzien naar de ster.
Maar wijzen hebben ook oog voor wat beneden ligt,
voor de aarde en haar wegen,
voor de dag en het licht.

Wijzen durven omwegen maken.
Want wie lijnrecht naar zijn doel wil,
doet de wereld en de mensen geweld aan.

Want de goede weg is gehoorzaam aan de aarde,
voegt zich naar haar hoogten en laagten
en volgt de kronkellijn van de rivieren.
En wie de wijsheid van de weg heeft geleerd,
weet dat we worden geleid door vreemde paden.
Want niet wij maken de weg.
De weg maakt ons.


Wijzen zijn zij
die altijd op weg willen gaan,
altijd opnieuw willen beginnen.
Want wat in één keer wordt gevonden
is voorbarig en onbetrouwbaar.
Wijzen zijn zij
die terugkeren naar huis,
verdwijnen in stilte,
terug naar hun werk,
en naar hun plaats onder de mensen.
Want daar wacht het leven.

Slotgebed
De wijzen uit het Oosten die naar Bethlehem waren gekomen,
zijn daar niet voorgoed gebleven. Ze zijn naar huis teruggegaan.
Ook wij gaan straks weer naar huis. En zoals die wijzen toen,
mogen ook wij iets naar huis meenemen: het Licht van Gods vrede.
Moge God ons daarbij helpen. Amen

Slotlied:  ♫ 144 Ding, dong! Merrily on high

Ding, dong! merrily on high, in heav'n the bells are ringing:
Ding, dong! verily the sky is riv'en with angel singing.

Gloria, Hosanna in excelsis!

E'en so here below, below, let steeple bells be swungen,
And "Io, io, io!" by priest and people sungen.

Gloria, Hosanna in excelsis!

Pray you, dutifully prime your matin chime, ye ringers.
May you beautifully rhyme your eve'time song, ye singers.

Gloria, Hosanna in excelsis!

© Opname Effatakoor 20 december 2015

Zegen  (Luc)
God,
Zegen met uw Licht onze ogen, opdat zij opengaan en het goede zien in elke mens.
Zegen met uw Licht onze monden, opdat zij woorden spreken die goed doen en vrede brengen.
Zegen met uw Licht onze handen, opdat zij zich uitstrekken naar de mens die naar ons toekomt.
Zegen met uw Licht onze voeten, opdat zij wegen van gerechtigheid en van zorg om mensen gaan.
Zegen met uw Licht heel ons bestaan, opdat er troost is voor de mens die verdrietig is, hoop voor wie wanhopig is …
Opdat bitterheid kan wijken voor mildheid, en wantrouwen vlucht voor vertrouwen.
Zegen met uw Licht ons allen, opdat we zelf Licht zouden doorgeven aan allen die we ontmoeten. Amen.
Zegene ons daartoe: De Vader, de Zoon, de Heilige Geest ...

Lied:  ♫ A la berline postiljon - Herman van Veen