4 zondag v/d veertigdagentijd A  -  'Dieper zien'  (18/03/2023)

Duiding van het thema

Het is het vierde weekend van de veertigdagentijd.
Dit jaar krijgen we doorheen de lezingen een beter beeld van wie Jezus was en wat Hij voor ons kan betekenen. Daarom kozen we met de werkgroep liturgie als rode draad voor  “Jezus is de weg naar het volle Leven!”. Elke viering krijgen we een nieuwe stapsteen om de weg van Jezus te gaan.

Vandaag krijgen we een nieuwe stapsteen 'Dieper zien'.

Terwijl een jongere die aanbrengt zingen we

109  Wees hier aanwezig  (antifoon + refrein)

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Lezing: Johannes 9, 1–41  (NBV21)

In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’ Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem: ‘Ga u wassen in het badhuis van Siloam.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.

Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?’ De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ De man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’ Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’ Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: “Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.’ Ze vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij.
Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de farizeeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een sabbat. Ook de farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij: ‘Hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien.’ Sommige farizeeën meenden: ‘Zo iemand komt niet van God, want Hij houdt zich niet aan de sabbat,’ maar anderen zeiden: ‘Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen verrichten?’ Er ontstond verdeeldheid. Daarop vroegen ze aan de blinde: ‘Wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die Hij geopend heeft.’ ‘Hij is een profeet,’ was zijn antwoord.
Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Ze riepen zijn ouders en vroegen hun: ‘Is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien?’ ‘Dit is onze zoon,’ zeiden zijn ouders, ‘en hij is blind geboren, dat weten we zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet, en wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken.’ Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de messias zou erkennen uit de synagoge zouden zetten. Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf moesten vragen.
Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. ‘Geef Gód de eer,’ zeiden ze, ‘die man is een zondaar, dat weten we toch.’ ‘Of Hij een zondaar is weet ik niet,’ zei hij, ‘maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien.’ Ze drongen aan: ‘Wat heeft Hij met je gedaan? Hoe heeft Hij je ogen geopend?’ ‘Dat heb ik u toch al verteld,’ zei hij, ‘maar u luistert niet! Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van Hem worden?’ Nu vielen ze tegen hem uit: ‘Je bent zelf een leerling van Hem! Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar Hij vandaan komt.’ De man antwoordde: ‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat iemand de ogen opent van een man die blind geboren is – dat is nog nooit vertoond! Als die man niet van God kwam, zou Hij dit toch niet hebben kunnen doen?’ Toen riepen ze: ‘Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen?’ En ze joegen hem weg.
Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ ‘Als ik wist wie het was, heer, zou ik in Hem geloven,’ zei hij. ‘U kijkt naar Hem en u spreekt met Hem,’ zei Jezus. Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij wierp zich voor Jezus neer. Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’ Een paar farizeeën die bij Hem stonden en dat hoorden, zeiden: ‘Wij zijn toch zeker niet blind!’ ‘Was u maar blind,’ zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Tafelgebed:

In het land der blinden is éénoog koning.
We zijn soms ziende blind, vastgepind door ons eigen verleden of door anderen ons aangepraat.
We plaatsen elkaar in hokjes en bouwen levenshoge muren op.
Eenmaal een dief, altijd een dief.
Onze oogkleppen verhinderen ons om met aandacht naar anderen te kijken.
We leven met verwijten, rancuneus, met een dodende blik bijna.
Of we voelen ons leven ingeklemd door anderen, verstikkend, zonder toekomst.

De man van Nazareth geeft nieuw perspectief.
Hij plaatst mensen in een nieuw daglicht.
Hij geeft ruimte, leven en toekomst.

Laten we aan tafel gaan en die Jezus gedenken.
Zijn levensverhaal werd opgetekend als een strijd van licht tegen duisternis.

Tafelgebed:  ♫  87  Dat gedenken wij

Onze Vader

Mogen wij,
telkens als we ons biddend richten tot God, onze Vader,
ons herbronnen aan het voorbeeld van zijn Zoon.
Laten wij daarom bidden …

Onze Vader …

Vredeswens

Jezus, Jij die van God komt,
die blinden laat zien en doven horen.
Maak Jouw visioen van vrede waar;
Jouw belofte van een wereld,
nieuw en vol van licht en leven.

Moge die gedroomde vrede altijd met elk van ons zijn.

... wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

♫  35  Hevenu shalom alechem

Broodbreking

Jij die ons gezegd hebt wat leven is:
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.
Jij die het licht in ons geschapen hebt,
dat niet de duisternis ons overmeestert,
dat niet het laatste woord is aan de dood.

Laten we vieren dat we van ieder moment een nieuw begin kunnen maken.
Laten we brood van leven zijn voor elkaar.

Het brood staat voor ons klaar.
Als wij eten van dit brood, het breken, en delen met elkander …

17   Dan zal er vreugde zijn op aarde …

Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten, in zijn naam
om de herinnering aan Hem levend te houden.

Deel dan dit brood met elkaar;
volg na wat je in handen neemt
en tracht voor alle mensen zo goed als God te zijn.

Het brood staat voor ons klaar … kom maar!

Bezinning:

De kracht van woorden → 'Change your words, change your world'
 https://youtu.be/QYcXTlGLUgE 

Slotgebed

God,
Jij houdt van alle mensen, waar ook ter wereld.
In Jezus heb Jij ons laten zien hoe wij, mensen,
in zorg en liefde met elkaar kunnen omgaan.
Wij bidden Je:
Open onze ogen voor de Geest die waait waar Hij wil.
Open onze ogen voor alle goeds dat in mensen schuil gaat.
Open onze ogen voor het leed dat anderen wordt aangedaan.
Open onze handen, niet alleen om te delen, maar ook om te ontvangen.
Open ons hart om de andere warmte, steun en liefde te kunnen geven.
Laat ons zo groeien in liefde voor Jou en elkaar
in het spoor van Jezus, jouw Zoon en onze Broeder.
Amen.