3 zondag van de advent B  -  'Voorbereiden'  (12/12/2020)

Welkom  (Jackie)

Welkom allemaal, met onze Effata gemeenschap en met gans de wereldkerk vieren we vandaag  de derde adventszondag.
Meer dan ooit kijken we uit naar Kerstmis, meer dan ooit worden we dit jaar weer aangetrokken door het Licht, zeker nu in deze toch moeilijke en donkere corona tijd. Dat is niet enkel spiritueel zo, de viering van vandaag wil aangeven dat het om concreet licht gaat voor concrete mensen die reëel in de duisternis zitten.
Mensen wiens hart gebroken is. Mensen die gevangen zitten in vooroordelen en angst. Mensen ook die in een lamentabele woonsituatie moeten leven, Welzijnszorg vraagt daar deze advent bijzondere aandacht voor. Gerechtigheid hoort er te zijn voor iedereen. Recht op wonen moet er zijn voor iedereen.
We worden vandaag uitgenodigd om als christen te getuigen van deze rechtvaardigheid en we kijken uit naar ‘iemand’ die de mantel der gerechtigheid draagt en uitdraagt.
Ik nodig jullie uit om heel rustig te worden, de knop even om te zetten, intens met elkaar verbonden te zijn, ook al is dit via zoom. Open staan met allen de zelfde vraag: licht overdek mij, vuur mij aan ...

Lied:  ♫ 13  Lied aan het licht – Huub Oosterhuis

Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één en ongeborgen, licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen, zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.

 Licht van mijn stad de stedehouder, aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder. Draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt.

 Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht om aan te horen, zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren licht, laatste woord van hem die leeft.

Openingsgebed

God,
Jij die al wat is,
geschapen hebt en leidt,
Jij die door ons
genoemd mag worden: Vader,
aan Jou dragen wij in eerbied
dit samenzijn op.

Wij kunnen nu het brood
en de wijn niet samen delen,
maar we voelen ons wel verbonden
met Jou en met elkaar.
Jij die voor ons bent:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Aansteken van de derde adventskaars  (Jackie)

We luisteren stil naar de tip van de 3de brandende kaars "voorbereiden" op de adventskrans:
Laaf je aan de bron die licht en sociale verbondenheid heet.
Hou uw ogen open want midden on der u staat Hij die gij niet kent,
Zie wat je kan doen voor mensen in kwetsbaarheid …

We zingen samen ♫ “Jezus, u bent het licht in ons leven” - Taizé
Jezus, u bent het licht in ons leven. Laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 
Jezus, u bent het licht in ons leven. Open mij voor uw liefde, o Heer ! 

Inleiding  (Jackie)

Vorige zaterdag kregen we al een portret van Johannes de Doper uit het oudste evangelie, dat van Marcus. Vandaag horen we de visie van de evangelist Johannes, toch wel het buitenbeentje van de 4 evangelisten. Hij legt dan ook vandaag enkele bijzondere accenten. Het is alsof hij onze nieuwsgierigheid wilt opwekken. Interessant, want eigenlijk denk ik dat voor velen onder ons die al van kindsbeen af vertrouwd zijn met de figuur van Johannes de Doper wij misschien niet meer stilstaan bij de betekenis van deze figuur. En toch zou ik u willen vragen en uitnodigen om vandaag eens heel onbevangen te luisteren naar de manier waarop de evangelist Johannes de figuur van Johannes de Doper brengt. Doe dit precies alsof je het voor de eerste keer zou horen en nieuwsgierig zou openstaan voor het bijzondere dat er aan die man is  die we kennen als Johannes de Doper …

Lezing: Johannes 1, 6-8.19-28  (NBV)

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht.
Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. ‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ ‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.

Homilie  (vraaggesprek tussen Jackie en Luc)

Dag Luc, het is wel duidelijk dat we vandaag willen stilstaan bij de persoon van Johannes de Doper. Maar misschien ook en zeker bij de persoon van de evangelist Johannes en de manier waarop hij ons vertelt over Johannes de Doper. Schijnbaar was het Joodse volk en in het bijzonder de Farizeeën benieuwd naar wie die Johannes de Doper wel kon zijn. Zij wilden te weten komen wie die Johannes de Doper eigenlijk wel was. Kun jij ons duiden waarom de evangelist Johannes ons wil laten kennis maken met de figuur van Johannes de Doper, vooral de eerste zin van het evangelie van vandaag  intrigeert me: Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven.
antwoord van Luc is te lezen in zijn blaadje ‘Advent 2020 3 Licht’

… geef toe, op de vraag ‘wie zijt gij?’ bleef Johannes de Doper toch wel wat vaag. De onderzoekscommissie die wou achterhalen wie hij was bleef zowat op hun honger zitten. Meer dan het antwoord ‘ik ben zoals Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die roept in de woestijn: maak de paden recht voor de Heer’ kregen ze niet. In vergelijking met de andere evangelisten voegt de evangelist Johannes hier wel een bijzondere zin aan toe: ‘ik doop met water, maar onder u staat Hij die gij niet kent’. Toch wel een mysterieuze zin die we ook kennen van het mooie lied van Oosterhuis ‘Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen. Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen…’. Hoe interpreteer jij, Luc die zin. Wat wil de evangelist ons hier mee zeggen?
antwoord van Luc is te lezen in zijn blaadje ‘Advent 2020 3 Licht’

… beeld u eventjes in dat dit verhaal van Johannes de Doper niet zou hebben bestaan, niet zou zijn neergeschreven door de 4 evangelisten, in het bijzonder door de evangelist Johannes die de nadruk legt op het feit dat Johannes de Doper kwam om te getuigen van het Licht. Wat zouden wij gemist hebben in ons christen zijn? met andere woorden kan de figuur van Johannes de Doper, zoals hier beschreven door de evangelist Johannes ons als zoekende christenen vandaag een duwtje in de rug geven om ook te getuigen van het Licht en te leven als volgeling van Jezus Christus?  Kan Johannes de Doper ons helpen een beter christen te zijn op de dag van vandaag in onze wereld?
antwoord van Luc is te lezen in zijn blaadje ‘Advent 2020 3 Licht’

Lied:  ♫ Omdat Hij niet ver wou zijn – Huub Oosterhuis

Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen. Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen. Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Voorbeden:  ♫ 95  In onze donk’re nacht
In onze donk’re nacht ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Vredeswens

Heer Jezus, zegen dit uur en alle dagen met uw vrede en vreugde.
Geef dat wij die vrede mogen delen met allen met wie wij verbonden zijn en met allen die wij ontmoeten.
Verdrijf alle duisternis uit ons hart en vul ze met uw vrede. Gij die onze vrede geworden zijt, voorgoed.

 Willen we die vrede ook met elkaar delen, zelfs vanop afstand.

Lied:  ♫ 35  Hevenu shalom alechem
Hevenu shalom alechem
Ik wens je vrede van God

Bezinning

HET ZAL NIET ‘IETS’ MAAR ‘IEMAND’ ZIJN

Hoop brengen in bange tijden, recht laten geschieden waar veel onrecht is, genezing voor wiens hart gebroken is, bevrijding voor wie vast zit in oordeel en in angst.
Van mooie woorden zal het heus niet komen, papier is heel geduldig weet u wel.
Door wijsheidsstromen vloeiden vele woorden, massa’s ideeën raasden door de geschiedenis.
Zij die arm zijn trekken nog steeds aan ‘t kortste eind, rijken willen vooral rijker worden.
Neen, de boodschap is dat ieder hoop mag putten, dat ieder vree en vreugde, toekomst vinden mag.
‘t Zal gebeuren dat een ongekende op zal staan, midden tussen jullie door zal lopen,
angst en wanhoop met zich meeneemt en een spoor van licht en goddelijke vonken achter laat.
Geloof dat Hij te kennen is in de kleine goede daden, de zorg, het volgehouden mededogen,
de blijdschap, de verwondering om het goede en het schone, en meest van al, waar Hij aan kleine mensen recht verschaft.

Kris Buckinx, april 2020

Slotgebed

God van licht en leven, er is deze dagen heel veel dat ons blij maakt en goede zin geeft:
de gezelligheid thuis, een kerstboom en kerststal, kerstlicht op straat en in huis en nog veel meer.
Tegelijk voelen we aan, ook in deze viering, dat het om meer gaat.
Geef ons de kracht om zelf getuige te zijn van uw licht.
Schenk ons aandacht voor al diegenen die het hier moeilijk hebben.
Schenk ons de nodige inspiratie en veerkracht om ons in te zetten voor een solidaire en sociale maatschappij met grondrechten voor iedereen.
We vragen het in Jezus’ naam. Amen.

Lied:  ♫ 106  Vrede is onze weg  (strofe 1 + 3)

Refrein
Elke heuvel moet geslecht, elke bocht moet recht.
Gedempt moet elke kuil en elke voor.
Elk voor zich wordt ongedaan, geen geweld zal nog bestaan.
Vred’ is onze weg: ga door.

Ga dan op weg in een lange stoet.
Breng aan de mensen uw vredegroet.
Trek een spoor van hoop op een nieuwe tijd:
vrede, recht en veiligheid.

Leef dan de vrede: breek en deel.
Roep om de vrede, maak mensen heel.
Waak en bid tegen haat en leed,
Dat wapens worden omgesmeed.

Zegen  (Luc)

Als je alleen thuis bent, doe dan even je ogen dicht, wees heel stil en open.
Wij allen die samen vierden komen tot bij jou en tekenen een kruisje op je voorhoofd: God zegene en beware je …

Als je samen, in je bubbel, mee gevierd hebt in gemeenschap met ons allemaal, geef elkaar dan een kruisje: God zegene en beware je …
Draag goed zorg voor elkaar!