2 zondag van de vasten B  (27/02/*2021)

Lied:  ♫ 135 Dat een nieuwe wereld komen zal  (Opname Effatakoor 2011)

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg –
en water stroomt voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen:
wij leren de oorlog af.

Openingsgebed

God,
Jij die al wat is, geschapen hebt en leidt,
Jij die door ons genoemd mag worden: Vader, Moeder,
aan Jou dragen wij in eerbied dit samenzijn op.
We luisteren naar Jouw Woord,
en we voelen ons verbonden met Jou en met elkaar.
Jij die voor ons bent: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Inleiding op de lezingen  (Luc)

lees het blaadje van Luc ‘Boven op een berg’

Lezing: Genesis 22, 1-2.11-13

In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: `Abraham.' En hij antwoordde: `Hier ben ik.'
Hij zei: `Ga met Isaak, uw zoon, uw enige, die u liefhebt, naar het land van de Moria,
en draag hem daar, op de berg die Ik u zal aanwijzen, als brandoffer op.'

De engel van de Heer riep Abraham vanuit de hemel toe: `Abraham, Abraham!'
En hij antwoordde: `Hier ben ik.'
En Hij zei: `Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets!
Ik weet nu dat u God vreest, want u hebt Mij uw zoon, uw enige, niet willen onthouden.'
Abraham keek om zich heen en zag een ram die met zijn hoorns in het struikgewas vastzat.
Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, in plaats van zijn zoon.

© Caravaggio

Lied:  ♫ 111  Ubi Caritas

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.
Waar barmhartigheid en liefde is, daar is God.

Lezing: Marcus 9, 2-10

Zes dagen later liet Jezus Petrus en Jakobus en Joannes met zich meegaan en hij leidde ze een hoge berg op, alleen en apart. En hij veranderde van gedaante, ze zagen het voor hun ogen gebeuren. Zijn kleren werden één en al glans, héél wit, zo wit als geen bleker op aarde ze wit kan krijgen.
En daar verscheen hun Elia, met Mozes, die onderhielden zich met Jezus.

En Petrus wilde iets zeggen: ‘Rabbi, wat een geluk dat wij hier zijn. Zouden wij hier geen drie tenten opzetten, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia?’
Hij wist niet wat hij moest zeggen, want ze waren buiten zichzelf van schrik.
En er kwam een wolk, die legde een schaduw over hen en uit die wolk kwam een stem:
‘Dit is mijn eigen lieve zoon. Luister naar hem.’

Ze keken overal rond en ineens zagen ze niemand anders meer dan Jezus, met hen alleen.
En terwijl ze van de berg naar beneden kwamen, drukte hij hun op het hart dat zij aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien: ‘Niet voordat de mensenzoon uit de doden zal zijn opgestaan.’
Ze klampten zich vast aan dat woord en vroegen zich af: wat betekent dat toch: ‘uit de doden opstaan’?

© Sieger Köder

Lied:  ♫ Wees Il Signore ti ristora  -  Taizé →  https://www.youtube.com/watch?v=PEW4y8pprpk

Il Signore ti ristora, Dio non allontana. Il Signore viene ad incontrarti, viene ad incontrarti.
De Heer geeft je nieuwe kracht. De Heer verstoot je niet. De Heer komt je tegemoet.

Voorbeden

Laten wij bidden, danken en zingen …

Lied:95   In onze donk’re nacht
In onze donk’re nacht ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Onze Vader

Meer dan wij het kunnen zeggen, God, zijt Gij voor ons een Vader.
En dus spreken wij U toe met de woorden van uw geliefde Zoon:

Onze Vader …

Vredeswens

Jezus, op de berg hebt Gij uw Vader ontmoet
en zijn Woord beluisterd in gesprek met Mozes en Elia.
Gedreven door dat Woord
zijt Gij met uw leerlingen afgedaald naar het dal
om Gods liefde en vrede bij de mensen te brengen.
Geef ons de kracht en het vertrouwen van uw nabijheid,
opdat ook wij liefde en vrede uitstralen voor elkaar
en voor elke mens die wij ontmoeten. Amen. 

En laten wij die vrede van harte met elkaar delen … dichtbij of van op afstand …

Lied:  ♫ 35  Hevenu shalom alechem

Hevenu shalom alechem, hevenu shalom alechem.
Hevenu shalom alechem, hevenu shalom, shalom, shalom alechem. 

Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede van God.
Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer.

Bezinning

Van tijd tot tijd moet je het doen: de berg opgaan.
De wereld laten verstillen,
jezelf en de anderen hervinden in gebed,
het volle Licht van God laten schitteren op je gezicht.

Dat kan je vooral in het gezelschap van Jezus, uit wie dit heldere Licht al straalt
en in het gezelschap van andere bergbeklimmers, godzoekers zoals Mozes en Elia.

Het was voor hen geen wereldvlucht.
Zij namen alles mee op die berg: het wel en wee van hun volk, hun machteloosheid en hun ontgoocheling.

Maar er kwam vrede in hun hart.
Zij ontvingen nieuwe kracht om af te dalen, om te herbeginnen.

Wie op de berg alles in het volle Licht heeft gezien,
kan ook God vinden in het verwrongen gezicht dat lijden heet.

Zending en Zegen

Het is ons af en toe gegund om van gedaante te verwisselen op een berg.
We halen het beste van onszelf naar boven.
We voelen ons bevrijd van tientallen beslommeringen die ons dag in dag uit in beslag nemen.
We zien de aarde zoals die zou kunnen zijn,
een vruchtbare gulle plaats waar overvloedig leven mogelijk is voor generaties en generaties na ons,
ook al weten we dat deze momenten kortstondig zijn,
dat we geen tent kunnen bouwen om ze vast te houden en dat we de berg weer moeten afdalen.
Maar als we de handen in elkaar slaan is de kans op slagen eens zo groot.
Daartoe zegene ons Hij die is: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

© Fano