Heilige Drie-eenheid B  -  "Ik ben met jullie, alle dagen"  (29/05/2021)

Lied:  ♫  8 Alta Trinita Beata  (onbekende auteur, Italië 15de eeuw)

Alta trinità beata,
da noi sempre adorata.
Trinità gloriosa,
unità maravigliosa!
Tu sei manna saporosa
e tutta desiderosa!

Hoge Allerheiligste Drie-eenheid,
die we altijd hadden aanbeden.
Glorieuze Drie-eenheid,
prachtig verenigd!
U bent hartig hemels manna
en allen verlangen ernaar!

Welkom  (Mia)

Van harte welkom, beste Effatamensen, in onze (nog altijd) digitale viering.
Vorig weekend vierden we Pinksteren.
Een feest dat, normaal gezien, al iets van de zomer inluidt.
Dit jaar was het anders: eerder guur herfstweer.
Hopelijk heeft het vuur van de Geest ons voldoende verwarmd om de moed niet op te geven.

Vandaag starten we de Tijd door het Jaar …
MET een feest waar we het doorgaans wat moeilijk mee hebben:
het Feest van de heilige Drie-eenheid!
Daarom hebben we Licht nodig!
Bij het beeld van het aansteken van de paaskaars en de menorakaarsen
kunnen we alvast bidden om Licht.

Nu de paaskaars brandt, bidden we samen het ...

Openingsgebed

God, Jij die al wat is, geschapen hebt en leidt,
Jij die bent ‘Ik-zal-er-zijn’
Jij die door ons genoemd mag worden: Vader, Moeder,
aan Jou dragen wij in eerbied dit samenzijn op.
We luisteren naar Jouw Woord,
en we voelen ons verbonden met Jou en met elkaar.
Jij die voor ons bent: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Lied:  ♫   20 Waar vriendschap is – Oosterhuis / Oomen

Refrein: Waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Laat ons, verheugd en vol ontzag, voor Hem zingen dit lied, voor hem die leeft.
En dat wij oprechte liefde hebben voor elkaar: waar vriendschap is en liefde, daar is God. 

Op deze plaats bijeengekomen, laat ons nu één van geest zijn, onverdeeld van hart.
Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt. Dat in ons midden liefde woont, God zelf. 

Refrein: Waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Mogen wij zien, met allen die al dáár zijn, verheerlijkt in het licht, uw Aangezicht -
onmetelijke vreugde, zekerheid, waaraan in eeuwigheid geen eind zal komen.

Refrein: Waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Inleiding  (Frans)

Zoals pater Guido nogal eens zei (en ik ben het met hem eens) is het niet evident om te preken op het feest van de Heilige Drie-eenheid dat we vandaag vieren. Telkens wanneer we een kruisteken maken verwijzen we naar de Drie-eenheid.
Ook in de evangelielezing vandaag komt dit aan bod bij de zending van de leerlingen.

Eén God maar drie 'personen' als drie overlappende toegangspoorten. We hebben God niet gezien. Hij laat zich niet echt "vangen" in woorden. Omdat we mensen zijn, proberen we dat toch. Maar we merken dat er vele facetten zijn, verschillende manieren waarop we met God in contact komen.

Een van de eerste kerkvaders, Ireneüs van Lyon die leefde in de 2de eeuw na Christus (geboren rond 140 en gestorven rond 202), gebruikte het volgende beeld om over de Heilige Drie-eenheid te spreken:

  • Jezus Christus en de Heilige Geest zijn als de ‘twee handen van God’.
  • Met hen werkt Hij in de geschiedenis en in het leven van de mensen:
  • Jezus Christus als ‘God-met-ons’ en de Heilige Geest als ‘God-in-ons’.

We lezen vandaag het laatste stukje uit het evangelie van Matteüs.
Nadat hij vertelde over de verrijzenis, vertelt hij over de "uitzending van de leerlingen".

Hij laat de leerlingen teruggaan naar Galilea, waar het allemaal begon, en dan geeft Jezus hen - en dus ook ons - een opdracht …

Lezing:  Matteüs 28, 16 – 20  (NBV)

De elf leerlingen gingen naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun had genoemd,
en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer,
al twijfelden enkelen nog.

Jezus kwam op hen toe en zei:
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
en hun te leren dat ze zich moeten houden
aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

En houd dit voor ogen:
ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

©  

Deelmoment  (Frans)                                   

Voor Matteüs, die schrijft voor joods-christelijke gemeenten, is de trouwe verbondenheid van God met zijn mensen belangrijk.

Hij  begint zijn evangelie met Jezus te situeren in de lange rij van het uitverkoren volk. Via David tot Abraham. Als het ware oude adel. Jezus wordt wel in onconventionele omstandigheden geboren, maar krijgt toch ook de naam Immanuel mee, d.w.z. "God met ons". Hij eindigt zijn evangelie met de woorden: "En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld". M.a.w.: "Ik zal er zijn".

Binnen deze contex - een altijd trouwe, nabije en liefdevolle God - worden de leerlingen, en dus ook wij, uitgezonden. Jezus vraagt om ons niet op te sluiten in onze eigen groep, maar om open te staan voor anderen, voor alle mensen, waar ook ter wereld.
Ik denk niet dat Jezus ons vraagt om onze manier van denken en doen op te dringen, op te leggen aan andere mensen en volkeren. Hij vraagt wel om te getuigen van, te vertellen over die God die iedereen graag ziet en altijd voor ons klaar staat én om dat ook te beleven.
Jezus vraagt om alle mensen duidelijk te laten merken dat zij belangrijk zijn, er toe doen. Niet zozeer in woorden maar vooral in daden, in de manier waarop we hen behandelen, geweldloos en met respect. Zoals Jezus deed. Omdat Hij wist dat geweld geweld uitlokt, maar liefde liefde uitlokt. 
Zo kunnen we hen door ons getuigenis anderen uitnodigen om zich ook achter Gods droom voor een nieuwe wereld te scharen.  Om zich te laten dopen …

Zich laten dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest is zijn geloof uitspreken in: de liefdevolle God de Vader, Ik-zal-er-zijn, die via zijn Zoon Jezus toonde wat dat in de praktijk betekent en die zijn Geest zendt om ons te helpen, inzicht te geven en tot inzicht te brengen om het voorbeeld van Jezus te vertalen naar onze omstandigheden vandaag. En tegelijk beloven om dit na te volgen in het eigen leven.

Dat navolgen zit hem in kleine dingen van concrete naastenliefde en aandacht voor ELKE mens!  in de praktijk dikwijls niet evident om te doen.   Er is zoveel dat ons probeert ons af te verhinderen de taal van de Liefde te gebruiken, de taal die iedereen verstaat.

En toch, toch staan we er nooit alleen voor. Misschien daarom dat Jezus benadrukte: "En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld".

Laten we de komende tijd terug wat meer werk maken van onze zending, ons oefenen in de taal van de Liefde.

Lied:  ♫  23 Laat elk talent beschikbaar zijn 

Laat elk talent beschikbaar zijn en ieder mens te vinden zijn
om onrecht, oorlog, martelpijn met woord en daad te weren.
Dat al wie in God gelooft, en in zijn rijk aan ons beloofd,
met inzet van hart en hoofd zich tot de minste keren.

Laat ieder deel van leven zijn, van sterk tot zwak, van groot tot klein.
Laat ieder meester dienaar zijn, verlegen om de vrede.
Dat niemand in dit bestaan apart en eenzaam hoeft te staan,
dat allen met allen gaan, met hart voor lijf en leden.

Laat alle kracht gebundeld zijn en liefde niet gekunsteld zijn,
om dwars door leugen, schone schijn een wereld op te bouwen
waar tweedracht en haat verstomt en recht niet langer wordt verkromd,
zodat er een einde komt aan weegeroep en rouwen.

Voorbeden  (Mia)

Laten we nu met alles wat ons ter harte gaat,
naar de Drie-ene God toegaan
die heel ons bestaan met oneindige liefde omvat.

181  Draag mij God   

Draag mij God in barmhartigheid. Til mij op uit al mijn kleinheid.
Koester mij in barmhartigheid. Vader, Moeder, God met ons.

Vredeswens  (Mia)

Drie-ene God, laat ons, als Uw kinderen,
delen in Uw creatieve liefdesgemeenschap van Vader/Moeder, Zoon en Geest.
Dan zal er vrede zijn in ons hart
en kunnen we die vrede doorgeven van mens tot mens,
tot een vredesketen die de hele wereld omspant.
Moge die vrede nu met ons allen zijn.

En wensen we elkaar ook die vrede toe.

98 Dona la pace Signore

Dona la pace Signore a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore, donna la pace. 

Geef de vrede, Heer, aan wie op U vertrouwt,
Geef de vrede, Heer, geef de vrede.

Bezinning  (Mia)

God,
wie ben je nu eigenlijk?
Vader, Zoon en Geest zeggen ze.
Maar wie ben Jij dan voor ons?

Wij, mensen, willen Jou grijpen, God,
vastklemmen, omarmen, knuffelen,
smeken, voor onze kar spannen …
Maar Jij laat Je niet grijpen.
Jij grijpt ONS, mensen.
Niet beklemmend, niet versmachtend,
maar wel leven gevend en teder.
Soms voelen we ons door Jou gegrepen,
graag gezien, geroepen, gezonden …

Waartoe? Om te worden als jouw Zoon …
Hij wil ons tot voorbeeld zijn
om naar de kleinste mens te gaan,
om te houden van ELKE mens,
om te werken aan gerechtigheid …
opdat IEDER tot zijn recht zou komen, voluit!

Dat kunnen we niet zomaar uit onszelf.
De Geest van Jezus wil ons inspireren,
bezielen, beGEESTeren …
Laat Hem/Haar, die heilige Roeach, maar waaien God,
opdat een nieuwe wereld, een nieuwe Kerk,
mogelijk wordt.

God, wie Je ook bent,
ik blijf geloven in jouw naam:
“Ik zal er zijn voor jou”!

Lied:  ♫ 135 Dat een nieuwe wereld komen zal

Dat een nieuwe wereld komen zal, waar brood genoeg en water stroomt voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten, wonen dooreen in wijken van vrede, in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven, oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven. 

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen, geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren de oorlog af. 

Dat een nieuwe wereld komen zal, waar brood genoeg en water stroomt voor allen.

©  Effatakoor 2011

Slotgebed  (Mia)

Soms hebben we het gevoel, God,
dat Jezus ook aan ons diezelfde zending geeft:
“Ga en nodig mensen uit thuis te komen in de Liefde van mijn Vader.”
Vaak is ons geloof echter veel te klein en zijn we te bang
om met heel ons hart op die roeping in te gaan.
Laat Jezus ons dan opnieuw bij Zich roepen en zeggen:
“Ik ben en blijf met jullie, elke dag opnieuw!”
Amen.

Zegen  (Mia)

Moge de Drie-ene God ons zegenend nabij zijn en blijven:
als Vader/Moeder, Bron van alle leven en liefde;
als de Zoon, onze Broeder die ons BLIJFT voorgaan naar Galilea, naar het leven van alledag;
als Geest van waarheid en liefde, die ons begeestert en bemoedigt;
als wij proberen goede christenen te zijn die door ons voorbeeld getuigen van de Blijde Boodschap.

Zingen we nu ons zegenlied.

Lied:  ♫ 57  Gezegend deze dag

Gezegend deze dag.
Gezegend het omhelzende licht.
Gezegend in mensen die goddelijke kracht,
weerspiegelend uw aangezicht.
Eerste gezegende, Vader, Zoon en bezielende Geest.