31 zondag door het jaar A  (04/11/2023)

Lied:  ♫  63  Alles begon met God

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Lezing: Matteüs 23, 1–12  (NBV21)

Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen en zei: ‘De schriftgeleerden en de farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer, ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen, en hechten eraan op het marktplein eerbiedig begroet te worden en door de mensen rabbi genoemd te worden. Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters. En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel. Laat je ook geen leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de messias. De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Lied:  ♫  59  Geproefd, geleefd, herkend

Tafelgebed

Het verlangen naar goed leven voor iedereen brengt ons telkens opnieuw samen rond deze tafel.
Hier kunnen we fundamenten leggen voor een stevig bouwsel dat gemeenschap heet.
Een gemeenschap die niet in zichzelf gekeerd is maar open breekt naar buiten
en leven mogelijk maakt – met vallen en opstaan.

Rond deze tafel herinneren we ons Jezus die brood brak met zijn vrienden.
Hij nodigt ons uit, vandaag en ook morgen,
leven te delen, groots en uitbundig
maar ook klein en in stilte.

Laten we aan tafel gaan ...

Tafelgebed:  219  God van Liefde, zo noemen wij U ...

Onze Vader

Ieder van ons is geroepen om Gods menslievendheid te brengen onder de mensen.
Wij willen ons inzetten om Zijn droom – die nieuwe hemel en een nieuwe aarde – werkelijkheid te laten worden.

Bidden wij dan het gebed dat Jezus ons leerde:  Onze Vader …

Vredeswens

Open-deuren, die ‘welkom’ roepen
brengen mensen bij elkaar,
brengen mensen dichter bij God.

Als wij aandacht hebben voor wat ons met elkaar verbindt
in plaats van ons blind te staren op onderlinge verschillen,
als wij zorg hebben voor elkaar,
oog en hart hebben voor ieders behoeften,
kan Gods vrede in ons midden groeien -
Gods vrede, die geen grenzen verdraagt en scheidingsmuren sloopt.

Die Godsvrede zij altijd met ons.

Wensen wij elkaar dan van harte die vrede toe.

Broodbreking

In gedeeld vertrouwen zijn we samen rond deze tafel.
Een tafel van verbondenheid met elkaar en met allen die zich inzetten voor vrede:
hier bij ons, maar ook, en vooral in deze dagen, in de grote wereld waar vrede zo ver weg is.

We bidden dat we ondanks alles vasthouden aan het geloof,
dat deze tafel een teken mag zijn, - hoe bescheiden ook -
van de droom die ons niet kan afgenomen worden.
Jezus van Nazareth is onze gastheer: hij bracht heling en genezing.

Het brood staat voor ons klaar.
Als wij eten van dit brood, het breken, en delen met elkander …

♫ 17  Dan zal er vreugde zijn op aarde …

Moge het breken en delen van dit brood ons hart versterken.
Dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld
waar brood, recht, waardigheid en Liefde is voor al wat leeft.

Kom dan en deel dit brood met elkaar.

Communielied:   ♫  49  Jij die bent

Bezinning

God is een jazzpianist ...

We ontmoeten vandaag een boze Jezus.
Jezus is geërgerd omdat mensen zijn diepe verbinding met zijn Vader verduisteren.
Jezus heeft het niet voor geboden en verboden.
We ontdekken een Jezus op zijn scherpst.

Hij daagt ons uit.
Met welk beeld van God wandel jij door het leven?
Is God nog altijd een statisch iemand boven de wolken?
Is God voor jou de vluchtheuvel tegen wie je praat en dan hoopt dat je wordt verhoord?
Ben jij ook zo een schaapachtige christen?

Of is God voor jou een jazzpianist.
Ervaar je zijn aanwezigheid midden in je leven.
Loopt jouw leven over in Zijn aanwezig en Zijn aanwezigheid in jouw leven.
Geniet jij van dat creatief spel van de Liefde tussen jullie beide.
God woont in je
en door je te openen en eenvoudig te leven
kan hij steeds meer door je heen stralen.
Ben jij een christen die creatief zijn geloof schept?

We worden door Jezus uitgenodigd om elkaar als broers en zussen te helpen om de volgende stap te zetten in het spel van samen ‘heilig’ worden.
We zijn allemaal geroepen tot heiligheid.

Een spel dat loopt over het loslaten van zware gedachten uit het verleden en bezorgde gedachte over de toekomst.
Het spel om je te oefenen om eenvoudig en nederig in het leven te staan.
Het vraagt waakzaamheid om je innerlijk denken te herdenken en te herschikken.
Maar het kan … en denk aan wat ons te wachten staat.
Je zal je leven zien schitteren.
Je zal je leven voluit en met passie leven
als je die verbinding met die grondstroom van Liefde blijvend kan laten stromen, dwars door alles heen.

Laten we elkaar deze week aanmoedigen om hierin te groeien en stapjes te zetten.
Laten we elkaar stimuleren om via een korte route, een stapje verder te zetten
op onze tocht om een vreugdevol christen te zijn midden de wereld.

Walter

Slotgebed

God,
wij danken Je voor jouw Woord
en voor het Brood dat Jij met ons deelde.
Wij danken Je voor jouw Zoon Jezus die,
niet alleen met woorden maar ook met daden,
ons de weg van de Liefde leert gaan.
Geef ons de kracht om in woord en daad het evangelie te verkondigen.
Dat vragen we Je door Jezus, onze enige Leraar.
Amen.