7 Paaszondag B  (15/05/2021)

Openingsgebed

Aan God die al wat is
geschapen heeft en leidt,

aan Hem
die door ons genoemd mag worden: Vader,
dragen wij in eerbied dit samenzijn op.
Wij ontmoeten elkaar
in de naam van de Vader,
en de Zoon
en de Heilige Geest.
Amen.

Lied:  ♫ 115 Drempelgebed

Wij komen biddend voor U staan en roepen U eerbiedig aan.
O God die leven zijt en licht, op U is onze hoop gericht.

Vader die in de hemel zijt, uw goedheid is van eeuwigheid;
wees ons op aarde zeer nabij, in uw ontferming schuilen wij.

Heer Jezus, Gij weet hoe de haat de liefde naar het leven staat.
Gij kent het vallen van de nacht, uw opstanding is onze kracht.

Heilige Geest, wees zelf het lied dat troost geeft in ons zielsverdriet.
O licht dat in uw hoge staat de wereld ver te boven gaat.

Inleiding  (Bernadette)

We bevinden ons in het weekend tussen Hemelvaart en Pinksteren. Voor de leerlingen een moment van onzekerheid en twijfel. Maar Jezus laat hen ook hier niet in de steek. Hij bidt tot zijn vader om ontferming over zijn apostelen. De tekst is heel toepasselijk voor deze zondag. Het afscheidsgebed van Jezus.
In het Johannesevangelie is dit het laatste van een reeks afscheidsteksten die Jezus tijdens zijn laatste avondmaal met zijn vrienden uitspreekt.
Laten we luisteren naar het evangelie volgens Johannes.

Evangelie:  Joh. 17, 11b-19

Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

Homilie  (Bernadette)

De grote stroom afscheidswoorden, die Johannes Jezus laat uitspreken aan de laatste maaltijd met zijn vrienden, vormen tezamen een soort testament. Wat Johannes en de leerlingen lang na Jezus’ dood als zijn belangrijkste verlangens en opdrachten zijn gaan zien, komt hier naar voor als een afscheidsgesprek en een afscheidsgebed. Jezus verwoordt zijn laatste wil, alles waarvoor hij wilde staan, in de vorm van een gebed.

Jezus bidt tot de Vader maar dit gebed wordt ook door de anderen gehoord, door degenen voor wie Jezus bidt. De leerlingen krijgen hier een bijzondere aanduiding: Hen die Gij Mij gegeven hebt.

DE tekst bevat drie onderdelen:

  • De eenheid bewaren
  • Met vreugde het kwade weerstaan
  • Ware toewijding.

Het eerste gebed vraagt dat God de leerlingen zorgend wil bewaren opdat hun leerling-zijn een eenheid zal laten zien zoals die er was tussen de Vader en Jezus.

De tweede bede bidt om een intense vreugde die de leerlingen in staat zal stellen in de wereld hun weg te gaan.

De derde bede vormt een soort samenvatting. De leerlingen worden door Jezus de wereld in gezonden. Ze worden uitgedaagd zich in waarheid aan God toe te wijden. Jezus is Gods woord in levende lijve. Er wordt hier om niets anders gebeden dan dat de leerlingen met hart en ziel de weg van Jezus zouden gaan.

En wij ? Welke boodschap krijgen wij hier ? Ook voor ons bidt Jezus. Wij worden niet aan ons lot overgelaten. Wij mogen de Heilige Geest verwachten. Wanneer wij zelf ook het gebed in ons leven integreren. Op welke manier is niet zo belangrijk. Een onze Vader, een weesgegroet, een dankgebed, een smeekgebed of in de stilte van de meditatie. Het belangrijkste is dat wij het een plaats geven in ons dagelijkse leven. In deze meimaand speelt ook Maria hierin een belangrijke rol. Geven wij haar een plaats in ons leven, Zij onze moeder op moeilijke en minder moeilijke momenten. Laat ons luisteren naar het Marialied want zingen is tweemaal bidden.

Voorbeden:  111 Ubi Caritas  

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Daar waar vriendschap is en liefde, daar is God

Vredeslied:  35 Hevenu shalom alechem 

Hevenu shalom alechem, hevenu shalom alechem.
Hevenu shalom alechem, hevenu shalom, shalom, shalom alechem.

Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede van God.
Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer.

Slotgebed  (Bernadette)

God, onze Vader, leer ons in eenvoud te leven,
vol liefde voor elkaar zoals de eerste christenen:
eensgezind in het gebed.
Dan zal de wereld geloven in Hem die Gij gezonden hebt:
Jezus Christus ,onze Heer.
Amen

Lied:  ♫ 45 Zegenbede

Gij levende eerste en laatste moeder vader
God onspreekbaar boven onze woorden uit:
zegen uw mensen die hier nu zijn
en al uw mensen waar ook ter wereld
doe lichten over ons uw Aangezicht
en geef ons vrede.