24 zondag door het jaar A  (16/09/2023)

Lied:  ♫  63  Alles begon met God

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Lezing: Matteüs 18, 21–35  (NBV21)

Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn mededienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je terugbetalen.” Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. De andere dienaren hadden gezien wat er gebeurde. Ze waren zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet de heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden had met jou?” En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Lied:  ♫  59  Geproefd, geleefd, herkend

Tafelgebed:  204  Gij die uw gemeente bijeen roept

Onze Vader

In het evangelie leert Jezus ons God kennen als een Vader die altijd bereid is onze schulden kwijt te schelden!
Oneindige Liefde! Oneindige vergevingsgezindheid.

Maar … ook wij moeten dan bereid zijn de schulden kwijt te schelden van onze medemensen.
Die vergevingsgezindheid moet Jezus zo belangrijk hebben gevonden, dat hij ze opnam in HET gebed dat Hij ons naliet: het Onze Vader.
Laten we het bidden, met nog meer aandacht dan anders ...

Vredeswens

Niemand is perfect. Allemaal maken we wel eens fouten.
Indien we elkaar op onze fouten blijven vastpinnen,
maakt vredevol en harmonieus samenleven geen kans.
Vrede is  slechts mogelijk als er bij iedereen
de bereidheid is om anderen vergiffenis te schenken,
om anderen steeds nieuwe kansen te geven.
Dit is wat de Heer ons vraagt.
DAN zal Zijn vrede MET ons zijn.

Geven we elkaar een teken van vrede,
van onze bereidheid tot vergiffenis.

Broodbreking

Hier staan we nu rond Zijn Tafel van breken en delen,
om in Zijn Naam te doen wat Hij ons voordeed:
het brood breken en delen.
Teken van onze bereidheid ook te leven
als gebroken brood voor elkaar.
Enkel DAN zal er vrede en vreugde zijn ...

17   Dan zal er vreugde zijn op aarde …

Communielied:   ♫  49  Jij die bent

Bezinning

Laat de reiziger de richting bepalen … en het komt goed.

Je kan het leven vergelijken met een koets op weg naar geluk.
Onze levenskoets heeft een reiziger die de richting bepaalt
en een koetsier die er voor zorgt dat de koets in de afgesproken richting beweegt.
Maar wat als de koetsier eigenzinnig wordt en zelf de richting gaat bepalen.
De koetsier verbreekt dan het  contact met de reiziger.
Vaak worden er dan grote brokken gemaakt.
Het leven kan dan naar alle kanten springen
en vroeg of laat krijgen we hiervoor de facturen.

Maar als we in de voetstappen van Jezus gaan staan is er altijd hoop.
Christenen kunnen voor elkaar ontzettend veel betekenen.
We kunnen elkaar helpen om de verbinding met de reiziger in ons en tussen ons terug te vinden.
We hoeven hiervoor elkaar enkel van ganser harte te vergeven.
We hoeven enkel ver te gaan in het geven van warme verbindende aandacht.
We hoeven enkel in te zetten op een aanwezigheid die de ander helpt om naar binnen te kijken en zich terug te verbinden met de Bron van alle leven.
Als we elkaar niet afrekenen op onze ego-fouten maar onvoorwaardelijk de kaart kiezen van de liefde kunnen we elkaar laten groeien tot vrije mensen die anderen op hun beurt ook weer bevrijden.

Een mooie uitnodiging om de komende week ieder die op ons pad komt die de reiziger kwijt is, zo graag te zien dat zij of hij de weg terugvindt.
En als je zelf de reiziger kwijt bent zoek dan iemand op die je die warme verbinding kan geven zodat de band met jouw innerlijke reiziger zich kan herstellen.

Ik wens jullie een heerlijke gelukstocht deze week.

Walter

Slotgebed

God, telkens opnieuw roept Gij ons op
VER te durven gaan
in het GEVEN van nieuwe kansen. Te VER-GEVEN.
Tot 70 x 7 maal. Konden we dat maar.
En vergeving schenken is één ding.
Maar vergeving VRAGEN is nog iets anders …
omdat we dan moeten toegeven
dat we zelf ook fouten maken.
Maar we willen het proberen God.
Wees Gij daartoe onze genade en kracht. Amen.