25 zondag door het jaar B  (18/09/2021)

Lezing:  Marcus 9, 30-37  (NBV)

[30] Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam,  [31] want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’  [32] Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen.

[33] Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’  [34] Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was.  [35] Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’  [36] Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen:  [37] ‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’

Bezinning

Geef elkaar een nieuwe familienaam

Samen leven blijft een hele uitdaging.
En dat is van alle tijden.
Jezus als grote mensenkenner wist dat ook zijn leerlingen nog een weg hadden af te leggen.
Het zit zo in onze natuur om onderscheid te maken tussen mensen.
Wie we kennen en dicht bij ons leeft kan rekenen op veel liefde.
Wie we niet kennen of heel anders is dan we zelf zijn krijgt vaak minder liefde.

Als het hier op aan komt legt Jezus de lat hoog.
Als we leerling willen zijn van hem verwacht hij dat we elke mens die we ontmoeten onthalen in zijn Naam, op zijn wijze.
Hij verwacht dat we mild, liefdevol, vergevend, dienend en hartelijk met elkaar omgaan.
Hij wil ons stimuleren om in contact te gaan met elkaar op Zijn wijze.

Vandaag geeft hij ons een eenvoudig hulpmiddel.
Geef elke mens die je ontmoet een nieuwe familienaam, nl. Jezus.
Verbindt de voornaam van wie je ontmoet met de naam van Jezus.
Het zal je helpen om liefdevol, zacht en dienstbaar te zijn …
Het zal je helpen om dat extra mijltje verder te wandelen.
En als we elkaar stimuleren om Jezus te zien in elke naaste
heeft Jezus voor ons nog een bonus in petto.
Want door onze oprechte zorg voor elke ander groeit ook de verbinding met de Vader van Jezus,
de Bron van alle leven … het grote Mysterie van liefde.
Laten we de komende week Jezus’ suggestie concreet toepassen.
Laten we onze liefde voor elkaar en voor elke ander verdiepen.
Laten we op Jezus wijze van elkaar houden.

Weet dat je driemaal zal winnen …
Je zal er zelf gelukkiger van worden.
Het Rijk Gods onder ons zal een stukje groeien
en je verbinding met de Vader zal een boost krijgen.
Dus, proberen maar …

Walter – 18 september 2021