Pinksteren A  (27/05/2023)

Lezing: Handelingen 2, 1–11  (NBV21)

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 

Bezinning

De heilige Geest is God die in ons woont,
die ons bezielt tot in de kern van ons bestaan,
die ons aanspreekt met zijn eigen naam
"Ik ben er voor u".

De heilige Geest is God die in ons leeft
als wij Hem laten leven;
is God die liefde is
als wij ons laten beminnen;
is God die onze vrede is
als wij Hem toelaten.

De heilige Geest waait in ons als adem van leven,
Hij stuwt ons voort om er te zijn voor anderen,
om in alles wat wij doen
zijn liefde uit te ademen.
Hij brandt in ons als een vuur
en maakt ons geestdriftig voor de zaak van Jezus:
bouwen aan een gemeenschap
die een hemel op aarde brengt.De heilige Geest is God die in ons woont,
die in ons spreekt,
en ons voortstuwt vanuit die ene zekerheid:
je staat nooit alleen.
Laat Hem in je wonen,
laat Hem in je spreken,
laat je doordringen
door de Geest van de Verrezene.

Breng zijn woorden in herinnering
en laat ze gebeuren in je wijze van leven.
Laat alles in jou spreken
van een vrede die je zelf niet maakt,
maar die je dagelijks wordt gegeven.
Laat Christus in jou te zien zijn.