6 zondag door het jaar C  -  12/02/2022

Openingslied:  ♫  39   Voor kleine mensen

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, hij zal leven,
onvergankelijk, als de zon.

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

Inleiding  (Anja)

Uitdelen van kroontjes aan enkele jarigen met daarop ‘gelukkig’, ‘proficiat’, ‘gefeliciteerd’, ‘zalig(Anja maakt met Sarah van De Ark; jarigen: Maurits, Esther, ...)

Lezing:  Lucas 6, 17.20-26  (NBV21)

Toen Hij met hen de berg was afgedaald, bleef Hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon.

Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig jullie die arm zijn, want voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die nu honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld.

Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult honger lijden. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld.

Homilie  (Anja)

 1. Wat moet je doen en kunnen om bij de club te horen in de kerk? Wat moet je doen en kunnen voor je initiatierituelen? Wanneer zeggen mensen ‘proficiat, zalig, gefeliciteerd, gelukkig’ aan je?
  • Doop: niets, bereidheid God toe te laten in je leven met open hart en open handen (gebaar tonen)
  • Eerst communie: idem
  • Vormsel: idem
   → Omkering van waarden: je hoeft niets te kunnen of doen, je open hart en open handen zijn het belangrijkste (gebaar tonen)
 1. Evangelie: ook omkering van waarden. We verwachten ‘proficiat, zalig, gefeliciteerd, gelukkig’ als we rijk, succesvol, macht, invloed hebben,
  maar evangelie omgekeerde: arm, honger, huilen, beschimpen
 2. Rode draad van de omkering
  ingesteldheid van het hart: zelfgenoegzaam of open en ontvankelijk
  Ana-wim: zalig de armen van geest; dwz: “Ik weet het ook allemaal niet meer, maar ik vertrouw op u” (gebaar tonen)
 1. We kennen dat gevoel allemaal. Zelfs nu. Daarom gaan we dat gebaar doen: open hart en open handen, terwijl lied: ‘Beati voi poveri’ van Taizé

Bezinningslied:  "Beati voi poveri" - Taizé

Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio.
Gelukkig jullie die arm zijn, want voor jullie is het koninkrijk van God.

Tafelgebed:  202  Toen hebt Gij, God die leeft

In onze tijd en cultuur zijn we het een beetje verleerd om in het gezin voor het aan tafel gaan te danken voor het voedsel dat dagelijks ter onzer beschikking staat.
We leven gelukkig in een tijd waarin voedsel en drank geen probleem meer vormt.
In een viering houden we aan het tafelgebed om te danken en te herinneren wat ons geloof ons telkens weer schenkt.
Onder andere en niet in het minst om te mogen ervaren dat we niet alleen kinderen van God worden genoemd maar het ook daadwerkelijk zijn. (...)

Onze Vader

Als we niet weten hoe te bidden, moeten we het niet te ver gaan zoeken.
Jezus zelf liet ons woorden na die we kunnen nazeggen om ons tot Zijn Vader te richten …

Vredeswens

De God van Jezus heeft niet graag dat we zelfvoldaan neerkijken op onze medemens.
Als we afdalen van onze zelfingebeelde troon pas dan kunnen we Gods vrede daadwerkelijk laten gebeuren.
Geven we mekaar een teken van deze vrede ...

Broodbreking

Omdat Hij arm was met de armen en liefde droeg voor iedereen en daarom niet klein te krijgen was door de waarheid van de dood.
Omdat hij ons heeft aangewezen hoe wij ons leven moeten gaan: Liefde geven en brood zijn voor elkaar.
Dit brood nu staat voor ons klaar.
Als we eten van dit brood, het breken delen met elkaar, …
♫  17   Dan zal er vreugde zijn op aarde ...

Laten we daarom het brood tot ons nemen
en duidelijk maken dat ook wij een nieuwe wereld wensen
waar brood, vrijheid en liefde is voor alle mensen.

Voorbeden

God wil niemands ongeluk maar heeft duidelijk een boontje over voor de armen, de hongerigen, zij die wenen en vervolgd worden.
Laten we nu tijd maken voor stilte en vervolgens onze eigen gebeden delen ...

Slotgebed

Lieve God,
maak dat de Kerk zich bewust blijft van haar menselijke zwakheid,
maar ook dat ze zich bewust blijft van haar unieke en mooie roeping.
Maak dat armen en uitgestotenen en bedroefden van onze tijd een plaats vinden in ons hart.
Wil ook aannemen al deze uitgesproken en onuitgesproken gebeden,
daarom bidden we door Christus onze Heer.
Amen.