Pasen A  (08/04/2023)

Opening van de viering  (in het donker)

Mama, waarom ben ik hier in de Parel met al die mensen?
Het is toch al laat, en het wordt straks duister.

Omdat wij 's avonds tot rust willen komen,
in het donker wordt ons oog gescherpt.
Dan doen we beter ons best om naar de dingen te kijken,
om te zien wie wij zijn, en wie wij kunnen worden.

Straks wordt het donker,
en het is al zo duister in de kerk.
Waarom brandt er geen licht?

Omdat uit het donker het licht nog moet komen,
uit de slavernij de vrijheid
uit de dood het leven.

Wanneer komt het licht?

Je zal het kunnen zien.
Van zodra we gehoord hebben wie het licht is op onze weg,
zodra we zijn vuur te midden van ons hebben gezien.
Wees dus stil en luister.
Hoor hoe zijn naam geroepen wordt, 'licht van Christus”, Heer wij danken u.
Kijk naar zijn Licht, en ontsteek jezelf in vuur en vlam ...

Ik zie het niet, hoor,

Kom mee naar buiten,
dan gaan we daar het licht halen
en alle kinderen/jongeren mogen mee,
en ook alle grote mensen die mee willen.

Mieke en Wout gaan mee naar buiten. Bij het terug binnen komen zingt het koor:

Lied:109  Wees hier aanwezig  (antifoon + refrein)

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Lichtritus

God, Vader van alle mensen, wij zijn blij met het licht dat Gij geschapen hebt.
Gij hebt het ons gegeven om te kunnen zien wie wij, mensen, zijn
en hoe wij voor elkaar licht en warmte kunnen zijn.
Wij vragen U: zegen dit vuur en verwarm ons hart.
Verwarm ons hart op koude en warme dagen.
Verwarm ons hart als we eenzaam en verdrietig zijn.
Verwarm ons hart als we gelukkig zijn,
zodat we dan blij en vreugdevol naar mensen kunnen toegaan.
Maak ons vurig in het geloof, maak ons vurig in het goede,
in onze liefde en dienstbaarheid aan elkaar en vele anderen. Amen.

Paaskaars, Menora-kaarsen en alle andere kaarsen worden aangestoken.

Heer, onze God,
veelstemmig Licht van elke nieuwe dag,
ontsteek het vuur in ons hart,
opdat wij met Jezus opstaan om te verrijzen
tot een leven van goedheid en vreugde.
Dat vragen wij U door Jezus,
ons vriendelijk Licht voor deze avond,
en voor alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

Lied: 13  Lied aan het licht

Inleiding op de oude verhalen

“Ik ben er voor jou” heeft God gezegd.
Van zijn trouw getuigen de oude geloofsverhalen.
We zingen het lied over de schepping en de mens.
Daarna laten we ook het water zijn verhaal doen.
Gods volk werd door het water gered
bij de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte.
Tenslotte lezen we in het evangelie
hoe God de mensheid definitief redt van de dood
in de verrijzenis van Jezus.

Lied: 3  Lied van de mens

Het verhaal van de uittocht - uit het boek Exodus

De Farao liet het volk van Israël uit zijn land vertrekken.
Het was een lange weg door de woestijn.
Toen kwamen ze aan de Rietzee.
Mozes strekte zijn hand uit over het water en er was een begaanbare weg door de zee.
Toen het volk weggetrokken was uit Egypte, kreeg de Farao spijt over het verlies van zoveel slaven.
Daarom riep hij al zijn soldaten op, wagens werden ingespannen en het leger van Farao zette de achtervolging in.
Toen de Israëlieten de blinkende helmen zagen van hun achtervolgers, brak er paniek uit in hun kamp.
Ze schreeuwden naar Mozes: Heb je ons daarvoor uit Egypte geleid, om hier samen met heel het volk te sterven in de woestijn?
Maar Jahweh sprak tot Mozes: Strek uw hand weer uit over de zee, dan golven de wateren terug.
Zo deed Mozes.
Tegen de ochtend golfde de zee weer naar haar oude plaats terug. Het water overspoelde al de wagens en ruiters van de Farao.                                                                                    Zo werd het volk, dat door de zee getrokken was, door de Heer gered.
Zij kregen ontzag voor hun God en zongen voor Hem een loflied.

(Woord voor woord – K. Eykman/B. Bouman kinderbijbel blz. 63)

Waterritus

(Water wordt in de doopvont gegoten en wordt dan gezegend door Luc)

Zonder water geen leven, geen schepping, geen geboorte.
Zonder water begint God niets.
Gezegend zij dit water: water dat ons land bevrucht en akkers vruchtbaar maakt, water dat groeikracht geeft en zegen.
Gezegend zij dit water: water dat onze dorst lest. Wanneer ik er in onderga voel ik mij herboren, een nieuwe mens.

God, Vader, bron van alle leven, laat dit water een bron van leven zijn.
Maak ons allen en allen die gedoopt worden, fris en krachtig als dit water.
Vruchtbaar, sprankelend en helder zoals Water maar kan.
Moge Jezus christus een bron van levend water zijn.

Lied: 105  Alleluia

Lezing: Matteüs 28, 1–10  (NBV)

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’

 

Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’

Lied: 38 Alleluia 7

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Hernieuwing van de doopbeloften

Wij willen nieuwe mensen zijn, mensen onderweg met vuur en water.
Vuur voor de nacht, water voor de woestijn.
Het vuur heeft zijn verhaal verteld over een God die ons wil voorgaan als een baken van licht, naar een toekomst.

Het water heeft ons zijn verhaal verteld: over een volk dat door de zee is ontsnapt aan slavernij

Nieuwe mensen willen wij zijn vandaag, met vuur en water onderweg.
Met dat inzicht willen wij rechtstaande ons geloof belijden.

Ik geloof in het leven, mij gegeven als enige kans om mens te worden.

Ik geloof in de Vader van dit leven die zin en grond is van mijn bestaan, hoop en uitzicht door alles heen. 

Ik geloof in Jezus, mensgeworden God van liefde, gekruisigd op lijden en dood, maar levend voor goed, de mens om nooit te vergeten.

Ik geloof in zijn Geest die levend maakt en kracht geeft, die werkt in mens en tijd, die het kwaad en onrecht aandurft en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn kerk van mensen die pelgrimeert van donker naar licht, van nacht naar dag naar de verlossing toe.

Ik geloof in dit leven als weg en werkelijkheid naar de liefde die volkomen is.

Amen.

Offerandelied:  ♫ 59 Geproefd, geleefd, herkend

Tafelgebed:  ♫ 139 Genade, vrede, iedereen!

Bezinning:  (Kathleen Boedt)

Weten dat
na het afsterven
opnieuw
het kiemen
wortelen
groeien en bloeien
volgt.

Geloven
dat veel ten goede keert
dat licht duisternis verdrijft
en de liefde dan toch
sterker is dan de dood.

Erop vertrouwen
dat lente
en verrijzenis
vroeg of laat
voelbaar is.

Dat is Pasen!

Voorbeden

Wij bidden nu om licht in onze ogen …
dat wij elkaar mogen zien zo goed als nieuw.

Wij bidden om licht in onze huizen …
dat er vriendschap en gastvrijheid mogen heersen.

Wij bidden om licht in alle uithoeken …
dat we nergens het kleine vergeten of verdrukken.

Wij bidden om licht voor de mensen in Turkije, Syrië, Congo
dat zij menselijke goedheid mogen ervaren bij het her- opstaan.

Wij bidden om licht in onze gemeenschap
dat we naar elkaar toeschijnen met geloof in Hem,
die eens geroepen heeft: “jij mens, jij bent licht en hulp voor je medemens”.

Slotlied:  ♫ 41 Old Irish Blessing