2 zondag door het jaar B  -  'Over Andreas ...'  (16/01/2021)

Welkom  (Mia)

Welkom lieve mensen op onze wekelijkse, digitale Effataviering!
Wellicht riep het beeld van een spuitje nog nooit zoveel positieve gevoelens op!
Ja, we zitten nog altijd in donkere coronatijden, maar er is hoop! De vaccins zijn komende …

Uiteraard gaat het niet dààrover in deze viering, hoe belangrijk ook.
Nee, op deze 2de zondag door het jaar, volgen we Jezus bij het begin van zijn optreden in Galilea, na zijn doop door Johannes. Straks vertelt Walter daar meer over.

Laten we het nu eerst echt stil maken; IN en rondom ons, om ons te kunnen open stellen voor Zijn aanwezigheid.
Het beeld van het aansteken van de paaskaars en van de menorakaarsen, nodigt ons uit om ook in ons hart het Licht binnen te laten.

Nu de paaskaars brandt, bidden we samen het openingsgebed ...

Openingsgebed

God,
Jij die al wat is, geschapen hebt en leidt,
Jij die door ons genoemd mag worden: Vader,
aan Jou dragen wij in eerbied dit samenzijn op.

Wij kunnen nu het brood en de wijn niet samen delen,
maar we voelen ons wel verbonden met Jou en met elkaar.
Jij die voor ons bent: Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Lied:  ♫ Pelgrimsgebed  →  https://www.youtube.com/watch?v=34PYPYWmCS4

Inleiding  (Walter)
→ voor een korte samenvatting: zie de bezinning ‘In de voetsporen van Andreas …’

Lezing: Johannes 1, 35 - 42  (NBV)

De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar logeert u?’ Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem.

Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’), en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’).

Homilie  (Walter)
→ voor een korte samenvatting: zie de bezinning ‘In de voetsporen van Andreas …’

Lied:  ♫ 135  Dat een nieuwe wereld komen zal  -  Effatakoor 2011

Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg – en water stroomt voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten, wonen dooreen in wijken van vrede, in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven, oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.
 

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen, geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren de oorlog af.

Onze Vader(Mia)

In Jezus werden wij kinderen van dezelfde Vader, en dus broers en zussen van elkaar.
In Hem zijn wij dan ook geroepen tot liefde zonder grenzen.
Die liefde uitdragen is slechts mogelijk indien we zelf eerst open staan voor die Liefde die God is …
Hij die als een diepe onderstroom van Liefde in ons leeft en voortdurend in ons wil opborrelen.
Laten wij dan onze luikjes openzetten zodat Zijn Liefde naar buiten kan stromen.
Maar eerst moeten we werken aan onze verbondenheid met Hem. Vanuit DIE verbondenheid kunnen we dan bidden: Onze Vader …

Vredeswens  (Mia)

Telkens wanneer Jezus mensen ontmoette, begroette Hij hen met “shalom”, vrede …
Ook wij mogen die vrede aan elkaar doorgeven. Dit kan slechts wanneer die vrede ook in ons hart leeft.
Wie mensen wil blij maken, moet vrede, vreugde en vuur in zich hebben …
Wie vrede wil brengen, moet eerst in zijn eigen hart vrede gevonden hebben.
Moge God ons helpen de vrede te vinden en aan elkaar door te geven …

Wensen wij elkaar die vrede toe, dichtbij of van op afstand.

Lied:   35  Hevenu shalom alechem

 Hevenu shalom alechem .
Ik wens je vrede van God.

Bezinning: In de voetsporen van Andreas …’  (Walter)

Vandaag samen geloven is samen op zoek gaan.
Welke weg kies je als gemeenschap?
Kies je om de gemeenschap te onderhouden?
Kies je om op zeker te spelen en veilig te doen wat je al zo lang doet?
Of kies je de missionaire weg? De weg van Andreas …
De weg van Andreas vraagt dat we oprecht durven zoeken.
Zoeken naar een manier van leven waarbij onze diepste verlangens worden gehoord.
Andreas laat hem helpen door wegwijzers. Andreas laat hem op weg zetten door Johannes.
Voor Johannes is de route naar vervulling een leven waar God in het centrum staat en de wereld wordt omgevormd
tot een netwerk van zussen en broers van die warme Vader.
Maar Johannes is ook nederig genoeg om door te verwijzen. Hij weet dat Jezus nog straffer is.

Zijn neef woont in God en bouwt die nieuwe gemeenschap op waar water en brood is voor iedereen.
Jezus heeft het talent om mensen echt te raken en te vormen tot mededragers en ook mede-doeners van Gods droom.
En Andreas verlegt zich van Johannes naar Jezus, zonder nadenken.
Hij gaat de weg mee met Jezus en na amper één dag het leven delen met Jezus wordt hij dol enthousiast.
In Jezus en samen met Jezus vindt hij waar hij al heel zijn leven naar op zoek is.
Hij ervaart hoe levengevend een leven is waar God centraal staat en mensen gelijkwaardig worden behandeld.
Hij is er zo door geraakt dat hij dit moet delen met zijn broer Simon.
En Jezus als man van weinig woorden maakt die anonieme visser, Andreas zijn broer in één zin tot zijn naaste volgeling.
Het is Andreas die kerk heeft laten geboren worden door zijn oprecht enthousiasme en zijn grote openheid.

We bidden samen …

God, geef ons het hart van Andreas.
Laat ons echt op zoek gaan naar wat telt.
Help ons dat we ons leven helemaal centreren rond U.
Jij die naar ons omziet en ons door en door kent.
Geef ons jouw passie om te bouwen aan een wereld waar iedereen meetelt.
Geef ons ook de moed en durf om mensen dichtbij aan te spreken om mee te doen.
Want jouw visioen van vrede en liefde is zo groot dat het heel de wereld kan omvatten.
Maar je bent afhankelijk van ons vuur om andere mensen uit te nodigen om mee te doen.
Help ons hierbij om daarmee te durven experimenteren in de komende dagen.
Help ons om ons leven de komende week nog meer op U af stemmen en te doen met de mensen die op ons pad komen wat Jij met ons doet …
hen oneindig graag zien. Amen.

Voorbeden:  ♫ 181  Draag mij God

Draag mij God in barmhartigheid.
Til mij op uit al mijn kleinheid.
Koester mij in barmhartigheid.
Vader, Moeder, God met ons.

Slot  (Walter)

Laten we van hieruit de weg van Andreas gaan.
Met God als onze Herder, in het licht en donker van het leven op weg gaan.
En laat ons dan vanuit het enthousiasme dat we ons gedragen weten,
andere mensen op onze weg aanspreken
om ook de fascinerende tocht van geloof en engagement met ons mee te gaan.

Lied:   God is mijn Herder  →  https://youtu.be/zvm-7cEa2QQ

Zegen

Lieve mensen, God wil ons tot zegen zijn.
Wij mogen elkaar tot zegen zijn.

Als je alleen thuis bent, doe dan even uw ogen dicht, wees heel stil en open.
Wij allen die samen vierden komen tot bij jou en tekenen een kruisje op je voorhoofd:
God zegene en beware je …

Als je samen, in je bubbel, mee gevierd hebt in gemeenschap met ons allemaal,
geef elkaar dan een kruisje: God zegene en beware je …

Draag goed zorg voor elkaar.

Lied:  ♫ 102  De Heer zegene u

De Heer zegene u. De Heer zegene u. De Heer zegene u en Hij behoede u.
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Amen.

De Heer zegene u. De Heer zegene u. De Heer zegene u en Hij behoede u.
De Heer verheffe zijn aangezicht over uw leven en geve u vrede. Amen.