Missie

Ons motto

Samen vieren, samen zingen, samen zorg dragen voor elkaar was en is de drijvende inspiratie van onze gemeenschap.

                         Kapel Broeders van Liefde  -  Stropkaai

De Parel  -  Clemenspoort

Onze naam: Effata - Ga open

Deze naam is bewust gekozen. Effata wil zeggen: “Ga open”. Het is een opdracht.
De Effatagemeenschap staat open voor allen die op zoek zijn naar zinvol en waardevol leven. Vooral armen en kwetsbaren mogen er zich komen warmen.
Maar ook de zoeker en de twijfelaar, hij of zij die de weg verloren heeft in het leven of in de kerk zijn er welkom.
De openheid is tevens een gevoeligheid voor alles wat zich in de samenleving afspeelt en wat om zorg en aandacht vraagt.

Het kloppend hart van de Effatagemeenschap is de zaterdagavondviering

Ons kompas is het joods-christelijk verhaal en het leven van Jezus van Nazareth.
Week na week wordt in de liturgie de bijbel levensecht. Zo wordt de liturgie een kracht voor het dagelijkse leven.
Na de zaterdagavondviering is er steeds gratis koffie en maandelijks wordt ook samen gegeten.

Onze spiritualiteit

We laten ons in het bijzonder leiden door het verhaal van Sint-Alfonsus en de Redemptoristen. Telkens opnieuw wordt ons Gods overvloedige verlossing aangezegd. De gevolgen zijn merkbaar. We helpen elkaar de lasten van het leven te dragen om zo hoopvol, kwetsbaar rechtop, samen met anderen, te werken aan een bevrijde wereld.

We leren van onszelf te houden, ook van onze kwetsbare en gebroken kanten. Daardoor leren we van elkaar te houden en gunnen we elkaar licht en ruimte in het samen werken en het samen zijn. Wij proberen authentiek te zijn in onze contacten. Anders zijn kan, verschillen van visie mag. Het blijft een uitdaging om open en respectvol met deze verschillen om te gaan. Voor ons is het woord van Paulus “Voor de vrijheid heeft Hij ons vrijgemaakt” (Galaten 5,1) belangrijk.
Je merkt dat in taal en teken.

Een dynamische gemeenschap

De Effatagemeenschap wil een dynamische gemeenschap zijn. Structuren en organisatiemomenten staan ten dienste van de dynamiek van de gemeenschap en niet omgekeerd. De gemeenschap kan rekenen op een 'kernteam' en een 'verbindingsteam' die probeert de suggesties, bewegingen en initiatieven te stroomlijnen. Maar iedereen wordt gestimuleerd om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Er wordt efficiënt omgegaan met tijd en middelen zodat het leven kan blijven stromen.

Naast de wekelijkse viering is er ook catechesewerking, liturgiegroep, leerhuis, Effatakoor, meditatiegroep, leesclub, Wereldwinkel, Taborgroep in het FPC, vormingsmomenten, ontspanning ...

Onze joker: de gemeenschap

De Effatagemeenschap is één van de vele kerkplekken die tonen dat het joods-christelijk verhaal een plaats heeft in onze snel veranderende wereld. Misschien komt dit juist doordat de gemeenschap duidelijke keuzes heeft gemaakt: zich openstellen, zich redemptoristisch inspireren en alle troeven op de gemeenschap zetten.
Zo kan deze gemeenschap uitgroeien tot een warme haven.

ONS LOGO

Ons logo is de letter Alef, de eerste letter van het joodse alfabet. De letter heeft de getalswaarde één. Alef verwijst naar de eenheid en in het bijzonder naar de eenheid van God. Deze letter staat er symbool voor dat er maar één God en Schepper is. Dit wordt verwoord in de centrale belijdenis van Israël: 'Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!' (Deuteronomium 6, 4).
De  Alef is ook de eerste letter van het woord “Effata” in de originele taal geschreven. Het woord Effata staat voor “ga open”.
Openheid, verbondenheid en gemeenschap zijn onze sleutelwaarden. Tegelijk verkiezen we voor de joodse letter Alef om onze verbondenheid uit te drukken met het joods-christelijke geloofsverhaal.

Rechts vanboven vind je het nieuwe logo van de Clemensprovincie. Hiermee drukken we de keuze uit om een deel te zijn van de grote redemptoristische familie. We verbinden ons met de brede lekenbeweging van de redemptoristen en openen ons voor de bronnen van de redemptoristische spiritualiteit.

ONS VISITEKAARTJE